Білім алу мүмкіндіктері

3 жыл

Оқу мерзімі

3 триместр

Оқу жылы

10 апта

Академиялық кезең (триместр)

50 минут

Академиялық сабақ ұзақтығы

Білім алушыларды ауыстыру

 • Оқу барысында студенттер бір білім беру ұйымынан басқасына, бір білім беру бағдарламасынан басқасына, ақылы негізде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауысу мүмкіндігіне ие болады.
 • Студенттерді ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға көшіру ҚР "Білім туралы" Заңының 4 бабының 5 тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесіне сәйкес бекітілген тәртіппен оқу процесінде босаған білім беру гранттарын беру жолымен жүзеге асырылады.
 • Білім алушылардың ауысуы және қайта қабылдау туралы өтініштерін университет ректоры демалыс кезінде кезекті академиялық кезең басталғанға дейін 3 күннен кешіктірмей қарайды.

Академиялық айырмашылық

 • Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады және білім беру бағдарламасының дайындық бағыты мен бейіні ескеріледі.
 • Оқу жұмыс жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты университет оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе транскриптте көрсетілген академиялық кредиттердегі көлемі немесе білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама (бұдан әрі - анықтама) негізінде анықтайды.
 • Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оқу жұмыс жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықтың академиялық кредиттерінің көлемі, әдетте, бакалавриат ББ бойынша 25 кредиттен аспауы тиіс.
 • Студенттерді шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау Ережесінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс алдыңғы білім деңгейін аяқтағаны туралы құжат ұсынылады.
 • Бірінші академиялық кезеңнен кейін шетелдік жоғары оқу орнынан ауысу немесе қайта қабылдау кезінде тұлғалар тізім бойынша құжаттармен қатар шетелдік жоғары оқу орындарына түсу кезінде түсу сынақтарының нәтижелерін ұсынады.
 • Егер олар жеке оқу жоспарына сәйкес бірінші академиялық кезеңді толық аяқтаса, университет білім алушылары оқудан шығарылғаннан кейін ауыстырылады немесе қайта қабылданады. Бұл ретте білім алушы оқудан шығару мерзіміне қарамастан кез келген ББ-ге ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

Академиялық кредиттерді қайта есептеу

 • Білім алушының оң бағалары академиялық кредиттерді бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауыстырумен танылады.
 • Игерілген академиялық кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын салыстыру, игерілген пәндер тізбесінің мазмұны, олардың көлемі, игерілген білім, білік, дағды және құзыреттілік, сондай-ақ Оқыту нәтижелері негізінде жүзеге асырылады.
 • Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық назарға алынбайды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесіне (ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. №563 бұйрығы өзгерістермен және толықтырулармен) сәйкес төрт балдық жүйе бойынша ең төменгі D (1,0; 50-54%) бастап ең жоғарғы А (4,0; 95-100%) дейінгі диапазонда сандық эквивалентке сәйкес келетін білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесіне теңестіріледі.

GPA

Grade Point Average
 • Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оқу жылы пререквизиттерді есепке ала отырып анықталады.
 • Білім алушыларды келесі оқу жылына ауыстыру оқу жылының қорытындысы бойынша жазғы семестрдің нәтижелерін және үлгерімнің (GPA - Grade Point Average) жинаған орташа балын есепке ала отырып жүзеге асырылады.

Мақсатты орындар

Білім гранты / мемлекеттік білім беру тапсырысы
 • Білім беру гранты немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі - мемлекеттік тапсырыс) бойынша білім алушы белгіленген ауысу балына жеткен және академиялық қарыз болған жағдайда келесі курсқа ауыстырылған білім беру грантын немесе мемлекеттік тапсырыс бойынша орнын сақтай отырып, оны ақылы негізде жояды.
 • Университет үшін бекітілген Білім беру гранты немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы (мемлекеттік тапсырыс) бойынша нысаналы орындарға түскен студенттер бөлінген квота шегінде басқа ЖОО-ға ақылы негізде ғана ауыса алады.

Студенттерді ауыстыру процедурасы

Astana IT University-ден басқа ЖОО-ға
1

Басқа жоғары оқу орнына ауысқысы келетін білім алушы университет ректорының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алғаннан кейін оны қызықтыратын жоғары оқу орнының басшысына жүгінеді.;

2

Қабылдаушы ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтінішке Ректор мен Офис Регистратор қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипттің және университет ректорының атына жазылған өтініштің (ректордың қолымен және мөрімен) көшірмелері қоса беріледі.);

3

Факультет деканының, Офис-тіркеуші бұрыштамаларына сәйкес университет ректорының білім алушыны ауыстыру туралы бұйрығы шығарылады. Білім алушы ауысатын жоғары оқу орнының басшысы бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде университетке оның жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұрау жібереді. Сұранымға білім алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

4

Мұндай сұрау салуды алғаннан кейін «(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды» деген тұжырыммен оқудан шығару туралы ректордың бұйрығы шығарылады және оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде академиялық департамент білім алушының жеке ісін қабылдаушы ЖОО-ның атына жібереді. Университетте транскрипттің көшірмесі және жіберілетін құжаттардың тізімі қалады.

Студенттерді ауыстыру процедурасы

басқа ЖОО-нан Astana IT University-ге
1

Университетке басқа ЖОО-дан ауысқысы келетін білім алушы жоғары оқу орны ректорының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алып, ауысуға ауысатын университет ректорына жүгінеді.;

2

Ауысу туралы өтінішке Ректор мен тіркеуші офисі қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипттің көшірмелері және қабылдаушы университет ректорының атына жазылған өтініш (ректордың қолы мен мөрі бар) қоса беріледі.);

3

Декан ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің айырмашылығын анықтайды және меңгерілген пререквизиттерге сәйкес оқу жылын белгілейді;

4

Тіркеуші офисі білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептейді және білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді;

5

Факультет деканының, офис-тіркеушінің бұрыштамаларына сәйкес университет ректорының мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша (мемлекеттік грантты беру туралы сертификат болған жағдайда) немесе ақылы негізде қабылдау туралы бұйрығы шығарылады және бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде университетке білім алушының жеке ісін жіберу туралы жазбаша сұраныс жіберіледі. Сұранымға білім алушыны ауыстыру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

6

Мұндай сұрау салуды алғаннан кейін «(ЖОО атауы) ауысуына байланысты оқудан шығарылды» деген тұжырыммен университеттен шығару туралы ректордың бұйрығы шығарылады және оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде білім алушының жеке ісі қабылдаушы ЖОО мекен-жайына жіберіледі. Университетте транскрипттің көшірмесі және жіберілетін құжаттардың тізімі қалады.

Академиялық демалыс

Университеттің білім алушысы медициналық көрсеткіштер бойынша өз оқуын уақытша тоқтататын кезең.

Академиялық демалысты рәсімдеу

Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы университет ректорының атына өтініш береді.

Академиялық демалыс білім алушыларға беріледі.:

1) ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік – консультациялық комиссияның (бұдан әрі-ДКК) қорытындысы;
2) туберкулезге қарсы ұйымның орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі – ОДКК) ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда шешімі;
3) әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы;
4) туған, асырап алған баланың до достижения им возраста трех лет.

Академиялық демалыстан шығу

– Академиялық демалыстан шыққаннан кейін білім алушы ректордың атына өтініш береді және науқасты көрген Денсаулық сақтау ұйымынан денсаулық жағдайы туралы (ОДКК) анықтамасын, осы ББ бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытынды береді – білім алушы ауруына байланысты академиялық демалыста болған жағдайда.

– Академиялық демалыстан оралған кезде білім алушы осы демалысты ресімдеген курстан оқуын жалғастырады.

– Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа кету күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша барлық оқу тапсырмаларын орындайды және жіберу рейтингіне қажетті балдарды жинайды немесе жазғы семестрде айырмашылық пайда болған пәндерге жазылады.