IT Менеджмент

IT Management (IT менеджмент)

6B04101

IT-менеджмент білім беру бағдарламасы Ақпараттық технологиялар, Ақпараттық жүйелер саласындағы басқару дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осы бағдарлама бойынша оқуды аяқтаған түлектер қазіргі заманғы ұйымдардың ақпараттық ландшафтын ұйымдастыруға және дамытуға қабілетті трансформаторлар мен бизнес көшбасшыларына айналады.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

ОП мақсаты IT-менеджмент, ұйымдарды дамыту және IT-үдерістерді басқару, сонымен қатар инновациялық IT-өнімдерді басқару саласында білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. Ақпараттық технологиялар саласындағы жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілігі бар кәсіпорындардың IT-менеджменті саласында жоғары білікті мамандарды практикалық-бағдарлы даярлауды қамтамасыз ету, сонымен қатар кәсіби өзін-өзі жетілдіру, мамандардың әлеуметтік және жеке құзыреттерін дамыту, әлеуметтік мобильділік пен еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті кеңейту үшін жағдайлар жасау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Оқушының жалпы құзіреттілігін қалыптастыру, оның ішінде өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту, қарым-қатынас жасау, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілік және т.б.
 • Студенттің базалық құзыреттіліктерін, оның ішінде маркетингтік зерттеулер жүргізу, экономикалық талдау мен нәтижелерді бағалау, жоспар мен бюджет және т.б.
 • Студенттің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, оның ішінде өнімді әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастырудың жоспары мен бағдарламасын құру, зерттеу технологиясын таңдау, бизнес талаптарын жасау, инновациялық өнімді іске асыру (коммерцияландыру) технологиясын таңдау (әзірлеу).

6В04 – Бизнес, басқару және құқық

Білім коды және жіктелуі

044 – Менеджмент и Әкімшілік

Оқу бағдарламалары

041 – Бизнес, менеджмент және құқық

Даярлау бағыттарыныңкоды және жіктеу

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Студент бүкіл оқу бағдарламасын меңгергеннен кейін келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі керек. Мәселені тұжырымдау үшін математикалық аппараттарды да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады;
 • Белгілі бір істің міндеттеріне байланысты проблемаларды талдауда қажетті тәсілдер мен әдістерді таңдап, бұрыннан барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз;
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану;
 • Студенттерге ғылыми зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін жетік білетін;
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау;
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері мен әдістерін қолдану, сонымен қатар проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу;
 • Мәліметтерді талдауға арналған бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеуге, деректерді тиімді талдауға және мәліметтерден білім алуға қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау;
 • Бағдарламалық жасақтама жүйесін, сонымен қатар деректерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасау барысында әзірлеушілер тобын басқаруға;
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін әрі қарай жүргізу бойынша жұмыстарды орындау үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау;
 • Әртүрлі салалардағы, соның ішінде пәнаралық салаларда қолданбалы мәселелердің кең тобын шешу үшін бағдарламалық жүйелерді жобалау және жасау әдістерін қолдану;
 • Әртүрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және сынақтан өткізу, жүйені дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу.
 • Әр түрлі ірі ұйымдарда, мемлекеттік органдарда және басқа компанияларда деректерді тиімді сақтау және басқару үшін реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасын құру.
 • Құрылымдық, жартылай құрылымдық және ішінара құрылымданбаған мәліметтерге талдау модельдерін құру.
 • Есептеулердің күрделілігін және жасалған алгоритмдер мен бағдарламаларды параллелдеу (оңтайландыру) мүмкіндігін талдау.
 • Алынған параллель бағдарламалардың негізгі параметрлерін, мысалы қажетті есептеу ресурстарының сандық көрсеткіштері, үдеу, тиімділік және масштабталу қабілеттерін бағалаңыз.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқу нәтижелері

Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі

ЖК1. Ақпараттық технологиялар және жалпы пәндер саласындағы қажетті білімге ие болу және оларды ақпараттық технологиялар саласында қолдану мүмкіндігін түсіну.
ЖК2. Деректерді өңдеу, талдау және ұсыну принциптерін білу және оларды әртүрлі салаларда бұрғылау үшін қолдана білу.
ЖК3. Зерттеу әдістері мен модельдеу құралдарын қолдана отырып, талдау нәтижелерін негіздеу кезінде пәндік салаға қойылатын талаптарды талдау, ақпараттық технологияларды құру немесе модернизациялау мүмкіндігі.
ЖК4. Нақты инженерлік мәселелерді шешуге арналған АКТ және математикалық модельдеу әдістерін таңдауда құзіретті болу, кәсіби қызмет процесінде туындайтын мәселелердің табиғи ғылымын анықтауға дайын болу және оны шешуге тиісті математикалық аппараттарды тарту қабілеті
ПК 1. Сапа, баға, мерзімдер, бәсекеге қабілеттілік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, жаңа өнімдерді жасау кезінде оңтайлы шешімдерді табу (таңдау) мүмкіндігі
ПК 2. Ақпараттық жүйенің архитектурасын түсіну
ПК3. Теориялық және қолданбалы IT менеджментінің теориялары мен әдістерін, жүйелер мен басқару стратегияларын, инновациялық IT жобаларды сапалы басқаруды қолдана білу
ПК4. Инновациялар тарихы мен философиясы, IT саласындағы инновацияларды басқарудың математикалық әдістері мен модельдері негізінде кәсіби мәселелерді шешу мүмкіндігі, инновациялық саладағы компьютерлік технологиялар
ПК5. Ұйымдастыру, жоспарлау және өндірісті басқару саласындағы коммуникативті дағдылар мен құзіреттіліктерді қалыптастыру және дамыту, алынған білімді
экологиялық экологиялық шындықты түсіну үшін қолдана білу, кәсіби салада мақсат қою кезінде қорытындылау, талдау, болжау және ғылыми зерттеу әдіснамасын қолдана отырып, оларды қолдану мүмкіндігі.
ПК6. Өнімді әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастырудың жоспары мен бағдарламасын құру мүмкіндігі
ПК7. Инновациялық IT жобалар мен бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу мүмкіндігі
ПК8. Математика теориясы мен әдістерін табиғи ғылыми қызмет объектілері мен процестерінің сапалық және сандық модельдерін құруда қолдана білу, таңдалған пәндік аймақтағы мәселелерді шешу үшін қажетті жабдықтарды, құралдар мен зерттеу әдістерін таңдау және қолдану мүмкіндігі, бағдарламалық және аппараттық жүйелерді конфигурациялау және реттеу мүмкіндігі, ақпараттық және автоматтандырылған жүйелердегі аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді интерфейске қосу

Оқыту нәтижесі

Р 1 Қазіргі қоғамда болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білу; ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және негізделген тұжырымдау; алған білімдерін нақты жағдайларда қолдана білу; кәсіби мәселелерді шешудің балама, жаңа және / немесе инновациялық тәсілдері
Р 2 Қазақ / орыс және шет тілдерінде сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін деңгейде сөйлеу; ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі тәсілдерінде; күнделікті, академиялық және кәсіптік қарым-қатынас жағдайларында барабар әрекет ету дағдылары
Р 3 Р 3 Мақсатқа жету үшін жоба командасының жұмысын ұйымдастыра білу, басқару шешімдерін табу және қабылдау, еңбектің, шығындар мен нәтижелердің сапасы мен тиімділігін бағалау.
Р 4 Маркетингтік қызметтерді қалыптастыру және жетілдіру бойынша талдау жасай және ұсыныстар жасай білу; инновациялық компаниялардың тауарлық, бағалық, маркетингтік және коммуникациялық саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстарды негіздеу; жоғары технологиялық өнімдер нарығында маркетингтік зерттеулер жүргізу, оларды жылжыту дағдыларына ие.
Р 5 Басқару есептерін шешудің әртүрлі математикалық және статистикалық әдістерін таңдап, негіздей және қолдана білу; басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты сандық талдау процесінде жүйелік тәсілді қолдану; басқару шешімдерін қабылдау кезінде ақпаратты статистикалық талдау, нақты басқару міндеттеріне бейімдеу арқылы ықтималды-статистикалық модельдер құру, ақпараттық-аналитикалық жұмыс нәтижелерін пішімдеу дағдыларына ие.
Р 6 Активтерді бағалау үшін қаржылық басқарудың меншікті әдістері, жобаның инвестициялық шешімдері, қаржыландыру туралы шешімдер, талдау әдістері және қаржылық тәуекелдер деңгейін төмендету; инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау құралдары; қаржылық жоспарларды құру дағдылары.
Р 7 Менеджмент процестерінің, көшбасшылықтың, кәсіпкерліктің және басқарудың сипаты мен мазмұнын дұрыс анықтай білу; басқару объектісінің ішкі және сыртқы ортасын, әлеуметтік және психологиялық факторларды талдау; байланыс процестерін,
Р 8 шешім қабылдауды құру; көшбасшылық пен көшбасшылықтың тиімді стилін, топтарды, қақтығыстарды, стресстерді басқару әдістерін таңдауға ие; кәсіпорындарда коммуникациялар мен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру; есептерді ұтымды шешу үшін модельдер мен әдістерді қолдану; басқарушылық шешімдерді қабылдау, экономикалық, қаржылық және ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру кезінде ақпаратты сандық және сапалық талдау дағдылары
Р 9 Ақпараттық технологияның теориялық негіздерін, веб-сайттарды, бағдарламалық жасақтаманы, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін білу; адам мен компьютердің өзара әрекеттесу мәселелері; бағдарламалық қамтамасыз етуді және бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуді басқару; инновациялық шешімді анықтай білу; IT жобаларын жоспарлау; іскери талаптарды тұжырымдау; проблемаларды шешу, кәсіби қарым-қатынас және мінез-құлық, дизайнерлік дизайн дағдылары болуы; бағдарламалық жасақтама жасаушылар үшін салауатты жұмыс ортасын құру
P 9 IT менеджментінің қазіргі проблемаларын сыни тұрғыдан талдау, мақсат қою және зерттеу бағдарламасын құру, тәжірибелік және теориялық есептерді шешудің тиісті әдістерін таңдау, нәтижелерді түсіндіру, ұсыну және қолдану мүмкіндігі.
Р 10 Терминологияны, лексиканы және кәсіпкерлік пен экономика теориясының негізгі категорияларын қолдана білу; жеке бизнес идеяңызға кәсіпкерлік тәсілдерді, тұжырымдамалар мен әдістерді қолданыңыз; кәсіпорынның стратегиясы мен тактикасын жасау; қызметкерлерді ынталандыру әдістерін және көшбасшылықтың әр түрлі стилін қолдану; тұтынушылар мен инвесторларды тарту, еңбек пен өндіріс процесін ұйымдастыру саласында шешімдер қабылдау; ресурстарды жоспарлау және пайдалану және бизнес нәтижелерін қалыптастыру; келіссөздер; жоба тобын құру; бизнес-жоспар құру.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B04101 «IT Менеджмент»

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B04101 «IT Менеджмент»

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B04101 «IT Менеджмент»

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B04101 «IT Менеджмент»

Модульдер / пәндер туралы ақпарат

Жалпы білім беретін пәндер циклы

Міндетті компонент

OK1Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Курс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қарастырады. адамзат тарихының, Еуразия және Орта Азия тарихының бір бөлігі. Қазақстанның қазіргі тарихы – бұл тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді жан-жақты зерттеу, Ұлы дала аумағында ХХ ғасырда және бүгінгі күнге дейін болған тарихи заңдылықтарды анықтау кезеңі.

OK1Философия

Курс философия пәнін оның мәдени және тарихи дамуы мен қазіргі заманғы дамуындағы рухани зерттеудің ерекше нысаны ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және ұлттық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттеледі. Философия – адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық негізгі бағыттарына қатынасының негізгі белгілері бойынша адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін тану жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

OK3Шетел тілі (ағылшын)

Бұл курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін қарқынды оқыту бағдарламасын қамтиды. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

OK3Қазақ (орыс) тілі

Курс инженерлік білімі бар бакалаврларды даярлау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық университеттің студенттері үшін кәсіби қазақ / орыс тілдерін оқу – бұл мектепте алған дағдыларды жетілдіру ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандықты игерудің құралы.

ОК4, ПК1, ПК2Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Курс қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, кәдімгі және кәсіби қызметтегі адамдардың қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты технологиялар зерттелуде.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Саясаттану

Курс ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтарға арналған жалпы саяси білімге арналған. Бұл курста саяси өзін-өзі тану, саяси көзқарас пен коммуникативтік құзіреттілікті жетілдіру кіреді. Саяси білімді оқыту коммуникативті, интерактивті, оқушыға бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Әлуметтану

Курс әлеуметтанулық пәндерді, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курста негізгі әлеуметтанулық теориялар мен қазіргі қоғамның түрлі аспектілері туралы терең білім алудың тиімді тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылады. Студенттер үшін бұл курстың айрықша маңыздылығы – әлеуметтік қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретінде негізгі ұғымдарын түсіну мүмкіндігі.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Психология

Курс психология мәселелерін кең білім беру және әлеуметтік тұрғыдан ұсынады. Курстың мазмұнын игеру нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім мен дағдылар студенттерге оларды өмірдің әр түрлі салаларында: жеке, отбасылық, кәсіптік, іскерлік, әлеуметтік, әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас топтарындағы адамдармен жұмыс жасауда қолдануға мүмкіндік береді.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Мәдениеттану

Курсы әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге негіз болады, сонымен қатар тарих пен философиядағы жалпы курстарға қосымша болады. Курс морфология, семиотика, мәдениеттің анатомиясы сияқты тақырыптарды қамтиды; көшпелілердің мәдениеті, прот-түркілердің мәдени мұрасы, Орта Азияның ортағасырлық мәдениеті, қазақ мәдениетін қалыптастыру, жаһандану жағдайындағы қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т.б.

OK1Дене шынықтыру

Курсы адамның дене мәдениетін қалыптастыруға және әр түрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты түрде сақтай білуге арналған. денсаулықты нығайту.

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Университеттің құрамдас бөлігі

ОK2, ПК1, ПК9Технологиялық кәсіпкерлік

Курс ұйымдастыруды, кәсіпорында жоспарлау мен бақылауды, өндіріс процесін экономикалық талдауды және оның нәтижелерін бағалауды, өндірістік процесті ұйымдастыруды және басқарудың принциптері мен әдістерін зерттеуге арналған. Курс IT-кәсіпкер болу үшін қажетті кәсіпкерлік дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерді зерттейді.

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Университеттің құрамдас бөлігі

ПК3Дизайн ойлауды игеру

Курсты игеру дизайнерлік ойлаудың тұжырымдамаларын игеруге көмектеседі: тұтынушылардың қажеттіліктерін тереңірек түсінуді қамтитын мәселелерді шешудің қуатты процесі. Курста дизайнды ойлау негіздері, проблеманы түсінуге деген эмпатияның көрінісі, қарым-қатынасты дұрыс құру, прототиптеу және тестілеу пайдаланушылары, туындаған сұрақтармен қатар сізді дизайнерлік ойлау мәдениетін басқаруға мүмкіндік беретін бизнес стратегиясы мен инновация саласындағы маман етеді. жұмыс орны

ПК4, ПК8Android 1//iOS1//PL/SQL 1//Python 1

Бұл курс Android операциялық жүйесіне арналған Android Studio дамыту ортасын қолдана отырып, мобильді даму негіздерін білуге арналған. Курс нәтижесінде алынған мобильді қосымшаларды университет репозиторийлеріне жүктеп алуға болады, сонымен қатар Play Store дүкенінде де көрсетуге болады.

ПК2IT жүйесі және инфрақұрылым

Курстың мақсаты – ақпараттық жүйелер саласында мамандандырылған IT-менеджментімен айналысатын студенттер үшін АТ-инфрақұрылымының мәселелерімен танысу. Ол компьютер архитектурасына да, сәулетіне де, коммуникациясына да қатысты тақырыптарды қамтиды. IT-инфрақұрылымдық шешімдер ұйымдық тұрғыда мүмкіндік беретін қызметтерге және мүмкіндіктерге баса назар аудара отырып. Бұл студенттерге аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру технологиясына ерекше назар аударатын мамандармен тиімді қарым-қатынас жасау және IT-ны терең түсінуді қажет ететін ұйымдастырушылық процестер мен бағдарламалық шешімдерді әзірлеу үшін қажетті білім мен дағдыларды береді. инфрақұрылымның мүмкіндіктері мен шектеулері. Сонымен қатар ол студенттерді IT-инфрақұрылым компоненттері мен шешімдерінің сыртқы провайдерлерімен өзара әрекеттесуді қажет ететін ұйымдық рөлдерге дайындайды. Курс Интернет шешімдері, компьютер мен желінің қауіпсіздігі, бизнестің үздіксіздігі мен рөліне бағытталған нормативтік сәйкестік инфрақұрылымы

ПК9, ПК10Жобаны басқару

Курс жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде жобаны басқару құралдарын қолдану, жобалық тәуекелдерге сапалы және сандық баға беру, жобаның тиімділігін анықтау үшін қабілеттерін дамытады

Өндірістік практика (2, 3 курс)

Студенттердің өндірістік тәжірибесі

Диплом алдындағы тәжірибе

Диплом алдындағы тәжірибенің студенттер

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Құрамдас қалауы

ПК12Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу және сапаны қамтамасыз ету

Курс кез келген бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін дамытуға міндетті қадам болып табылады негіздерін және бағдарламалық қамтамасыз ету сапасын тексеру үшін тест арналған зерттеу. Бағдарламалық жасақтама жүйесін тестілеуге дұрыс көзқарас студенттерге нақты жүйелерді жасау кезінде көптеген қателіктер жібермеуге мүмкіндік береді.

ПК2Өзгерістерді басқару

IT операцияларын басқару. Цифрлық өзгерісті басқару – өзгеру жобаларын жүзеге асыру арқылы нақты бір контекстегі өзгерістерді басқару. Курс студенттерге цифрлық өзгерістер процесінің тиісті негізгі тетіктері туралы ғылыми түсінік беру үшін жасалған.

ПК2Программалық процестерді басқару

Бағдарламалық жасақтама жобаларын басқару. Курс шағын және ірі кәсіпорындар үшін бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу кезінде өмірлік циклді басқаруды қоса алғанда, процесті басқарудың негіздерін үйренуге арналған. Курс барысында Agile әдістемесі сияқты даму процесін басқарудың икемді әдістері ішінара қарастырылады.

ПК2IT операцияларын басқару

IT операцияларын басқару. Курс сәтті, тиімді және тиімді IT-ұйымдарды басқарудың ең жаңа, алдыңғы қатарлы техникалық, басқарушылық және пайдалану әдістерін қамтиды. Сондай-ақ, сандық технологиялар, IT-жүйелер, IT-операциялар және басқару тенденциялары.

ПК3, ПК9Виртуалды ортадағы икемді басқару

Бағдарламалық жасақтама жобаларын басқару. Тәртіп талаптарды үнемі өзгеріп отырғанда жобаны басқару туралы түсінік береді. Студенттер жобаны басқаруға икемді тәсілдер туралы жүйелі кәсіби түсінік алады, Agile-ды қолдану қажет болған жағдайда біледі, ал SCRUM әдістерін практикалық түрде кезең-кезеңмен әзірлеуге, шаблондарды түсінуге мүмкіндік береді, ұйымның мөлшеріне сәйкес Agile әдістерін ендіруге және масштабтауға мүмкіндік береді, озық үлгілермен танысады. икемді тәсілдерге негізделген басқаруды автоматтандыруға арналған бағдарламалық өнімдер.

ПК 3 ПК 9Акпараттык технологияларды баскару және аудит

IT операцияларын басқару. Курс IT-функцияларды басқаруда құрылымдық тәсіл тұжырымдамасын ұсынады, оның ішінде IT сәйкестігі мен жетілу аудиті. Бұл студенттерге ақпараттық талаптарды және кәсіби стандарттарды ескере отырып, ІТ сенімді жұмыс істеуі үшін қажетті ережелер, саясаттар мен процестерді анықтауға және қолдануға құзырет береді.

ПК3, ПК7Тәуекелдерді басқару бағдарламасы

Курс жоба контексіндегі тәуекелдерді басқару саласын қамтиды. Ол тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын және жоба менеджерлерінің осы мәселені ойластыру қажеттілігін баса айтады. Онда жобалық ортаға қатысты тәуекелдерді басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамалары, соның ішінде жобалық тәуекелдерге жоспарлау, дайындау және әрекет ету бар. Онда сонымен қатар тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, бақылау және бақылау салалары қарастырылған. Осы курстың аясында студенттерге сапалық және сандық талдау әдістері ұсынылады.

ПК3, ПК7IT тәуекелдерін басқару

IT операцияларын басқару. Курс жоба контексіндегі тәуекелдерді басқару саласын қамтиды. Ол тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын және жоба менеджерлерінің осы мәселені ойластыру қажеттілігін баса айтады. Онда жобалық ортаға қатысты тәуекелдерді басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамалары, соның ішінде жобалық тәуекелдерге жоспарлау, дайындау және әрекет ету бар. Онда сонымен қатар тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, бақылау және бақылау салалары қарастырылған. Осы курстың аясында студенттерге сапалық және сандық талдау әдістері ұсынылады.

ПК3, ПК9Диплом алдындагы практика

Курста дипломдық жобаны жазу үшін материалдар жинау және талдау ұсынылған

ПК2, ПК9Дипломдық жобаны қорғау және кешенді емтихан тапсыру

Дипломдық жоба дегеніміз – ішкі ғылымы бар және таңдалған тақырыптың даму барысы мен нәтижелерін көрсететін, сәйкес ғылым саласының белгілі бір мамандығының өзекті мәселелерінің бірін студенттің өз бетінше зерттеу нәтижелерін жалпылауынан тұратын дипломдық біліктілік ғылыми жұмыс.

Базалық пәндер циклі

Университет компоненті

ОК4, ПК5Алгебра және Геометрия

Курс университет деңгейінде негіздері алгебра мен геометрияны оқыту көздейді, және матрицалық теориясы, сызықтық теңдеулер жүйесін, бір айнымалытеориясы векторлары аналитикалық геометрия, шегі және саралау функцияларды қамтиды

ОК4, ПК5Математикалық талдау

Курс студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның информатикадағы қолданылуымен таныстырады. Оқу процесінде студенттер әртүрлі қолданбалы есептерді шешудің математикалық әдістері мен құралдарымен танысып, қолдана білуі керек. Сонымен қатар, олар дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясының негізі болып табылатын шексіз айнымалыларды зерттеудің іргелі әдістерін зерттейді.

ОК4, ПК5Дискреттік математика

Курс дискретті нысандарды зерттеуге арналған математиканың бөлігі болып табылады (мұнда бөлек немесе байланыссыз элементтерден тұратын дискретті құралдар). Жалпы мағынада, дискретті математика объектілерді санағанда, ақырлы (немесе есептелетін) жиындар арасындағы қатынастарды зерттегенде және шексіз санды қадамдардан тұратын процестерді талдағанда қолданылады. Дискреттік математиканың өсіп келе жатқан маңыздылығының негізгі себебі – ақпаратты дискретті түрде компьютерлерде сақтау және өңдеу.

ПК3, ПК5Экономика принциптері

Көбею фазалық динамикасындағы экономикалық өсу заңдылықтары мен факторлары туралы курс; тауарлар мен қызметтерді өндіруге және қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін олардың алмасуына шектеулі ресурстарды пайдалану туралы; өндірістік және биржалық қызмет түрлері, адамдардың күнделікті іскерлік өмірлері туралы; қоғамдық байлық туралы

ПК3, ЖК4Менеджмент

Ұйымдастыру курсы. Менеджмент ұйымның стратегиясын жасау және қызметкерлердің (немесе еріктілердің) қаржылық, табиғи, технологиялық және адами ресурстар сияқты ресурстарды пайдалану арқылы мақсаттарына жету үшін күш-жігерін үйлестіру жөніндегі іс-шараларды қамтиды. «Менеджмент» термині ұйымды басқаратын адамдарға қатысты болуы мүмкін.

ПК3, ПК6Микро экономика

Микроэкономика академиялық пән ретінде студенттерге микроэкономиканың негізгі бағыттары бойынша білім алуға мүмкіндік береді: тұтынушы мінез-құлқы, өндірушінің мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, жалпы тепе-теңдік, әл-ауқат экономикасы, асимметриялық ақпарат теориясы.

ЖK3, ПК1Кәсіби ағылшын тілі

Курс академиялық және қолданбалы (ақпараттық технологиялар) ағылшын тілін үйренуге арналған, жалпы терминологияны түсіну мен түсінудегі кәсіби дағдыларға бағытталған қарқынды, жетілдірілген бағдарламаны қамтиды. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

ПК8Компьютерлік құрылым және сәулет

АТ архитектурасы – бұл белгілі бір ұйым немесе компания қолданатын барлық ақпараттық технологиялар мен ресурстарды біріктіретін кешенді құрылым. Ақпараттық технологиялар инфрақұрылымына барлық компьютерлер, орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету, байланыс жүйелері, ақпараттық орталықтар, желілер мен мәліметтер базасы кіреді.

ПК 9Макроэкономика

Макроэкономика пәні мен әдісі. Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара байланысы. Жалпы макроэкономикалық тепе-теңдік. AD-AS моделі. Тұтыну және үнемдеу. Ақша нарығы. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM моделі. Ақша-кредит саясаты. Қаржы саясаты. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Мемлекеттік қарыз және оны қаржыландыру әдістері Төлем балансы және оның құрылымы. Валюта жүйесі және валюта бағамы. Халықаралық сауда және сауда саясаты.

ПК8Операциялық жүйелер және компьютерлік желілер

Курс негізінен аналитикалық және сипаттамалық тапсырма, оның ішінде студенттердің жұмыс орнынан IT-операциялардың сәйкес жағдайын таңдау және талдау. Іске қатысты мәселелер сипатталған, модельделген және жетілдірудің мақсаттары анықталған. Оқушылар цифрлық жоспардың қай саласына жататынын шешеді.

ПК3 ЖК4Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Әр түрлі математикалық модельдерді, ақпараттарды статистикалық талдау қарастырылатын пән. Статистикада деректерді талдаудың барлық тәсілдері қарастырылады және жетілдірілген математика қолданылады.

ПК4Оқу практикасы

Курс студенттерге C ++ көмегімен бағдарламалау және бағдарламалық жасақтама негіздерін ұсынуға арналған және курс барысында кіші дайын қосымша әзірленеді.

Базалық пәндер циклы

Таңдау компоненті

ПК5Бизнесті жоспарлау және басқару

Бұл курс студенттерге бизнес-идеялардың нарықтық әлеуетін қалай бағалау керектігін үйретеді. Онда кәсіпкерлік идеяны инвесторларды, серіктестерді және / немесе акционерлерді тарта алатын серіктестік / фирманың бизнес-жоспарына айналдыру үшін қажетті процесс туралы егжей-тегжейлі және нақты нұсқаулар берілген. Жүйелік негізде курс студенттерге бизнес-идеяның өміршеңдігін дәлелдеуге және оны өзін-өзі қамтамасыз ететін кәсіпорынға айналдыруға қажетті негізгі ақпаратты жинауға және ұйымдастыруға көмектеседі.

ПК5Бизнес статистикасы

Курстың мақсаты студенттерге менеджерлерден талап етілетін статистикалық құралдар туралы түсінік беру.
Курс статистикалық шешімдерге, мақсаттарды анықтауға және қоюға, деректерді талдауға және шешім қабылдауда нәтижелерді пайдалануға байланысты процесті түсінуге баса назар аударады.

ПК5C ++ бағдарламалауға кіріспе

Курс бағдарламалауды, есептерді шешуді және тапсырмаларды орындауды үйренуге арналған.
Желілік технологиялардың жұмыс принциптері, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарға қол жетімділік, C ++ тілін қолданатын бағдарламалар талданады.

ПК5Java бағдарламалауға кіріспе

Курс бағдарламалық жасақтаманың негіздерін үйренуге, бағдарламалық жүйелерді күйге келтіруге және енгізуге арналған. Сонымен қатар, курста Java бағдарламалау тілін қолданатын желілік технологиялар мен бағдарламалар принциптері талданады.

ПК5Веб-дамуға кіріспе

Курс студенттерге HTML белгілеу тілін қолдана отырып веб-сайтты құру және қолдану негіздерін, Cascading Style Sheets (CSS) көмегімен веб-сайттың стилін жоспарлауды және негізгі функцияларды орындау үшін JavaScript сценарий тілін қолдануға үйретеді.

ПК1Көшбасшылық

Бұл курс көшбасшылық және персоналды басқару мәселелерін зерттеуге арналған, олар мемлекеттік және жеке меншік сектор мамандарымен жиі кездеседі. Бұл курста мотивация, шешім қабылдау, қарым-қатынас, қақтығыстарды басқару, топтық динамика және ұйымның өзгеруі тақырыптары қарастырылады, осы мәселелердің қалай байланысты екеніне көп көңіл бөлінеді. Мұндай теорияны практикалық қолдана отырып талқылау компанияға маман таңдауда ұйымның тиімділігін арттыруға арналған

ПК6Бизнес-процесті жобалау

Курс студенттерге қазіргі немесе болашақ бизнес-процестерді түсіну, олардың ресми сипаттамасы, жаңа бизнес-процестерді дамыту және жетілдірулерді анықтау туралы білім береді. Студенттер цифрлық егіздік процесті қалай құру керектігін және процесті тұрақты жеткізу тізбегін құру үшін сандық өңдеу мен IT жүйелерін қалай модельдеу керектігін үйренеді.

ПК5Pythonға кіріспе

Курс студенттерге мәліметтер құрылымын, функцияларды, модульдерді, сабақтарды және қолданбалы есептерді шешу үшін Python бағдарламалау тілінің басқа да мүмкіндіктерін пайдалануға үйретеді.

ПК9Деректер базасын басқару

Деректер базасын ұйымдастыруға және жүргізуге арналған арнайы бағдарлама (әдетте бағдарламалар жиынтығы).

ПК9Деректерді визуализациялау

Курс деректерді талдауға, әсіресе деректерді өңдеу, сипаттамалық аналитика, кластерлеу, мәліметтерді визуализация, есеп беру, шешім қабылдау, болжамды модельдеу саласында оқуға бағытталған. Мәліметтерді айла-шарғы жасау, статистикалық әдістер, машиналық оқыту әдістері, оңтайландыру және модельдеу құралдары

ПК14Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Курс бағдарламалық қамтамасыз етуге баса назар аудара отырып, ақпараттық қауіпсіздік негіздерін білуге арналған.

ПК6Зерттеу әдістері мен құралдары

Курс студенттерге ғылыми-зерттеу әдістемесі, оның ішінде ғылым теориясы мен сапалық және сандық әдістер туралы кең түсінік беру, сонымен қатар студенттердің ғылыми әдебиеттерді сыни оқу дағдыларын жетілдіру және дипломдық жоба бойынша зерттеу ұсынысын жасау болып табылады. Осы курстың соңында студенттер ғылыми жобаны жоспарлау, жүргізу, бағалау және ұсыну кезінде құзыретті болуы керек.

ПК6Бизнесті сандық талдау

Курс шешім қабылдау процесінің негізгі элементтері туралы нақты түсінік алу үшін бизнесті сандық талдаудың негізгі түсініктерін ұсынады. Іскери ұйымдарда әртүрлі мөлшердегі проблемаларды шешу, талдау және шешу үшін құралдар мен дағдыларды ұсынатын әдістер кеңінен талқыланады.
Курсты оқып-үйрену барысында құрылымданбаған бизнес мәселелерін және оның компоненттерін анықтау дағдылары дамытылады және құрметтеледі; негізгі мәселелерді шешудің тиімді әдістерін қолдану; шешім қабылдау процесінде шешімдер ұсыну; сапалы түсіндірулермен сіздің шешіміңізді түсіндіру және қолдау

ПК 2Сапаны бақылау

Жобаның сапа және сапа тұжырымдамасының заманауи көрінісі. Жобаның сапасын басқарудың жалпы түсініктері. Сапа менеджменті формаларының эволюциясы: сапа жүйелері. Шетелдегі жобалар үшін сапа менеджменті жүйесін дамыту. Жобаның сапасын басқару процесі мен мазмұны. Жобаның сапасын басқарудың жалпы функциялары.

Таныстыру, коммуникация және келіссөздер

Бұл курстың мақсаты студенттерге кәсіби ортада стратегиялық қарым-қатынас жасауды үйрету. Студенттерге мақсатты аудиторияны, қарым-қатынас мақсатын және хабарлама жасамас бұрын жұмыс істейтін контекстті талдауға кеңес беріледі. Курс студенттердің жазу, сөйлеу, топта жұмыс істеу және болашақ менеджер ретіндегі рөлдеріндегі мәдениеттер арасындағы қарым-қатынас қабілетін жетілдіруге бағытталған.

ПК3Байланысты басқару

Бұл курстың мақсаты студенттерге кәсіби ортада стратегиялық қарым-қатынас жасауды үйрету. Хабарламаны жасамас бұрын студенттерден аудиторияны, қарым-қатынас мақсатын және олар жұмыс істейтін контекстті талдауы сұралады. Курс студенттердің жазу, сөйлеу, топта жұмыс істеу және болашақ менеджерлер рөліндегі мәдениеттер арасындағы қарым-қатынас қабілетін жақсартуға бағытталған.

ПК2, ПК5Қаржы менеджменті

Курста fintech компанияларының табиғаты мен әр түрлі жұмыс істейтін модельдері қарастырылған, тек қана фитех жобаларының тиімділігін бағалаудың ғана емес, сонымен қатар оларды біріктірудің әртүрлі аспектілерін қамтитын тақырыптар бар.