Сандық журналистика

Digital Journalism (Сандық журналистика)

6B03201

Бағдарлама білім беруді басқарудың демократиялық сипатының принциптерін іске асыруға, академиялық еркіндік шекарасын және оқу орындарының өкілеттіктерін кеңейтуге бағытталған, бұл экономиканың инновациялық және ғылымды қажетсінетін салалары үшін элиталық, жоғары дәрежелі кадрларды даярлауды қамтамасыз етеді.

Білім беру бағдарламасы білім алушыларға жеке көзқарасты қолдануды қамтамасыз етеді, Кәсіби стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқыту нәтижелеріне кәсіби құзыреттілікті өзгертуді қамтамасыз етеді. Студентке орталықтанған оқыту қамтамасыз етіледі – білім беру процесіндегі акценттерді оқытудан (білімді «трансляциялауда» оқытушылар құрамының негізгі рөлі ретінде) оқуға (білім алушының белсенді білім беру қызметі ретінде) ауыстыруды болжайтын білім беру принципі.

Байланыс

Қабылдау комиссиясы

(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz

Дс-Жм 9:00 – 18:00

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Заманауи еңбек нарығында сұранысқа ие, инновациялық журналистік тәжірибелерді меңгерген медиа үшін мультимедиялық контент жасай алатын, ақпаратты жинау, өңдеу және берудің цифрлық мобильді технологияларымен жұмыс істеу дағдысы бар цифрлық медиа саласындағы маманды даярлау. Бұл журналистика бойынша бірегей білім беру бағдарламасы білім алушыларға кез келген ортада журналист ретінде жетістікке жетуге көмектесу үшін кәсіби тәжірибе мен академиялық дайындықты ұсынуға арналған бағдарлама.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Бейне және аудио трансляцияларды әзірлеу және өндіру, әлеуметтік желілердегі аналитика, жаңалықтарды тергеуді және сыни талдауды жүргізу дағдылары;
 • Компьютерлік бағдарламалармен және мобильді қосымшалармен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын дамыту үшін IT-технологиялар саласындағы білімді қолдану;
 • Ашық деректер базаларымен жұмыс істеу және цифрлық медиа - интернет басылымдары, блогтар, телеарналар, радиоарналар, ақпараттық агенттіктер үшін сапалы контент жасау үшін қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалану.
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу;
 • Мультимедиялық орта жағдайында жұмыс ерекшелігін түсіну, түрлі таңбалы жүйелерде (ауызша, аудио, бейне, графика, анимация) медиаөнімді дайындау әдістері мен технологияларын меңгеру.

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Білім коды және жіктелуі

B042-Журналистика және репортер ісі

Оқу бағдарламалары

6B032-Журналистика және ақпарат

Даярлау бағыттарыныңкоды және жіктеу

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Студент бүкіл оқу бағдарламасын меңгергеннен кейін келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі керек. Мәселені тұжырымдау үшін математикалық аппараттарды да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады;
 • Белгілі бір істің міндеттеріне байланысты проблемаларды талдауда қажетті тәсілдер мен әдістерді таңдап, бұрыннан барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз;
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану;
 • Студенттерге ғылыми зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін жетік білетін;
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау;
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері мен әдістерін қолдану, сонымен қатар проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу;
 • Мәліметтерді талдауға арналған бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеуге, деректерді тиімді талдауға және мәліметтерден білім алуға қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау;
 • Бағдарламалық жасақтама жүйесін, сонымен қатар деректерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасау барысында әзірлеушілер тобын басқаруға;
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін әрі қарай жүргізу бойынша жұмыстарды орындау үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау;
 • Әртүрлі салалардағы, соның ішінде пәнаралық салаларда қолданбалы мәселелердің кең тобын шешу үшін бағдарламалық жүйелерді жобалау және жасау әдістерін қолдану;
 • Әртүрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және сынақтан өткізу, жүйені дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу.
 • Әр түрлі ірі ұйымдарда, мемлекеттік органдарда және басқа компанияларда деректерді тиімді сақтау және басқару үшін реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасын құру.
 • Құрылымдық, жартылай құрылымдық және ішінара құрылымданбаған мәліметтерге талдау модельдерін құру.
 • Есептеулердің күрделілігін және жасалған алгоритмдер мен бағдарламаларды параллелдеу (оңтайландыру) мүмкіндігін талдау.
 • Алынған параллель бағдарламалардың негізгі параметрлерін, мысалы қажетті есептеу ресурстарының сандық көрсеткіштері, үдеу, тиімділік және масштабталу қабілеттерін бағалаңыз.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқу нәтижелері

Білім беру бағдарламасы құзыреттерінің тізбесі

ЖҚ1. Тарихи үдерістің қозғаушы күші мен заңдылықтарын түсіну қабілеті, тарихи үдерістегі адамның орны және философияны адам қызметінің әдіснамасы ретінде түсіну қабілеті, өзін-өзі тануға, өзін-өзі тануға, өзін-өзі тануға, мәдени байлықты жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестірудің факторы ретінде меңгеру қабілеті
ЖҚ 2. Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы біліктер мен құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту қабілеті, алынған білімді қоршаған экологиялық шындықты ұғыну үшін қолдану қабілеті, кәсіби саладағы мақсаттарды қою кезінде қорыту, талдау, болжау қабілеті және зерттеудің ғылыми әдіснамасын қолдана отырып, оларға қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті
ЖҚ 3. Мемлекеттік тілде және ұлтаралық қарым-қатынас тілінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілеті, шетелдік ақпарат көздерін пайдалану қабілеті, коммуникативтік дағдыларды меңгеру, көпшілік алдында сөйлеуге, аргументациялар, пікірталастар мен шет тілінде пікір-талас жүргізу қабілеті
ЖҚ 4. Медиа индустрия саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін АКТ және математикалық үлгілеу әдістерін таңдау кезінде құзыретті болу қабілеті, кәсіби іс-әрекет процесінде туындайтын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға дайын болу қабілеті және оны шешу үшін тиісті математикалық аппаратты тарту қабілеті
КҚ1. Стандартты емес жағдайларда және әртүрлі пікірлер жағдайында ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу қабілеті және олар үшін жауапты болуға дайындығы, БАҚ саласындағы әлемдік және қазақстандық заңнама туралы білімді жүйелеу қабілеті.
КҚ 2. Қауіпсіз бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін бағдарламалау тілдері мен құралдарды пайдалану қабілеті, әзірленетін ақпараттық және есептеу жүйесінде кодтау қателіктерін табу қабілеті, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды жасау, тестілеу, түзету және орындау қабілеті
КҚ 3. Іс-әрекеттің жаратылыстану-ғылыми саласындағы объектілер мен процестердің сапалық және сандық модельдерін құру үшін математика теориясы мен әдістерін қолдану қабілеті, таңдаған пәндік саладағы есептерді шешу үшін қолайлы жабдықтарды, аспаптар мен зерттеу әдістерін таңдау және қолдану қабілеті, бағдарламалық-аппараттық кешендерді баптау және реттеу қабілеті, ақпараттық және автоматтандырылған жүйелер құрамында аппараттық және бағдарламалық құралдарды біріктіру қабілеті
КҚ 4. Операциялық жүйелерді жобалау, ұйымдастыру және әкімшілендіру теориясы мен принциптерін қолдану қабілеті, Ақпараттық жүйелерді пайдалануға енгізу үшін бағдарламалық құралдарды орнату, ретке келтіру және техникалық құралдарды баптау қабілеті, берілген функционалдық сипаттамаларда және сапа критерийлеріне сәйкес Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс қабілеттілігін қолдау қабілеті
КҚ 5. Таратылған ақпараттық жүйелерді, олардың компоненттері мен олардың өзара іс-қимыл хаттамаларын жобалау қабілеті, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарды басқару қабілеті, желілердегі ақауларды іздеу және жою әдістері мен құралдарын пайдалану қабілеті
ҚҚ 6. Сандық журналистика және сандық орта, мультимедиалық редакцияның жұмыс істеуі саласында біліктер мен құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту, сондай-ақ экономиканың, ғылымның, коммуникацияның әртүрлі салаларында «үлкен деректерді» қолдану саласымен «ашық деректер» терминдерін қолдану қабілеті.
КҚ 7. «мәліметтер журналистикасының» ерекшеліктерін тәжірибеде қолдану қабілеті, аналитикалық және тергеу журналистикасында деректерді қолдану ерекшеліктері, деректерді визуализациялаудың ерекшеліктері мен құралдары, сондай-ақ сандық креативті индустрияларда жұмыс істеу процесі туралы түсінік (әртүрлі медиаплатформаларға журналистік материалдарды дайындау үшін ақпаратты жинау, талдау, құрылымдау, орау).
КҚ 8. Құпия ақпаратты қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу әдіснамасын пайдалану қабілеті, мемлекеттік, салалық және корпоративтік стандарттардың талаптарына сәйкес техникалық тапсырмаларды ресімдеу қабілеті, жұмыстарды орындау уақытының нормаларын сақтау қабілеті, Тапсырыс берушіге ұсыну үшін материалдарды дайындау қабілеті, пәндік қызметте қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті, жобаларды басқару әдістерін меңгеру және оларды қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүзеге асыру қабілеті, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеу сапасын бағалауға ақпараттық тәсілді қолдану қабілеті.
КҚ 9. Үлкен деректерді талдау бойынша жобаларға қатысу үшін қажетті білімді талдау және анықтау қабілеті, соның ішінде Бизнестің Big Data пайдалануға көшуі кезінде үлкен деректерді талдау процестерінің өмірлік циклінің кезеңдері туралы ақпарат.

Оқыту нәтижесі

ОН 1. Қазақстан Республикасының және басқа елдердің заңнамалық базасын, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік, бұқаралық ақпарат құралдары және медиасфера саласындағы стандарттау және сертификаттау рәсімдерін түсіндіруге және түсінуге міндетті.
ОН 2. Программалаудың практикалық дағдыларын қолдану және бағдарламаларды әзірлеудің жалпы әдіснамалық негіздерін түсіндіру, құрылғылар драйверлері, стандартты емес жабдықпен түйіспе модульдері үшін жүйелік бағдарламаларды құру және микроконтроллерлерді бағдарламалау
ОН 3. Журналистиканың теориясы мен тәжірибесін, заманауи медиа-технологияларды, соның ішінде шет тілінде білімін көрсету.
ОН 4. Әр түрлі платформаларда аудиториямен байланысу үшін сандық әңгімелеу құралдарын (мәтіндер мен сценарийлер жазу, фотосурет, бейне түсіру, дыбысты, фото және бейнені өңдеу және өңдеу) пайдалану мүмкіндігіне ие болу.
ОН 5. Медиаменеджмент дағдыларын меңгеру, медиа аудиториясын талдай білу, оның мінез-құлқын, күтулерін, трендтерін, қатысу құралдарын болжай білу.
ОН 6. Қорғалған серверлік клиенттік веб-қосымшалар мен мобильді қосымшаларды әзірлеу
ОН 7. Ұйымдарда ақпараттық қауіпсіздік бойынша отандық және шетелдік стандарттарды қолдану.
ОН 8. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік саясатын әзірлеу, жобаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде жобаларды басқарудың құрал-саймандық құралдарын қолдану, жобалардың тәуекелдерін сапалық және сандық бағалауды жүргізу, жобаның тиімділігін анықтау.
ОН 9. Тәжірибеде «мәліметтер журналистикасының» ерекшеліктерін, аналитикалық және тергеу журналистикасында деректерді қолдану ерекшеліктерін, деректерді визуализациялау ерекшеліктері мен құралдарын қолдану
ОН10. Цифрлық журналистиканың мақсаттарына жету үшін ақпаратты жинау, өңдеу, фактчекинг, тарату дағдылары мен құзыреттерін талдау және дамыту.
ОН 11. Бизнес-процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін желілік қауіпсіздіктің техникалық құралдары мен бағдарламалық сервистерін қолдану.
ОН12. Конвергентті және мультимедиялық технологияларды қолдана отырып, мазмұнды түрлендіруді меңгеру.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

Модульдер / пәндер туралы ақпарат

Жалпы білім беретін пәндер циклы

Міндетті компонент

ЖҚ1Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Курста Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, адамзат тарихының, Еуразия және Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде қарастырылады. Қазақстанның қазіргі тарихы-ХХ ғасырда және қазіргі күнге дейін Ұлы дала аумағында орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді тұтас зерттеу, тарихи заңдылықтарды анықтау жүргізілетін кезең.

ЖҚ1Философия

Пәнді оқыту объектісі ретінде философия оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі дыбысталуында рухани сабақтардың ерекше түрі болып табылады. Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері оқытылады. Философия-адам өмірінің жалпы қағидалары мен негіздерін тану жүйесін құрайтын, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық басты бағытында қарым-қатынасының мәні туралы әлемді танудың ерекше нысаны.

ЖҚ3Шетел тілі (ағылшын)

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін оқытудың қарқынды бағдарламасын қамтиды. Курста Ақпараттық технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптар енгізілген, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес етеді.

ЖҚ3Қазақ (орыс) тілі

Курс инженерлік білімі бар бакалаврларды дайындау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық жоғары оқу орнының студенттері үшін кәсіби қазақ/орыс тілдерін үйрену – бұл мектепте алған дағдылар мен біліктерді жетілдіру ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандықты меңгеру құралы.

ЖҚ4Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар курсында ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық технологиялардың көмегімен қарапайым және кәсіби қызметте адамдардың қарым-қатынасының заманауи әдістері мен құралдары ретінде қарастырылады.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Саясаттану

Курс АКТ саласындағы мамандықтар үшін жалпы саяси білімге арналған. Саяси сана-сезімді, өзінің саяси көзқарасы мен коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіруді қамтиды. Саяси білімдерді оқыту коммуникативтік, интерактивті, студенттерге бағытталған, нәтижеге бағытталған және студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Әлеуметтану

Курс әлеуметтік пән салаларын, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуден тұрады. Курс барысында негізгі Әлеуметтанулық теориялар және қазіргі қоғамымыздың түрлі аспектілері туралы терең білім алудың ең тиімді тәсілдері жан-жақты талқыланатын болады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы әлеуметтік қиялды дамыту, әлеуметтанудың негізгі концепцияларын ғылым ретінде түсіну болып табылады.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Психология

Бұл курста кең білім беру және әлеуметтік контекстегі психология мәселелері берілген. Курстың мазмұнын меңгеру нәтижесінде алынған және қалыптасқан білімдер, іскерліктер мен дағдылар студенттерге оларды практикада, Өмір тіршілігінің әр түрлі салаларында: жеке, отбасылық, кәсіби, іскерлік, қоғамдық, адамдармен – түрлі әлеуметтік топтар мен жас категориялары өкілдерімен жұмыста қолдануға мүмкіндік береді.
Курс сондай-ақ бакалаврларда қоғам дамуының қазіргі кезеңінде оқытушылық қызметті қиындататын факторлар туралы, осы қызметке ерекше қиындықтар туралы түсініктерді қалыптастыруға арналған.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Мәдениеттану

Курс қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге, сондай-ақ тарих пен философия бойынша жалпы курстарға қосымша болуға көмектеседі. Курс морфология, семиотика, мәдениет анатомиясы, Қазақстан номадтарының мәдениеті, прототюрктердің мәдени мұрасы, Орта Азияның ортағасырлық мәдениеті, Қазақ мәдениетінің қалыптасуы, жаһандану контекстіндегі қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т. б. тақырыптардан тұрады.

Дене шынықтыру

Курс жеке тұлғаның дене тәрбиесін қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын қолдану қабілетін қалыптастыруға арналған.

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Таңдау компоненті

КҚ3, КҚ4, КҚ8Кәсіпкерлік

Оқу пәнінің шеңберінде білім алушылар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде кәсіпкерлік қызметтің мәнін зерттейді. Курс мемлекет пен қоғам экономикасының қызмет етуінің қазіргі жағдайындағы шағын кәсіпкерліктің рөлі мен орнын көрсетеді. Сонымен қатар, кәсіпкерлік субъектілерінің бизнес-жоспарының негізгі принциптері мен мазмұнын түсінуге, қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке негізделген ойлауды қалыптастыруға, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық нысандарын, оның ішінде тұрақты дамуды, экологияны және кадрлардың өмір қауіпсіздігін ескере отырып түсіндіруге мүмкіндік береді.

КҚ3, КҚ4, КҚ8Технологиялық кәсіпкерлік

Пән студенттерді кәсіпкерліктің заманауи тұжырымдамаларымен және құралдарымен таныстырады және өмір қауіпсіздігі негіздерін ескере отырып, өз стартаптарын іске қосу үшін қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алады. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын ескере отырып, патент алу үдерісі, технологиялық дамуға меншік құқығының заңдылығы зерттелуде. Студенттер стратегиялық талдауды экономика, менеджмент, коммуникация және технологиялық кәсіпкерлік салаларында қолданады.

Кәсіптік пәндер циклі

ЖОО компоненті

КҚ4,КҚ5Компьютерлік графика және бейне эффектілері

Бұл курс белгілі графикалық редакторлардың интерфейстерін зерттеу емес, пәндік саламен танысуды және компьютерлік графикамен тікелей жұмыс істеу дағдыларын ұсынады. Компьютерлік графика саласында осы курста қолданылатын және жұмыс негіздері егжей-тегжейлі зерттелетін көптеген ұғымдар, бағдарламалар мен құрылғылар бар

КҚ2,КҚ3Журналистикадағы конвергентті технологиялар

Курс кез келген оқиғалардың ықтималдығы мен статистикасына, сондай-ақ Математикалық талдау, Заманауи статистикалық әдістер және Экономикалық теория бөлімін қамтитын пәнаралық оқыту бағдарламасы шеңберіндегі математика мен бағдарламалау, операциялық жүйелер арасындағы байланысқа бағытталған.

КҚ2,КҚ4Медиа құқығы және этика

Курс студенттерді этикалық мәселелердің негізгі ережелерімен, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметінде туындайтын этикалық қағидалар мен нормалардың жіктелуімен таныстырады. Курс медиа саланың, авторлық құқықтың, қазақстандық және халықаралық БАҚ туралы заңнаманың құқықтық негіздерін зерттеуге арналған.

КҚ1,КҚ6,КҚ9Зерттеу әдістері мен құралдары

Іргелі және қолданбалы зерттеулерді енгізу әдістері мен құралдарын зерттеу Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курс ғылыми зерттеулерді енгізуге қажетті негізгі әдістер мен құралдарды зерттеуге арналған. Курс сонымен қатар студенттерді Web of Science, Scopus, ScienceDirect және басқалары сияқты ғылыми мақалалардың ең танымал іздеуге болатын мәліметтер базасымен таныстырады. Курс барысында студенттер дәйексөз келтіруге және қажетті ғылыми ақпаратты табуға арналған құралдармен танысады. Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: эмпирикалық зерттеу әдістері (бақылау, салыстыру, өлшеу, тәжірибе); теориялық зерттеу әдістері (абстракция, анализ және синтез, идеализация, индукция және дедукция, психикалық модельдеу, абстрактылыдан бетонға көтерілу және т.б.). Оқыту нәтижелері: Курстың мақсаты мен мазмұнына сәйкес жоғары білікті маман қалыптастыру үшін қажетті дағдылар мен дағдыларды игеру.

КҚ3,КҚ4Подкастингке арналған жазу және өңдеу негіздері

Курс студенттерге аудио өнімінде оны өндірудің толық цикліне сәйкес өз бетінше жұмыс істеуге арналған: сценарийлер жазу, режиссура, түсірілім және аудио орнату. Курстың мақсаты-сандық медиа мен технологияларды қолдану саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру, аудио мазмұнды шығару және продюссерлеу

КҚ2,КҚ9Өндіріс және медиаменеджмент

Курстың негізгі міндеті студенттерді медиа кәсіпорын менеджерлерінің күнделікті қызметі жағдайында креативті және ұтымды басқару шешімдерін қабылдауға, бюджеттік ресурстарды тиімді пайдалануға, шығармашылық және техникалық қызметкерлермен тиімді жұмыс істеуге дайындау болып табылады.

КҚ3,КҚ4Сандық медиадағы тікелей эфирлер мен ағындар

Курс студенттердің тікелей эфирде жұмысістеу, тікелей эфирлер жасау дағдыларын игеруін көздейді. Курс аясында студенттер тікелей эфир кезінде трансляцияларды ұйымдастыру технологияларын, журналистердің жұмыс принциптері мен техникаларын қолданады.

КҚ7,КҚ8Фотожурналистика және дизайн негіздері

Курс әр фотографқа қажет әмбебап сипатқа ие жұқа білім жүйесін алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ студияда да, «дала» жағдайында да орындалған жүздеген оқу суреттерін жасау арқылы жан-жақты тәжірибе жинауға ықпал етеді. Оның ішінде көшеде және қалалық ортада.

КҚ 8Өндірістік практика (2, 3 курс)

Курс ақпаратты қорғау технологияларын зерттеуге арналған.

КҚ 8Диплом алдындағы тәжірибе

Курс дипломдық жобаны жазу үшін материалдарды жинау мен талдауды ұсынады

Кәсіптік пәндер циклі

Таңдау компоненті

КҚ4,КҚ5Мультимедиялық журналистика

Курс студенттерге мультимедиялық журналистиканы сипаттайтын негізгі ұғымдарды ұсынады. Осы нормативтік пәнді меңгеру шеңберінде студенттер сонымен қатар қазіргі ақпараттық ландшафтта бағдарлау дағдыларын, ақпарат ағындарының қозғалысын түсіну және бағыттау, тез өзгеретін коммуникациялық ортаға бейімделу дағдыларын меңгеруі керек.

КҚ1,КҚ7Дизайн ойлауды игеру

Курс дизайнерлік ойлауды меңгеруді қамтиды-пайдаланушының қажеттіліктерін түсіну мәселелерін шешуге жақындаған адамға бағытталған дизайн процесі. Дизайнды ойлау тұжырымдамаларды әзірлеуді, қолданбалы шығармашылықты, прототиптерді жасауды және экспериментті қамтиды.

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

КҚ 2, КҚ4Сызықтық алгебра

Курс математикалық аппараттың базалық білімін және әрі қарай техниқалық пәндерді игеру үшін логикалық есептерді шешу үшін қажет. Оқытылатын тақырыптар қамтиды: Матрицалар теориясы, сызықтық теңдеулер жүйесі, векторкеңістіктің теориясы, аналитикалық геометрияның элементтері.

КҚ2,КҚ3Ақпараттық және цифрлық сауаттық

Ақпараттық және цифрлық сауаттылық – мәселені талдау және шешім қабылдау үшін пайдаланылатын ақпаратты алу, түсіну, бағалау, бейімдеу, генерациялау, сақтау және ұсыну үшін қажетті құзыреттер жиынтығы. Курс студенттерге келесі негізгі дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді: сыни тұрғыдан ойлау, ақпаратты талдау және оны өзін-өзі көрсету үшін пайдалану және ақпаратты құру қабілеті

КҚ3Академиялық жазу

Курс мақсаты – академиялық тіл қалпын зерттеу. Курс кәсіби лексика мен терминологияны пайдалана отырып, академиялық жазу дағдысын дамытуға бағытталған. Курс мазмұны ақпараттық технология мен дерек ғылымындағы соңғы жаңалықты көрсететін тақырыпты қамтиды.

КҚ3Python тіліне кіріспе

Курс студенттерді Python бағдарламалау тілін қолдана отырып, мәліметтер құрылымын, желілік бағдарламалық интерфейстерді және мәліметтер базасын қоса, бағдарламалаудың негізгі тұжырымдамаларымен таныстырады.

КҚ2,КҚ 3Машиналық оқыту

Курстың мақсаты-жалпы жасанды интеллект саласында, атап айтқанда оқуға қабілетті алгоритмдерді құруда теориялық және практикалық білім алу. Курс машиналық оқытудың негізгі алгоритмдерін, Деректерді талдаудың әртүрлі тәсілдері мен технологияларын, олардың сапасын, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы ерекшеліктері мен әсерін қарастырады. Курсты игеру нәтижесінде білім алушылар өз деректерін визуализациялау, графиктер салу, нәтижелерін сапалы ұсыну үшін машиналық оқыту әдістерін қолдана алады.

КҚ1, КҚ2Кәсіби ағылшын тілі

Курс кәсіби қызметке байланысты ағылшын тілін үйренудің қарқынды бағдарламасын қамтиды. Курс ақпараттық технологиялардағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптарды қамтиды және терминологиялық сөздік оларды оқушылардың қажеттіліктеріне тікелей байланысты етеді.

КҚ 3Data Analytics-ке кіріспе

Курс бағдарламалау тіліне және деректерді талдауға сілтеме жасамай мәліметтерді талдаудың негізгі принциптерін зерттеуді қамтиды. Бұл курста үлкен мән математикалық зерттеулерге (аналитик) қажет.

КҚ3,КҚ4Цифрлық журналистикаға кіріспе

Курс студенттерге цифрлық құралдарды меңгеруге, мультимедиялық контент жасауға және оны әртүрлі ақпараттық платформаларда насихаттауға және әлеуметтік желілердегі арналарды жүргізуге мүмкіндік береді. Сандық мазмұнды ілгерілету үшін веб-аналитика нәтижелерін түсіну және талдау. Үлкен көлемдегі деректерді бақылау, жинау және өңдеу үшін арнайы бағдарламалармен және қызметтермен жұмыс істеу.

КҚ3Ықтималдықтар және статистика

Курс кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтары мен олардың қасиеттерін зерттеуге және оларды деректерді талдау үшін пайдалануға үйретеді. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың қасиеттерін игереді, сонымен қатар есептерді шешуде ықтималдық модельдерін қолдана алады, кездейсоқ шамалармен жұмыс істейді, таңдамалы сипаттамаларын есептейді, статистикалық мәліметтердің сенімділігін бағалайды.

КҚ3Деректер Журналистикасы

Бұл курста мәліметтер журналистикасының негізгі теориясы және мәліметтерді жинау арқылы деректерге негізделген оқиғаларды қалай айту кажетігін қамтиды

КҚ3,КҚ4,КҚ5Операторлық шеберлік және монтаж негіздері

Студенттер операторлық шеберлік негіздерімен, кино және бейнетүсірілім техникасы мен технологияларымен, бейнемонтаждың негізгі құралдарымен танысады. Оқытудың практикалық бөлігі ретінде студенттер алған барлық білімдерін іс жүзінде қолдана отырып, өздерінің бейнесюжеттерін жасау үшін жұмыс істейтін болады

КҚ3,КҚ5Журналистика негіздері

Курс белгілі бір тарихи дәуірдің қоғамдық сұранысы жағдайында журналистиканың пайда болуының, қалыптасуының және дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады, әртүрлі медиа арналары, журналистиканың қызметі, оның жанрлық құрылымы туралы түсінік береді. , ақпарат көздері, ақпаратты алу, талдау және өңдеу дағдыларын дамыту. Пәнді меңгерудің мақсаты – журналистік мамандық, оның ақпараттық қызмет және маңызды әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері туралы жалпы түсінік беру, оның қазіргі қоғамдағы қызмет ету тетіктерін көрсету, журналистік мамандықты меңгеру дағдыларын қамтамасыз ететін құзыреттіліктерді қалыптастыру. медиамәтіндердің әртүрлі түрлерін жасау.

КҚ3Сторителлинг негіздері: мәтін жазу және журналистерге арналған технологиялар

Бұл курс студенттерді негізгі жазу құралдарымен және журналистерге арналған жаңа технологиялармен таныстырады. Оқыту барысында студенттер мәтінмен танысып, мәтін жаза білуі, сұхбат жүргізуі, әңгімелеу олардың кәсіби және шығармашылық дағдыларында баға жетпес байлық бола алатынын білуі керек. Курс студенттерді баяндау публицистикалық әңгіменің құрылымымен таныстырады, әңгімені баяндау арқылы публицистикалық мәтінді ұйымдастырудың кезеңдері мен үлгілерін сипаттайды.

КҚ2,КҚ8Мәліметтер базасын басқару жүйелері

Оқу пәні дерекқорды басқарудың заманауи жүйелерін басқару дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі – мәліметтер базасы технологиясына негізделген ақпараттық -басқару жүйесін құру принциптері, реляциялық мәліметтер қорының негіздері мен SQL тілін қолдану, мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін интерфейстерді ұйымдастыру және жүйенің функционалды блоктарымен өзара әрекеттесу.

КҚ1,КҚ3Тележурналистика

Курс кез келген деңгейдегі және кез келген технологиялық платформадағы телекомпаниялардағы әртүрлі телевизиялық мамандықтардағы журналистерді дайындауға бағытталған. Оқу материалын меңгеру нәтижесінде студенттер телевизияның тарихы мен теориясы, теледидардың қазіргі даму тенденциялары, жанрлық құрылымы, телевидениенің мәнерлі құралдары, телематериалдарды жасау және өңдеу, топпен жұмыс жасау салаларында қажетті құзыреттіліктерді алады. (экипаж), теледидардың аудиовизуалды тілін меңгеру; әртүрлі түрдегі экрандық шығармаларды шығару.

КҚ1,КҚ3,КҚ9WEB технологиялары 1 (Front End)

Оқу пәні функционалды веб -сайттарды құру үшін бағдарламалау тілдерін (front end и back end) қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі – қауіпсіз серверлік веб -қосымшаны әзірлеу үшін мәліметтер базасымен өзара әрекеттесу принциптерін зерттеу.

КҚ 4Оқу практикасы

Курс ақпараттық қауіпсіздік негіздерін зерттеуге арналған

Базалық пәндер циклы

Таңдау компоненті

КҚ1Бағдарламалауға кіріспе (Python)

Курс Python тілінде бағдарламалау және тестілеу негіздерін үйренуге арналған. Курс алгоритм ұғымының бейресми анықтамасы, айнымалылар, Python тілінің қарапайым және күрделі типтері (тізімдер, жиындар және т.б.), итеративті конструкциялар, кодтағы тармақтар, векторлармен және матрицалармен жұмыс, Python тіліндегі файлдармен және функциялармен жұмыс принциптерін түсінуге мүмкіндік береді.

КҚ3, КҚ4Бағдарламалау негіздері C++

Курс бағдарламалау негіздерін үйренуге және C ++ бағдарламалау тілінде алгоритмдерді құруға арналған.

КҚ3Веб дизайн

Курс веб-дизайн және кодтаудың негізгі түсініктерін (дискретті және үздіксіз хабарлама көздерінің ақпараттық сипаттамалары және ақпаратты сақтау және байланыс арналары арқылы ақпараттық хабарламаларды берудің негізгі принциптері) енгізеді. Сондай-ақ курс аясында студенттер хабарлама көздерінің ақпараттық сипаттамаларын есептеуге, ақпаратты түрлендіруге және тасымалдауға байланысты практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгереді.

КҚ3, КҚ4Іскерлік журналистика

Курс қаржылық-экономикалық сипаттағы ақпаратпен жұмыс істеу дағдысы бар, экономикалық мәліметтерді талдау әдістерін меңгерген, әртүрлі типтегі БАҚ үшін іскерлік материалдарды дайындай алатын студенттерді дайындауға арналған. Бизнес және қаржы тақырыбына жазатын журналистер – бұқаралық ақпарат құралдары нарығындағы ең сұранысқа ие және тапшы мамандықтардың бірі.

КҚ2, КҚ3, КҚ4Журналистика тарихы

Курс аясында баспасөздің қалыптасу мен дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі тарихы, журналистік кәсіптің тарихы, түрлі басылымдар зерттеледі. Сонымен қатар журналистиканың тарихи даму тенденциялары, заңдылықтары қарастырылады және қазақ публицистикасы мен журналистикасының тарихы жеке зерттеледі

КҚ3, КҚ4Инновациялық зертхана

Курс студенттерге әр түрлі жарыстарда (хакатондарда) ұсына алатын дайын минималды өнімді оқудың бірінші жылынан кейін аяқтауға арналған. Курс дәрістің болуын білдірмейді және барлық сабақтар дайын өнімнің нәтижелерін алуға барынша назар аударатын практикаға бағытталған болады. Курс барысында студенттер бірінші курста алған білімдерін, соның ішінде дайын қосымшаларды әзірлеу білімдерін қолдануы керек. Бұл курсқа минималды өнімнің сапалы бизнес компонентіне үлкен мән беріледі.

КҚ1,КҚ2,КҚ4Кодтау зертханасы

Пән ACM бағдарламалау жүйесінің Халықаралық Олимпиадасының тәсілін қолдана отырып, күрделілікті арттыру мәселелерін шешуге арналған. Курс дәріс оқымайды. Барлық сабақтар практикалық-бағытталған және алгоритмдік мәселелерді шешу дағдыларын нығайтуға бағытталған.

КҚ2,КҚ3Халықаралық журналистика

Курс халықаралық журналистиканың тарихы мен қазіргі жағдайын зерделеуді, оның БАҚ жүйесіндегі орнын анықтауды, халықаралық журналистиканың өзекті мәселелерін: ақпараттық процестерді, сыртқы саяси насихатты, саяси талдау технологияларын, қазіргі заманғы хабар таратуды, конвергенттік журналистиканы қарауды көздейді.

КҚ3,КҚ4,КҚ5,КҚ8Мобильді журналистика

Курс журналистер қауымдастығынан жаңалықтарды жинау, өңдеу және тарату үшін желілік қосылымы бар портативті электронды құрылғыларды пайдаланатын жаңа медиадағы сюжеттерді баяндау туралы. Курс аясында студенттер құрылғылар мен технологияларды пайдалана отырып әңгімелер айтуды үйренеді.

КҚ6,КҚ7Объектілі программалау (Python)

Курс Python тілінде объектіге бағытталған модельдеу мен бағдарламалауды үйренуге арналған. Студенттер объектіге бағытталған модельдеу принциптерін үйренеді және функциядан айырмашылықтарын есеп шешу арқылы игереді; объектіге бағытталған бағдарламалаудың тұжырымдамалық аппаратын (полиморфизм, инкапсуляция, мұрагерлік, конструктор және т.б.) алуға, бағдарламалауда кодты қайта пайдалану принципін түсінуге мүмкіндік алады.

КҚ6,КҚ7Объектілі программалау Java

Курс Java тілінде объектіге бағытталған модельдеу мен бағдарламалауды үйренуге арналған. Студенттер объектіге бағытталған модельдеу принциптерін, Java тілінің негіздерін (синтаксис, бағдарлама құрылымы, пакеттер, сыныптар, интерфейстер және т.б.) үйренеді, объектіге бағытталған бағдарламалаудың тұжырымдамалық аппаратын алады (полиморфизм, инкапсуляция, мұрагерлік, конструктор және т. б.), бағдарламалауда кодты қайта пайдалану принципін түсінуді қалыптастырады.

КҚ2, КҚ3Экологиялық журналистика

Бұл курс жаһандық және жергілікті маңызы бар экологиялық мәселелерді, қоршаған ортаның жай-күйін үздіксіз, кеңінен қамтуды, адам денсаулығына және экожүйелердің тұрақты өмір сүруіне бар немесе ықтимал қауіптер туралы хабарлауды білдіреді.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура