Оқу пәндеріне тіркелу

3 жыл

Оқу мерзімі

3 триместр

Оқу жылы

10 апта

Академиялық кезең (триместр)

50 минут

Академиялық сабақ ұзақтығы

ЖОЖ

Жеке оқу жоспары
  • Жыл сайын білім беру бағдарламасы және элективті пәндер каталогы негізінде білім алушы эдвайзерлердің көмегімен жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) қалыптастырады.
  • ЖОЖ әрбір білім алушының жеке білім беру траекториясын жеке анықтайды.
  • ЖОЖ-ға теориялық пәндер (ЖОО компоненті, таңдау компоненті) және оқу қызметінің (практиканың) басқа түрлері енгізіледі.

Оқу пәндері

  • Таңдау пәндері (элективті пәндер) білім беру бағдарламаларының міндетті құрамдас бөлігі болып табылады.
  • Таңдау бойынша пәндердің мақсаты нақты кәсіби қызметте түйінді мәселелерді тереңдетіп оқыту болып табылады.
  • Таңдау бойынша пәндер тізімі балама курстардан тұрады және білім алушылардың жеке қажеттіліктеріне бағытталған.
  • Траекторияны қалыптастыру кезінде студент барлық бағыттар бойынша толық ақпарат алады.

Университетте дайындық бағыттары бойынша жүзеге асырылады:

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ);
2. Телекоммуникация;
3. Бизнес және басқару.

Акт шеңберінде білім алушылар 5 ОП бөлінісінде траекторияны анықтауға мүмкіндігі бар:

6B06105 Media Technologies;
6B06104 Industrial Automation;
6В06103 Computer Science;
6В06102 Big Data Analysis;
6В06101 Software Engineering

Оқу пәндерін таңдау процесі

– Жыл сайын келесі курсқа таңдау рәсімі оқу жылының наурыз-сәуір айларында жүзеге асырылады.

– Студенттердің эдвайзерлермен кездесу кестесі анықталады, ол LMS Moodle-да қолжетімді.

– Элективті курстардың презентацияларымен кестеге сәйкес студенттермен кездесулер өткізіледі.

– Акт бағыттары шеңберінде білім алушылардың ББ траекториялары анықталады.

– Дайындықтың барлық бағыттары бойынша баламалы курстар анықталады.

– Траекторияны қалыптастыру кезінде элективті пәндер тізімінде студент басымдылығы бойынша баламалы курстарды анықтауға құқылы.

– Студенттердің бекітілген пәндер негізінде сүйемелдеу жүйесінде ЖОЖ, академиялық ағындар мен топтар құрылады.

Академиялық ағындар

– Академиялық ағындар мен топтар осы пәнге жазылған білім алушылардың жеткілікті саны және олардың рентабельділігінің жеткілікті деңгейіне жету принципі бойынша қалыптасады.

– «Astana IT University» академиялық ағымының толықтырылуы 40-100 студентті және 15-20 студентті құрайды.

Оқу пәндеріне қабылдауды аяқтау

– Рентабельді емес (15 адамнан кем) пәнге жазылса, студенттің ЖОЖ-ға таңдау барысында анықталған басымдылығы бойынша келесі пән кіреді.

– Нақты пәнге жазылып, студент курстың барлық талаптарын орындауы тиіс.

– Таңдалған пәндер меңгеру үшін міндетті болып табылады, ал олардың еңбек сыйымдылығы оқу жоспарына сәйкес болуы тиіс.

– ЖОЖ бекітілгеннен кейін таңдалған тәртіпті өзгертуге жол берілмейді.