Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер

Digital Public Administration and Services

7M04102 «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер»

7M04102 «Digital Public Administration and Services» (Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер) Білім беру бағдарламасы мемлекеттік басқару саласында цифрландыру үрдісімен етене таныс маманды даярлауға арналған. Тыңдаушылар «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер» магистрлік бағдарламасын игеру нәтижесінде мемлекеттік басқару, қоғамдық сектор экономикасы мен қаржысы, ақпараттық қоғамды дамыту саласында цифрлық өзгеріс мәселесін шешуде қолданылатын ғылыми пәндер туралы мағлұмат алады.

Байланыс

Қабылдау комиссиясы

(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz

Дс-Жм 9:00 – 18:00

Бағыт классификаторы

 • Білім бағдарламаларын беру тобы: 7M061 – Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
 • «Компьютерлік ғылымдар және инженерия» (Computer science and engineering) білім беру бағдарламасы
 • Берілетін академиялық дәреже: «Бизнес және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша ғылым магистрі

Ғылыми-педагогикалық бағыт - 2 жыл

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Мемлекеттік қызметті цифрландыру, бизнес үдерісті дамытуға қабілетті, ақпараттық қоғамды дамытуға даяр, экономиканың цифрландыру жолына нық тұруына кепіл бола алатын, тиімді қызметіне дайын, қиындыққа төтеп беретін жаңа дәуір басқарушылар легін даярлау, цифрлық мемлекет жүйесін басқару.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 1. Мемлекеттік қызметті цифрландыру, мемлекеттік аппаратты цифрландыру сервистік үлгісіндегі ғылыми әрі қолданбалы жоғары санатты мамандарды даярлау және алған білімдерін экономиканың түрлі саласында оңтайлы қолдана алу;
 2. Білім алушыларды цифрландыруға деген іргелі тұжырым, теория әрі сан қилы көзқараспен қаруландыру;
 3. Теория әрі практика барысында алған білім, біліктерін ақпараттық коммуникациялық әрі пәнаралық салада түрлі мәселе шешуде ұтымды қолдана алу, сонымен қатар басқарушылық әрі ғылыми зерттеу қызметін сәтті жүзеге асыру;
 4. Кәсіби қызметімен байланысты нысанға қатысты ғылыми зерттеу жұмысты жүргізе алу мемлекеттік аппараттты цифрландыру үлгісі әрі әдісі, қолданыстағы алгоритмді, сонымен бірге цифрландыруға қатысты жалпы тұжырым, теория мен көзқарасты талдау;
 5. Мемлекеттік басқаруды мейлінше тиімді етуге қажетті талдау нәтижесін қолдану әрі күрделі техникалық мәселені шешуге қажетті жүйелі талдау әрі зерттеуді жүргізу дағдысын игеру, зерттеу әдістерін игеру, білу;
 6. Мемлекеттік басқаруды әрі қоғамдық өмірді цифрландыру саласындағы заманауи үдерістер жайлы мәліметі болу;
 7. Кәсіби педагогикалық қызметте талап етілетін жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы төңірегіндегі білімді игеру әрі қолдану, тұсаукесер мен материал қолжетімділігін жақсарту үшін оқытудың интербелсенді әдістерін қолдануға мүмкіндік беру;
 8. Ақпаратпен жұмыс істеу кезінде итерациялардың және қажетті есептеу ресурстарының ең аз санынан қажетті нәтиже алу үшін мемлекеттік басқару үдерістерін оңтайландыруда құзыретті болу;
 9. Ғылыми-техникалық конференцияларда диссертация, ғылыми мақалалар және баяндамалар түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорыта білу, сондай-ақ академиялық есептерді, аналитикалық жазбаларды және т.б. жазу кезінде көмек көрсету.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижесі

ОН1: Заманауи қоғамдағы тарихи философиялық әрі рухани үрдістерді қолданады, ғылыми зерттеу қызмет барысында туындаушы мәселені шешуге деген көзқарас қалыптастырады, шеше біледі.
ОН 2: Арнайы мақсат, іскери кездесу, келіссөз, ұлттық әрі халықаралық деңгейде жоба жүргізу мақсатында іскери лексика әрі кәсіби терминдерді тиімді пайдалана отырып жеткілікті деңгейде кәсіби әрі байланысқа қажетті ақпарды алу үшін кәсіби ақпарды алу мақсатында академиялық қажетті деңгейде шет тілін иегереді.
ОН 3: Негізгі ережелерді, әдістеме мен дидактиканы қолданады, заманауи білім беру және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, контентті басқару процесін жобалайды және ұйымдастырады.
ОН4: Мемлекет пен құқық қызметінің негізгі ережелерін, сондай-ақ мемлекетті тиімді цифрлық басқару негізінде жатқан электрондық үкіметті пайдалану ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттің басқару қызметінің заңдылықтарын қолданады.
ОН5: Инновациялық жобалар мен цифрландырудың қазіргі заманғы басқару әдістерін, құқықтық қағидаттары мен құқықтық мәдениетін, цифрландыру бойынша жобаларды цифрландыру және басқару үшін икемді тәсілдер мен құралдарды, цифрландыру бойынша жобаларды басқару процесінде ұйымдық-құқықтық шешімдерді және ұйымдық-құқықтық өзгерістерді меңгереді.
ОН6: Жобаны басқару құралы мен әдісін, жобаны құрылымдау процедурасын, жоба бюджетін әзірлеу, жоба уақыты мен құнын басқару, жоба орындалу барысын бақылау, жоба кестесін есептеуді пайдаланады.
ОН7: Жоба бағдарламасы мен портфелін басқару негіздерін игереді.
ОН8: Жаңашылдық жобаны бизнес әкімгершілікпен іске асыру мақсатында бизнес үлгі әрі өнімдерге щерттеу, талдау, сараптау жасалады, ол кезде бизнес сараптаудың басты құралдары қолданылады.
ОН9: Жобалардың құнын диагностикалау мен бағалауды жүргізеді; жобаның құнын басқару мақсатында технологиялық процестерді жетілдіреді.
ОН10: Жобалық басқаруға біріктірілген ақпараттық технологиялар жүйесін пайдалануда заманауи тәсілдерді қолдана отырып, электрондық үкіметті басқару жөніндегі міндеттерді орындау үшін бағдарламалық өнімдерді пайдаланады.
ОН11: Цифрлық трансформация жобаларын басқару бойынша команданы басқару және дамыту дағдыларын меңгереді.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

Course Curriculum

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Шет тілі (кәсіби)

Кәсіби бағытталған ағылшын тілінің мақсаты – маман кәсіби құзыреттілігін дамыту; магистранттың халықаралық кәсіби ортаға шоғырлануы және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби бағдарланған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

Басқару психологиясы

Курстың мазмұны студенттерге жалпы психологияның негізгі категория, негізгі ұғымы, бағыты, мәселе және оларды практикалық шешу мүмкіндігін зерттеуге бағытталған. «Менеджмент психологиясы» курсы практикалық сипатқа ие және зерттелетін мәселе басымдылығын анықтауға бағытталған: жеке тұлға психологиясы және көшбасшы іс-әрекеті, көшбасшылық әрі басқарушылық қарым-қатынас, уәж тетігі және тобыр, топ әрекеті, өзара әрекеттесу үрдісі және т.б. зерттеу. Пәнді оқу теориялық және әдістемелік бөлімнен басқа айқын практикалық бағытқа ие, ұйымдастыру психологиясы мен әлеуметтік психология курсын айтарлықтай толықтырады.

Ғылым тарихы мен философиясы

Курс ғылымның таным түрі ретінде және оның тарихи дамуындағы әлеуметтік-мәдени құбылыс ретіндегі қасиеті туралы білімді меңгеруге бағытталған. Курсты меңгеру барысында магистрант жалпы ғылымды философиялық түсіну мәселесін де, ғылыми білімнің биологиялық саласы мәселесінің ерекшелігін де зерттейді. Курстың маңыздылығы магистратура шеңберінде өз бетінше ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қабілетті кадрды даярлау ғылым құбылысының жалпы мәні туралы идеялар негізінде биологиялық білім философиясын терең әрі көп қырлы түсінуді талап ететіндігімен түсіндіріледі. Курс магистранттың қоршаған табиғи ортамен әрекеттесуі туралы жүйелі жаратылыстану-ғылыми түсінігін қалыптастыру, үйлестіру үшін теориялық білімін қолдана білу дағдысын қалыптастыруға бағытталған.

Жоғары мектеп педагогикасы

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнін меңгеру міндеті магистранттарға педагогикалық теорияның теориялық негізі мен педагогикалық шеберлік туралы білім беру, жоғары оқу орнында оқытудың оқу-тәрбие процесін басқару, негізгі категория туралы түсінік беру. Педагогика ғылымы, гуманитарлық ғылым жүйесіндегі және оқытушы практикалық іс-әрекетіндегі жоғары білім беру педагогикасының орны, рөлі мен маңызы, қазіргі педагогиканың негізгі қағидаты және жоғары оқу орны педагогикалық міндетін шешудің әдістемелік тәсілі туралы түсінік қалыптастыру.

Педагогикалық тәжірибе

Педагогикалық тәжірибенің негізгі мақсаты – магистранттың педагогикалық әрі әдістемелік жұмыс дағдысын меңгеруі, оқытушы кәсіби шеберлігін қалыптастыру және дамыту.

Базалық пәндер циклі

Таңдау компоненті

Жоба бағдары мен портфелін басқару

Бұл курс бағдарлама әрі портфолиоға енгізілген жоба параметрін өзгерту арқылы жоба әрі жалпы портфельдің басқарылуы мен тартымдылығын жақсартады, ол үшін жобаны өзгерту бойынша басқарушылық ұсынысты әзірлеу қажет.

Жобалау менеджменті

Пәннің мазмұны қазіргі заманғы тұжырымдама, әдіс, құрал, жобаны басқаруды, жоба жоспарлау әрі жүзеге асыру мәселесін шешу үшін одан әрі практикалық қызметте қолдану мақсатында оқуға бағытталған.

Конфликт-менеджмент

Бұл курс дау мен шиеленісті жағдайдың мәні мен сипатын зерттеуге бағытталған. Курс барысында жанжал жағдайындағы мінез-құлықтың әртүрлі стратегиясы, сонымен қатар қақтығыстың алдын алу жолы қарастырылады: әртүрлі адаммен қарым-қатынас, қақтығыстың түрі, қақтығысты шешу әрі басқару.

Адами ресурстарды басқару

Пәннің мазмұны еңбек нарығы мен адам қоры жағдайы мен тенденциясын оқуға бағытталған; персоналмен жұмыс істеу тұжырымдамалық тәсілі мен аспектісі, корпоративтік басқарудағы адам қорының орны мен рөлі және оның компания стратегиялық мақсатымен байланысы, нақты іскерлік тәжірибе контекстіндегі заманауи технология зерттеледі;.

Цифрландыру жобасының экономикалық бағасы

Курс әртүрлі саладағы жобаның экономикалық тиімділігін талдау үшін бағдарламалық өнім туралы негізгі түсінікті зерттеуге арналған. Курстың мазмұны бағдарлама негізгі функционалдық мүмкіндігіне бағытталған: негізгі құжаттармен тиімді жұмыс істеу, бар бастапқы деректі өңдеу және алынған экономикалық нәтижені талдау.

Цифрландыру жобасының қаржылай талдауы

Бұл пән ұйымның қаржы-экономикалық қызметін, оның ішінде жобалар бойынша талдауды қамтиды және мемлекеттік басқару мен қызметтерді басқарудағы жобаларды басқарудағы қаржылық талдауды тереңдетіп оқытады. Бұл пән аясында әртүрлі экономикалардың ерекшеліктері және олардың цифрландыру жобаларының қаржылық талдауына әсері зерттеледі.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Курс магистратура студенті бойында зерттеу әдістемесі туралы кең түсінікті дамыту, ғылыми әдебиетті сыни тұрғыдан оқуға және зерттеу құралдарын дамытуға бағытталған.

Зерттеулерге кіріспе

Бұл пән магистранттардың ғылыми және өзекті дағдыларын, әсіресе, ғылыми зерттеулер мен ағылшын тілді ортада қарым-қатынасты нығайтуға арналған. Пән ғылыми қарым-қатынас және презентация дағдылары, ғылым теориясы, ғылыми әдіснама және командалық жұмыс дағдыларын қоса алғанда, ғылыми дағдылардың бірнеше саласын қамтиды

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Мемлекеттік саясат пен электрондық үкімет

Курс мемлекеттік саясат пен мемлекеттік қызметтің заманауи тұжырымдамасын қамтиды. Курс электрондық үкімет, АКТ технологиясы, қауымдастық құндылығы және әлеуметтік белсенділікке баса назар аудара отырып, мемлекеттік әрі жеке сектор өзара әрекеттесуін зерттейді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметті бірлесіп басқару және бірлесіп құруға бағытталған белсенді парадигманы қарастырады; электрондық үкімет дәуіріндегі мемлекеттік қызметші міндеті, рөлі мен құзыреті; бірлескен өндіруші әрі тұтынушы ретінде азамат (дауыс, таңдау әрі адалдық); бірлескен басқару мүмкіндігі (өкілеттілігі) мен қаупі (цифрлық бөліну, жариялық таралуы). Тейлор жасаған мемлекеттік қызмет көрсету технологиялары электрондық үкімет технологиясындағы әлеуметтік оқыту және кері байланыс механизмдері көрсетіледі.

Ойлау дизайны

Курс мақсаты – шешу жолын әзірлегісі келетін мәселені тереңірек түсінуге көмектесу. Студент әлемге сыни көзқараспен қарау, шешім мен инновация мүмкіндігін анықтау үшін қажетті құралды үйренеді. Адам іс-әрекеті, ойы әрі сезімін зерттеу, жазу әрі түсіну арқылы студент прототиптеу үшін кіріс ретінде пайдалануға болатын нақты проблемалық мәлімдеме жасайды.

Зерттеу практикасы

Ғылыми-зерттеу практикасының міндеті магистранттардың кәсіби іс-әрекет дағдысын меңгеруінің сабақтастығы мен жүйелілігін бітіруші дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес қамтамасыз ету, «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер» мамандығы оқыту бағыты бойынша оқитын кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Жобаны басқару жəне бітіру біліктілік жұмысы құрылымының соңғы нұсқасын дайындау – магистрлік диссертация.

Жобаны басқару үлгісі мен әдісі

Аталмыш курс мақсаты – экономикалық қызметтің әртүрлі саладағы жобаны басқару кезінде туындайтын мәселені шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағды жүйесін қалыптастыру; заманауи стандарт негізінде жобаны басқару дағдысы мен әдісін қалыптастыру.

Бағдарлама жүйесін бірлесіп жобалау

Курс тиімді, инклюзивті, тұрақты әрі жауапты әлеуметтік-техникалық жүйені құру әдісі ретінде бірлескен стратегияны саналы түрде қабылдаудың негізін құрайды. Қазіргі заманғы менеджмент мәселесін шешетін әлеуметтік-техникалық жүйелердің өмірлік циклі туралы эмпирикалық түсінік қалыптастырады.

Ақпарат теориясы мен әдіснамасы және деректер туралы ғылым

Курс мазмұны ақпарат пен деректану теориясы, тәсілі мен үлгісі, қазіргі тенденция мен зерттеу бағыты туралы білімді зерделеуге бағытталған. Ақпараттық әрі деректануды зерттеу контекстіндегі теориялық тәсіл, зерттеу стратегиясы мен әдісін талдау. Ақпарат және деректер ғылымының табиғаты және оның тұжырымдамалық құрылымы мен әдістемесі зерттеледі. Ақпарат пен деректер ғылымының теориясы, метатеориясы және моделі. Ақпарат және деректану саласындағы зерттеудің қазіргі заманғы тенденциясы мен бағыты. Ақпараттық және деректану зерттеудегі негізгі парадигма, теория мен модель. Қолданбалы зерттеу әдісі, зерттеу стратегиясы, зерттеушілер. Зерттеу бағыты мен тақырыбы.

Контент және жоба құнын басқару

Пән магистранттарда экономика түрлі секторының бизнес құрылымындағы жобаны басқару әрі техникалық мәселе, бағдарын шешу дағдысын қалыптастыру болмақ.

Жобаны басқарудың IT құралдары

Аталмыш курс жобаны басқарудағы жоғары нәтижелі мақсатқа қол жеткізуге арналған бағдарлама (қолданбаға) шолу жасайды; арнайы құрал мен бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен жоғары сапалы жобаға қол жеткізу.

Бейіндік пәндер циклі

Таңдау компоненті

Цифрландырудың құқықтық аспектісі

Бұл курстың мақсаты – құқықтық әрі құқықтық саясат тұрғысынан электрондық басқару негізгі қағидатына шолу және түсінік беру; құқықтық реттеу саласы және электрондық үкіметтің заңнамалық актілері (олар электрондық үкіметке қатысты); электрондық басқару үшін қандай реттеу қажет, оны қандай орган, қандай құрал көмегімен жүзеге асырады (заңдар, нормативтік актілер, лицензия, шешім); электрондық басқаруды енгізу және/не дамыту үшін заңнама әрі құқықтық саясатқа қандай өзгеріс қажет.

Әлеуметтік жаңашылдық және қоғамның цифрлық өзгерісі

Пән бірлесіп әрекеттесу әрі тірі зертхана әлеуметтік инновациясы туралы қолдау платформасы ретінде түсінік береді. Студенттер әлеуметтік қызмет пен әлеуметтік кәсіпорынды инновациялық дамытуда құзыретін дамыта алады. Әлеуметтік инновацияны бірлесіп құрудың заманауи әдісі зерттелуде, әсіресе қолдау платформасы ретінде тірі зертханаға назар аударылады. Әлеуметтік инновация – әлеуметтік мәселе шешімі бар шешімге қарағанда тиімді әрі тұрақты; бизнес үшін емес, қоғам үшін құндылық; азаматтың тобын өзара байланысты үрдіске тарту.

Қауіпсіздік пен құпиялылық

Курс мақсаты – қауіпсіздік, құпия әрі сенімге әлеуметтік-техникалық көзқарасты зерттеуге арналған құралмен қамтамасыз ету. Студенттер техникалық қажеттілік тұжырымдамасын, сондай-ақ қауіпсіздік, құпия әрі сенім саласындағы ағымдағы әлеуметтік қажеттілікті зерттейді. Курста қауіпсіздік, құпия әрі сенім мәселесін шешудің маңыздылығын көрсету үшін сенімге әсер ететін әртүрлі факторды түсіну үшін сенімнің әлеуметтік-техникалық үлгісі, теориялық және эмпирикалық мысалы пайдаланылады.

Деректер негізінде шешім қабылдау және өзгерісті басқару

Бұл курс ұйымдық өзгеріс контекстінде білімді басқару және стратегиялық жоспарлау концепциясын жүзеге асыру жолын үйретеді және көшбасшылық әртүрлі функциядағы дерекке негізделген шешім қабылдауды терең зерттеу, соның ішінде стратегиялық жоспарлау және ұйымдар мен мекемелер арасында ресурстарды бөлуге арналған. Курс кейс зерттеуімен басқару шешімінің сапасын жақсарта алатын модель, құрал, әдіс және дерекке негізделген шешім теориясын зерттейді. Курс шешім мен стратегия қалай әзірленетінін және тиімді пайдалану үшін жасырын не анық білімді қалай анықтау, алу, құрылымдау, бағалау әрі таратуға болатынын зерттейді. Осылайша, бұл курс дерекке негізделген шешім қабылдау әрі ұйымдағы өзгеріс агентін жоспарлаудың теориялық әрі практикалық қолдануына кіріспе болады.

R тіліндегі деректер талдамасы

Пән статистикалық бағдарламалау тілін және R есептеу ортасын зерттеуге бағытталған. R тілінде деректі басқару, сипаттау, визуализациялау әрі модельдеу бойынша практикалық дағдыны дамыту. Әртүрлі зерттеу мәселесін шешу үшін R тілін және бағдарламалау қызметін пайдалану үшін алғышарт жасау .

Деректер жинау, сақтау әрі өңдеу

Бұл курс ақпараттық үрдіс деп аталатын ақпаратты іздеу, сақтау, беру, өңдеу әрі пайдаланумен байланысты үрдіспен таныстырады. Ақпаратты іздеу, ақпаратты жинау, байланыс арнасы, кодтау әрі декодтау құрылғысы, криптология, ақпаратты өңдеу, ақпаратты пайдалану, ақпаратты қорғау сияқты ұғым зерттелетін болады.

Дерек сақтау жүйесі мен үлгісі

Аталмыш курс бизнес талабын білдіру әрі жеткізу үшін тұжырымдамалық негізді қамтамасыз етеді. Ол деректің табиғаты, деректі реттейтін бизнес ереже, дерекқор түрі, сақтау шарты, деректің дерекқорда ұйымдастырылуын анық көрсетеді:

Мемлекеттік е-қызметін әзірлеу

Аталмыш курс электрондық үкімет, АКТ технологиясы, қоғам құндылығы, әлеуметтік белсенділікке баса назар аудара отырып, мемлекеттік саясат пен қызмет, мемлекеттік әрі жеке сектор әрекеттесуінің заманауи тұжырымдасымен таныстырады. Мемлекеттік қызметті бірлесіп басқару әрі бірлесіп құруға бағытталған белсендіру парадигмасы. Электрондық үкімет дәуіріндегі мемлекеттік қызметші міндеті, рөлі мен құзыреті. Азаматтар бірлескен басшы әрі тұтынушы ретінде (дауыс, таңдау әрі адалдық); бірлескен басқару мүмкіндігі (өкілеттілігі) мен қаупі (цифрлық бөліну, жариялылық таралуы). Мемлекеттік қызметті дамыту технологиясы мен электрондық үкімет технологиясындағы кері байланыс тетіктері.

Кеңейтілген деректерді белгілеу тілдері

Курс құрылымдық деректеі сипаттау, бағдарлама арасында ақпарат алмасу және арнайы белгілеу тілін (XML сөздігі) жасауға арналған W3C ұсынатын әмбебап белгілеу тілін таныстырады. XML негізіндегі сөздіктің (мысалы, RDF, RSS, MathML, XHTML, SVG) сол XML-де ресми түрде сипатталған, семантикасын білмей-ақ, яғни семантикалық мағынасын білмей-ақ сөздіктің негізінде құжатты бағдарламалық түрде өзгерту әрі тексеруге мүмкіндік береді.

Тағылымдамадан өтуді және магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

MҒЗЖ мақсаты – магистр-менеджер мен магистр-маркетингтің ғылыми әрі кәсіби қызметінде қажет кәсіби мәселені шешуге байланысты ғылыми-зерттеу жұмысын өздігінен орындау қабілетін дамыту. MҒЗЖ теориялық білімдерді жүйелеу, бекіту әрі кеңейту, жоба басқарудағы статистикалық әдісті дамыту, өздігінен зерттеу жұмысының элементін меңгеруге көмектеседі.

Магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау

Магистрдің нақты жеке техникалық мәліметі ғана емес, сонымен қатар кеңірек әсерін қоса алғанда, нақты пәндік саладан алынған күрделі мәселені шешу үшін ғылыми әрі практикалық әдісті дербес қолдана алатынын құжаттауы керек жазбаша ғылыми жұмыс. Диссертация зерттеу нәтижесінде алынған құзыретті біріктіреді, кейс-стади мен жоба ретінде бір компанияда таңдаулы диссертация тақырыбына қолданады. Білім беру бағдарламасының барлық спектрін және сәйкес ғылыми мәселені қамтитын ғылыми сараптау мен талдауды қамтамасыз етеді

Оқуға түсу

Жұмыспен қамту

Инфрақұрылым

Ғылым