Сандық журналистика

Digital Journalism (Сандық журналистика)

6B03201

Сандық журналистика білім беру бағдарламасы – келешектің мамандығы, мұнда ақпараттың негізгі көзі Интернет болып табылады, оның екі негізгі қасиеті бар: интеллект және мұқият берілетін ақпарат. Бұл құрылғы интерактивті медиа-мазмұнды, оның ішінде бейнені, дизайнды және байланысты қамтитын нысандарды қолдана отырып деректерді берудің жаңа құрылымдары мен әдістерін құру арқылы телекоммуникацияны кеңейтті.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Заманауи еңбек нарығында сұранысқа ие, инновациялық журналистік тәжірибеге ие, медиа үшін мультимедиялық контент жасай алатын, ақпаратты жинау, өңдеу және берудің сандық мобильді технологияларымен жұмыс істеу дағдысы бар цифрлық медиа саласындағы маманды даярлау.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура

Консультацияға тіркелу

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Шығармашылық емтиханға тіркеу

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Шығармашылық емтихандар бағдарламасы

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Бейне және аудио трансляцияларды әзірлеу және өндіру, әлеуметтік желілердегі аналитика, жаңалықтарды тергеуді және сыни талдауды жүргізу дағдылары;
 • Компьютерлік бағдарламалармен және мобильді қосымшалармен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын дамыту үшін IT-технологиялар саласындағы білімді қолдану;
 • Ашық деректер базаларымен жұмыс істеу және цифрлық медиа - интернет басылымдары, блогтар, телеарналар, радиоарналар, ақпараттық агенттіктер үшін сапалы контент жасау үшін қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалану.
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу;
 • Мультимедиялық орта жағдайында жұмыс ерекшелігін түсіну, түрлі таңбалы жүйелерде (ауызша, аудио, бейне, графика, анимация) медиаөнімді дайындау әдістері мен технологияларын меңгеру.

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Білім коды және жіктелуі

B042-Журналистика және репортер ісі

Оқу бағдарламалары

6B032-Журналистика және ақпарат

Даярлау бағыттарыныңкоды және жіктеу

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Студент бүкіл оқу бағдарламасын меңгергеннен кейін келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі керек. Мәселені тұжырымдау үшін математикалық аппараттарды да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады;
 • Белгілі бір істің міндеттеріне байланысты проблемаларды талдауда қажетті тәсілдер мен әдістерді таңдап, бұрыннан барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз;
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану;
 • Студенттерге ғылыми зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін жетік білетін;
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау;
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері мен әдістерін қолдану, сонымен қатар проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу;
 • Мәліметтерді талдауға арналған бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеуге, деректерді тиімді талдауға және мәліметтерден білім алуға қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау;
 • Бағдарламалық жасақтама жүйесін, сонымен қатар деректерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасау барысында әзірлеушілер тобын басқаруға;
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін әрі қарай жүргізу бойынша жұмыстарды орындау үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау;
 • Әртүрлі салалардағы, соның ішінде пәнаралық салаларда қолданбалы мәселелердің кең тобын шешу үшін бағдарламалық жүйелерді жобалау және жасау әдістерін қолдану;
 • Әртүрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және сынақтан өткізу, жүйені дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу.
 • Әр түрлі ірі ұйымдарда, мемлекеттік органдарда және басқа компанияларда деректерді тиімді сақтау және басқару үшін реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасын құру.
 • Құрылымдық, жартылай құрылымдық және ішінара құрылымданбаған мәліметтерге талдау модельдерін құру.
 • Есептеулердің күрделілігін және жасалған алгоритмдер мен бағдарламаларды параллелдеу (оңтайландыру) мүмкіндігін талдау.
 • Алынған параллель бағдарламалардың негізгі параметрлерін, мысалы қажетті есептеу ресурстарының сандық көрсеткіштері, үдеу, тиімділік және масштабталу қабілеттерін бағалаңыз.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқу нәтижелері

Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі

ЖҚ1. Тарихи үдерістің қозғаушы күші мен заңдылықтарын түсіну қабілеті, тарихи үдерістегі адамның орны және философияны адам қызметінің әдіснамасы ретінде түсіну қабілеті, өзін-өзі тануға, өзін-өзі тануға, өзін-өзі тануға, мәдени байлықты жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестірудің факторы ретінде меңгеру қабілеті
ЖҚ 2. Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы біліктер мен құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту қабілеті, алынған білімді қоршаған экологиялық шындықты ұғыну үшін қолдану қабілеті, кәсіби саладағы мақсаттарды қою кезінде қорыту, талдау, болжау қабілеті және зерттеудің ғылыми әдіснамасын қолдана отырып, оларға қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті
ЖҚ 3. Мемлекеттік тілде және ұлтаралық қарым-қатынас тілінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілеті, шетелдік ақпарат көздерін пайдалану қабілеті, коммуникативтік дағдыларды меңгеру, көпшілік алдында сөйлеуге, аргументациялар, пікірталастар мен шет тілінде пікір-талас жүргізу қабілеті
ЖҚ 4. Медиа индустрия саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін АКТ және математикалық үлгілеу әдістерін таңдау кезінде құзыретті болу қабілеті, кәсіби іс-әрекет процесінде туындайтын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға дайын болу қабілеті және оны шешу үшін тиісті математикалық аппаратты тарту қабілеті
КҚ1. Стандартты емес жағдайларда және әртүрлі пікірлер жағдайында ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу қабілеті және олар үшін жауапты болуға дайындығы, БАҚ саласындағы әлемдік және қазақстандық заңнама туралы білімді жүйелеу қабілеті.
АҚ 2. Қауіпсіз бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін бағдарламалау тілдері мен құралдарды пайдалану қабілеті, әзірленетін ақпараттық және есептеу жүйесінде кодтау қателіктерін табу қабілеті, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды жасау, тестілеу, түзету және орындау қабілеті
Ақ 3. Іс-әрекеттің жаратылыстану-ғылыми саласындағы объектілер мен процестердің сапалық және сандық модельдерін құру үшін математика теориясы мен әдістерін қолдану қабілеті, таңдаған пәндік саладағы есептерді шешу үшін қолайлы жабдықтарды, аспаптар мен зерттеу әдістерін таңдау және қолдану қабілеті, бағдарламалық-аппараттық кешендерді баптау және реттеу қабілеті, ақпараттық және автоматтандырылған жүйелер құрамында аппараттық және бағдарламалық құралдарды біріктіру қабілеті
Ақ 4. Операциялық жүйелерді жобалау, ұйымдастыру және әкімшілендіру теориясы мен принциптерін қолдану қабілеті, Ақпараттық жүйелерді пайдалануға енгізу үшін бағдарламалық құралдарды орнату, ретке келтіру және техникалық құралдарды баптау қабілеті, берілген функционалдық сипаттамаларда және сапа критерийлеріне сәйкес Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс қабілеттілігін қолдау қабілеті
АҚ 5. Таратылған ақпараттық жүйелерді, олардың компоненттері мен олардың өзара іс-қимыл хаттамаларын жобалау қабілеті, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарды басқару қабілеті, желілердегі ақауларды іздеу және жою әдістері мен құралдарын пайдалану қабілеті
ҚҚ 6. Сандық журналистика және сандық орта, мультимедиалық редакцияның жұмыс істеуі саласында біліктер мен құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту, сондай-ақ экономиканың, ғылымның, коммуникацияның әртүрлі салаларында «үлкен деректерді» қолдану саласымен «ашық деректер» терминдерін қолдану қабілеті.
КҚ 7. «мәліметтер журналистикасының» ерекшеліктерін тәжірибеде қолдану қабілеті, аналитикалық және тергеу журналистикасында деректерді қолдану ерекшеліктері, деректерді визуализациялаудың ерекшеліктері мен құралдары, сондай-ақ сандық креативті индустрияларда жұмыс істеу процесі туралы түсінік (әртүрлі медиаплатформаларға журналистік материалдарды дайындау үшін ақпаратты жинау, талдау, құрылымдау, орау).
КҚ 8. Құпия ақпаратты қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу әдіснамасын пайдалану қабілеті, мемлекеттік, салалық және корпоративтік стандарттардың талаптарына сәйкес техникалық тапсырмаларды ресімдеу қабілеті, жұмыстарды орындау уақытының нормаларын сақтау қабілеті, Тапсырыс берушіге ұсыну үшін материалдарды дайындау қабілеті, пәндік қызметте қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті, жобаларды басқару әдістерін меңгеру және оларды қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүзеге асыру қабілеті, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеу сапасын бағалауға ақпараттық тәсілді қолдану қабілеті.
КҚ 9. Үлкен деректерді талдау бойынша жобаларға қатысу үшін қажетті білімді талдау және анықтау қабілеті, соның ішінде Бизнестің Big Data пайдалануға көшуі кезінде үлкен деректерді талдау процестерінің өмірлік циклінің кезеңдері туралы ақпарат.

Оқыту нәтижесі

ОН 1. Қазақстан Республикасының және басқа елдердің заңнамалық базасын, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттау мен сертификаттау рәсімдерін түсіндіру және түсіну
ОН 2. Программалаудың практикалық дағдыларын қолдану және бағдарламаларды әзірлеудің жалпы әдіснамалық негіздерін түсіндіру, құрылғылар драйверлері, стандартты емес жабдықпен түйіспе модульдері үшін жүйелік бағдарламаларды құру және микроконтроллерлерді бағдарламалау
ОН 3. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы туралы білімді көрсету, операциялық жүйелерді басқару.
ОН 4. Құрылғылар арасындағы базалық желілік байланысты іске асыру, адрестеу сұлбаларын есептеу және қолдану, желілік құрылғыларды теңшеу және теңшеу.
ОН 5. Баспа платаларының топологиясын, бірінші деңгейдегі конструктивтік-технологиялық модульдерді қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып жобалау, микропроцессорлық құрылғыларды талдау, кіріктірілген жүйелерді баптау және тестілеудің аспаптық құралдарын қолдану.
ОН 6. Қорғалған серверлік клиенттік веб-қосымшалар мен мобильді қосымшаларды әзірлеу
ОН 7. Ұйымдарда ақпараттық қауіпсіздік бойынша отандық және шетелдік стандарттарды қолдану.
ОН 8. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік саясатын әзірлеу, жобаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде жобаларды басқарудың құрал-саймандық құралдарын қолдану, жобалардың тәуекелдерін сапалық және сандық бағалауды жүргізу, жобаның тиімділігін анықтау.
ОН 9. Тәжірибеде «мәліметтер журналистикасының» ерекшеліктерін, аналитикалық және тергеу журналистикасында деректерді қолдану ерекшеліктерін, деректерді визуализациялау ерекшеліктері мен құралдарын қолдану
ОН10. Сандық журналистика саласындағы біліктер мен құзыреттіліктерді талдау және дамыту.
ОН 11. Бизнес-процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін желілік қауіпсіздіктің техникалық құралдары мен бағдарламалық сервистерін қолдану.
ОН12. Заманауи дереккөздерді өз бетінше талдау, қорытынды жасау, оларды дәлелдеу және ақпарат негізінде шешім қабылдау.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B03201 Digital Journalism (Сандық журналистика)

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B03201 Digital Journalism (Сандық журналистика)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B03201 Digital Journalism (Сандық журналистика)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B03201 Digital Journalism (Сандық журналистика)

Модульдер / пәндер туралы ақпарат

Жалпы білім беретін пәндер циклы

Міндетті компонент

ЖҚ1Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Курс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қарастырады. адамзат тарихының, Еуразия және Орта Азия тарихының бір бөлігі. Қазақстанның қазіргі тарихы – бұл тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді жан-жақты зерттеу, Ұлы дала аумағында ХХ ғасырда және бүгінгі күнге дейін болған тарихи заңдылықтарды анықтау кезеңі.

ЖҚ1Философия

Курс философия пәнін оның мәдени және тарихи дамуы мен қазіргі заманғы дамуындағы рухани зерттеудің ерекше нысаны ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және ұлттық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттеледі. Философия – адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық негізгі бағыттарына қатынасының негізгі белгілері бойынша адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін тану жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

ЖҚ3Шетел тілі (ағылшын)

Бұл курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін қарқынды оқыту бағдарламасын қамтиды. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

ЖҚ3Қазақ (орыс) тілі

Курс инженерлік білімі бар бакалаврларды даярлау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық университеттің студенттері үшін кәсіби қазақ / орыс тілдерін оқу – бұл мектепте алған дағдыларды жетілдіру ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандықты игерудің құралы.

ЖҚ4Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Курс қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, кәдімгі және кәсіби қызметтегі адамдардың қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты технологиялар зерттелуде.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Саясаттану

Курс ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтарға арналған жалпы саяси білімге арналған. Бұл курста саяси өзін-өзі тану, саяси көзқарас пен коммуникативтік құзіреттілікті жетілдіру кіреді. Саяси білімді оқыту коммуникативті, интерактивті, оқушыға бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Әлуметтану

Курс әлеуметтанулық пәндерді, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курста негізгі әлеуметтанулық теориялар мен қазіргі қоғамның түрлі аспектілері туралы терең білім алудың тиімді тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылады. Студенттер үшін бұл курстың айрықша маңыздылығы – әлеуметтік қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретінде негізгі ұғымдарын түсіну мүмкіндігі.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Психология

Курс психология мәселелерін кең білім беру және әлеуметтік тұрғыдан ұсынады. Курстың мазмұнын игеру нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім мен дағдылар студенттерге оларды өмірдің әр түрлі салаларында: жеке, отбасылық, кәсіптік, іскерлік, әлеуметтік, әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас топтарындағы адамдармен жұмыс жасауда қолдануға мүмкіндік береді.

ЖҚ1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Мәдениеттану

Курсы әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге негіз болады, сонымен қатар тарих пен философиядағы жалпы курстарға қосымша болады. Курс морфология, семиотика, мәдениеттің анатомиясы сияқты тақырыптарды қамтиды; көшпелілердің мәдениеті, прот-түркілердің мәдени мұрасы, Орта Азияның ортағасырлық мәдениеті, қазақ мәдениетін қалыптастыру, жаһандану жағдайындағы қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т.б.

ЖҚ1Дене шынықтыру

Курсы адамның дене мәдениетін қалыптастыруға және әр түрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты түрде сақтай білуге арналған. денсаулықты нығайту.

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Университеттің құрамдас бөлігі

ЖҚ2Сандық медиа теориясы

Бұл пән студенттерді бұқаралық коммуникацияларды зерттеу саласындағы негізгі ғылыми бағыттармен таныстырады, қоғамдағы медиа дамуының тарихи аспектілерін, медиа және оларды зерттеудің теориялық мектептерін зерттеудің әр түрлі тәсілдерінің айырмашылықтары мен тұжырымдамалық ерекшеліктерін бағдарлауға үйретеді.

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Университеттің құрамдас бөлігі

КҚ7, КҚ8Медиа өнердегі озық тәжірибе

Курстың мақсаты жаңа медиа-технологияларды, соның ішінде сандық өнер, компьютерлік графика, компьютерлік анимация, виртуалды өнер, Интернет-Өнер, интерактивті өнер, видео ойындар, Компьютерлік робототехника, 3D-баспа және өнер Биотехнология ретінде қолдана отырып жасалған өнер туындыларын оқу.

КҚ6Сандық фотосурет

Курс әр фотографқа қажет әмбебап сипаты бар үйлесімді білім жүйесін алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ студияда да, «дала» жағдайларында да орындалған жүздеген оқу суреттерін жасап, жан-жақты тәжірибе алуға ықпал етеді. Оның ішінде көшеде және қалалық ортада.

КҚ6Медиа аудиториялар

Курс аясында студенттер аудиторияның негізгі ережелерін (аудиторияның жалпы теориясын) меңгереді; медиааудиториялардың жалпы сипаттағы, сондай-ақ жеке көріністерде (баспа БАҚ, радио, теледидар, интернет аудиториялары) мінез-құлық заңдылықтарын кешенді түсіну қалыптастырылатын болады; медиааудиторияларды зерттеудің негізгі әдістерімен танысады, аудиторияларды салалық практикада, оның ішінде медиарындарды зерттеу контексінде, медиаәсіпорындардың қызметі мен дамуында, редакциялық қызметте, сондай-ақ жарнамалық қызметте және қоғаммен байланыста талдау дағдыларын меңгеру.

КҚ8Capstone медиа-жобасы

Курс студенттердің сыни ойлауын көтермелеу, қиын міндеттерді шешу және сөйлеу мәдениеті дағдыларын дамыту, зерттеу дағдылары, командада жұмыс істеу, жоспарлау, дербестік, мақсаттар қою, яғни оларды мансаптық өсу мен ересек өмірдің қазіргі заман шындығына даярлайтын дағдылар үшін әзірленеді.

КҚ6Креативті кодтау

Курс Ақпарат және кодтау теориясының негізгі ұғымдарымен (дискретті және үздіксіз хабар көздерінің ақпараттық сипаттамаларымен және ақпаратты сақтау және байланыс арналары бойынша ақпараттық хабарларды берудің негізгі принциптерімен) таныстырады. Сонымен қатар курс аясында студенттер хабарлама көздерінің ақпараттық сипаттамаларын есептеумен, ақпаратты түрлендірумен және берумен байланысты практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгереді.

КҚ8Өндірістік практика (2, 3 курс)

Курс ақпаратты қорғау технологияларын зерттеуге арналған.

КҚ8Диплом алдындағы тәжірибе

Курс дипломдық жобаны жазу үшін материалдарды жинау мен талдауды ұсынады

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Құрамдас қалауы

КҚ9Үлкен мәліметтер мен Hadoop-қа кіріспе

Курс Data Lake (деректер көлі) жоспарлау, қалыптастыру және сүйемелдеудің практикалық және теориялық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. «Pipelines» интеграциялау, теңшеу және қызмет көрсету мысалдары қарастырылады — үлкен деректерді кейіннен талдау үшін деректер түсудің дәстүрлі көздері (корпоративтік деректер қоры, web-логи, файлдық жүйелер, интернет деректер, транзакциялар).

КҚ9Үлкен мәліметтер алгоритмдері

Data mining ұғымдары, өнімділікті өлшеу және өлшемділігін азайту, регрессиялық модельдер, байесстік модель, SVM және талдауға арналған ассоциативті ережелер қарастырылады. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін сіз Машиналық оқыту алгоритмдерінің жұмыс принциптерін түсініп , түсіндіре аласыз және үлкен деректерде нақты есептерде берілген алгоритмдерді қолдана аласыз.

КҚ9Үлкен мәліметтерді өңдеу және бұлтты сервистер

Үлкен деректер бойынша базалық курс үлкен деректерді талдау бойынша жобаларға қатысу үшін қажетті білім береді. Бизнес Big Data пайдалануға көшкен кезде үлкен деректерді талдау процестерінің өмірлік циклінің фазалары туралы ақпаратты қамтиды. Курс материалдары студенттерді әртүрлі деректерді үлкен массивтерден іздеу және білім алу үшін қолданылатын базалық және кеңейтілген аналитикалық әдістер мен техникаларды білумен қамтамасыз етеді.

КҚ7Деректер және визуалды талдау

Курстың мәні-визуализацияның қолданбалы бағдарламасының көмегімен бастапқы талданатын деректерге олардың кейбір статикалық немесе динамикалық графикалық интерпретациясы сәйкестікке қойылады, ол көзбен талданады, ал осы графикалық интерпретацияның (графикалық деректердің) талдау нәтижелері содан кейін бастапқы деректерге қатысты түсіндіріледі.

КҚ7Мәліметтер журналистикасы

Деректер журналистикасы-медиаматериалдар жасау үшін мәліметтерді жинау, талдау және өңдеу негізінде журналистикадағы бағыт. Мақсаты-студенттерге ақпарат беру және маңызды оқиғалар мен құбылыстар туралы айту. Дерек көзі ретінде сарапшылардың пікірлері немесе баспасөз хабарламалары емес, деректер пайдаланылады. Күн-журналистің негізгі міндеті-оларды түсінікті тарихқа және әдемі көрнекі өнімге айналдыру. Визуализация технологиялары мен қазіргі заманғы құралдары интерактивті карталарды, графиктерді және тіпті жеке элементтерді жасауға көмектеседі.

КҚ9Data Science құралдары

Бұл курс-Data Science мүмкіндіктерін практикада меңгергісі келетіндерге арналған нұсқаулық. Үлкен деректерді өңдеу және талдау арқылы алынған нәтижені визуализациялау.

Базалық пәндер циклі

Университет компоненті

КҚ3, ЖҚ4Алгебра және Геометрия

Курс университет деңгейінде негіздері алгебра мен геометрияны оқыту көздейді, және матрицалық теориясы, сызықтық теңдеулер жүйесін, бір айнымалытеориясы векторлары аналитикалық геометрия, шегі және саралау функцияларды қамтиды

КҚ3, ЖҚ4Математикалық талдау

Курс студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның информатикадағы қолданылуымен таныстырады. Оқу процесінде студенттер әртүрлі қолданбалы есептерді шешудің математикалық әдістері мен құралдарымен танысып, қолдана білуі керек. Сонымен қатар, олар дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясының негізі болып табылатын шексіз айнымалыларды зерттеудің іргелі әдістерін зерттейді.

КҚ3, КҚ5Компьютерлік архитектура және операциялық жүйелер

Курс ақпараттық артық шегін ескере отырып, бөгеуілге төзімді кодтарды зерттеуге бағытталған. Дискреттеу және кванттау қателерін бағалау

КҚ3, ЖҚ4Дискреттік математика

Курс дискретті нысандарды зерттеуге арналған математиканың бөлігі болып табылады (мұнда бөлек немесе байланыссыз элементтерден тұратын дискретті құралдар). Жалпы мағынада, дискретті математика объектілерді санағанда, ақырлы (немесе есептелетін) жиындар арасындағы қатынастарды зерттегенде және шексіз санды қадамдардан тұратын процестерді талдағанда қолданылады. Дискреттік математиканың өсіп келе жатқан маңыздылығының негізгі себебі – ақпаратты дискретті түрде компьютерлерде сақтау және өңдеу.

КҚ2Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы

Курс әр түрлі қолданбалы есептерді шешуге арналған алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын зерттеуге арналған. Ол үшін бағдарламаның құрылымы, алгоритмдер мен бағдарламаларды құру принциптері, шешу әдістері, алгоритмдер және программалау қарастырылады.

КҚ3, ЖҚ4Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Курс кез-келген оқиғаның ықтималдығы мен статистикасына, сонымен қатар математика мен бағдарламалаудың, операциялық жүйелердің математикалық талдау, заманауи статистикалық әдістер мен экономикалық теорияны қамтитын пәнаралық оқу бағдарламасының бөлігі арасындағы байланысына арналған.

ЖҚ3Кәсіби ағылшын тілі

Бұл курста академиялық және қолданбалы (ақпараттық технологиялар) ағылшын тілін үйренуге арналған, кәсіби сөйлеу және жалпы терминологияны түсіну бойынша кәсіби дағдыларға бағытталған қарқынды, жетілдірілген бағдарлама бар. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

КҚ4Оқу практикасы

Курс ақпараттық қауіпсіздік негіздерін зерттеуге арналған

КҚ4Дизайн үлгісі (Java)

Курс қандай да бір паттернаны жүзеге асыратын код мысалдарын алуға, қандай да бір паттернаны қажет ететін түрлі жағдайларды анықтауға үйретеді. Курстың маңызды бөлігі паттерн кодын талдау және әртүрлі қолдану мысалдарын келтіру үшін берілген.

КҚ4Python бағдарламалау технологиясы

Курс деректер құрылымын, функцияларын, модульдерін, сыныптарын қолдануды және Python тілінде бағдарламалау технологиясын үйренуді үйретеді.

КҚ4WEB-ке кіріспе

Бұл курс HTML, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript көмегімен веб-сайттарды беттеу негіздеріне үйретеді. Сондай – ақ, курс фреймворк-Bootstrap 4 қамтиды.

Базалық пәндер циклы

Таңдау компоненті

ПК7, ПК10Бағдарламалау негіздері С++

Курс бағдарламалауды, есептерді шешуді және тапсырмаларды орындауды үйренуге арналған. Курс барысындажелілік технологиялардың жұмыс принциптері, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарға қол жетімділік және C ++ тілін қолданатын бағдарламалар талданады.

ПК7, ПК10Бағдарламалау негіздері Java

Курс бағдарламалық жасақтаманың негіздерін үйренуге, бағдарламалық қамтамасыздандыруды күйге келтіруге және енгізуге арналған. Сондай-ақ, курста Java бағдарламалау тілін қолданатын желілік технологиялар мен бағдарламалар принциптері талданады.

ПК7, ПК10Объектілі программалау C++

Бұл нысанға курс студенттерге C++ бағдарламалау тілінде объектіге бағдарланған амалды қолдана отырып, қосымшалар жазуды үйрету үшін арналған.

ПК7, ПК10Объектілі программалау Java

Бұл курс студенттерге Java бағдарламалау тілінде объектіге бағдарланған амалды қолдана отырып, қосымшалар жазуды үйретуге арналған.

ПК7, ПК10Веб-технологиялар (PHP)

Курс студенттерге функционалды веб-сайттарды жасау үшін PHP бағдарламалау тілін қолдануға үйретеді, сонымен қатар MySQL деректер базасымен жұмыс істеу негіздерін игеруге мүмкіндік береді және клиенттің қауіпсіз веб-қосымшаларын жасауға қатысады.

ПК7, ПК10Ruby бағдарламалау тілі

Бұл курс Ruby бағдарламалау тілін қолдана отырып, әртүрлі веб-қосымшаларды құруға қажетті білім, дағдылар мен дағдыларды қамтамасыз етуге арналған.

КҚ4Мобильная қолданба жаса

Курс бағдарламалау және мобильдік қосымшаларды жобалау құралдарын зерттеуге арналған.

КҚ7Сандық өнердегі стратегиялар: визуалды коммуникация

Курс визуалды коммуникацияларға бағытталған және бірден бірнеше міндеттерді шешуді орындайды. Көру бейнелерінің көмегімен қарым-қатынас жаңа технологияларды дамыту арқылы прогреске түседі. Визуалды коммуникация қазіргі заманғы БАҚ және әлеуметтік медианың негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Осылайша, визуалды коммуникация кезінде ақпаратты қабылдау визуалды кодты «оқу» болып табылады.

КҚ2, КҚ6Сандық өнер

Курс ақпараттық (компьютерлік) технологияларды қолдануға негізделген.

КҚ6Digital Media кіріспе

Курс жаңа сандық медианың саяси, әлеуметтік, экономикалық аспектілері, цифрландыру және медиатизация процесінде сандық ортаның журналистиканың болашағына әсері және басқа да креативті индустриялар туралы негізгі түсініктерді қалыптастырады.

Жаңа медиа хатқа кіріспе

Бұл курс өз жұмыстарын жаңа форматтағы БАҚ-та жариялауға мүдделі студенттерге арналған.

КҚ7Сандық мұрағат, мәдени мұра және көпшілік тарих

Курстың мақсаты-сандық медиа және технологияларды, Тарихи ақпарат пен тарихи деректерді талдау, ұйымдастыру және визуализациялау үшін data science сандық әдістері мен әдістерін пайдалану саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру. Курста сандық тарихтың қалыптасуы мен даму трендтері, оның digital humanities және public history сияқты басқа пәнаралық бағыттармен байланысы қарастырылады.

КҚ7Ақпараттық саясат және қоғам

Курс аймақтық билік органдарының қызметіне қатысты ақпараттық саясатты іске асыру проблемасын зерттейді. Жалпы мемлекеттік, сондай-ақ Өңірлік даму деңгейінде ақпараттық саясаттың негізгі мазмұндық басымдықтарын қайта қарастыру қажеттілігі туралы қорытынды жасалады. Билік пен қоғам арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл процесіндегі БАҚ рөлі талданады.

КҚ7Фильмдер мен медианы өндіруге енгізу

Курс фильмді талдауға кіріспе болып табылады және тыңдаушыларды қазіргі мәдениеттің осы кешенді феноменінің негізгі Тарихи, техникалық және теориялық аспектілерімен таныстырады. Курс аясында студенттер фильмді талдау кезінде қолданылатын негізгі тұжырымдамаларды меңгере алады, кино тарихының негізгі кезеңдерімен танысады, фильмді талдаудың базалық зерттеу дағдыларын меңгере алады.

КҚ6Әдеби шығармашылық бойынша семинар: сценарий

Курс жазу шеберлігінің қыр-сырын зерттейді. Курс аясында студенттер әртүрлі әдеби жанрлар мен формаларды ажырата алады.

КҚ7Подкаст үшін жазу

Интернеттегі радио және телехабарлар стилінде дыбыстық немесе бейнефайлдарды (подкасттарды) құру және тарату процесі (Интернетте хабар тарату). Әдетте, подкасттар басылымның белгілі бір тақырыбы мен мерзімділігі бар».

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура