Үлкен деректерді талдау

Big Data Analysis (Үлкен деректерді талдау)

6B06103

Үлкен деректерді талдау білім беру бағдарламасы сізге келесі салаларда дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді:

– Ақпараттың үлкен көлемін талдау;

– Деректерді басқаруды ұйымдастыру, өнеркәсіп;

– Мәліметтерді өңдеу мен талдаудың жаңа технологияларын енгізу;

– Үлкен деректер технологиясының мүмкіндіктерін ескере отырып, ұйымның ақпараттық инфрақұрылымының жаңа үлгілерін жасау.

Таңдау пәндері: информатика + математика

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Big Data Analysis бағдарламасының мақсаты студенттерге деректерді талдау саласындағы теориялық және практикалық аспектілерді интенсивті түрде үйрету, сонымен қатар математика, жобаларды басқару және кәсіпкерлік сияқты байланысты салалардағы біліктіліктерін арттыру болып табылады. Студенттер ғылыми дәреже алғаннан кейін олар байланыс, қаржы, денсаулық сақтау, өндіріс, менеджмент және тағы басқаларын қоса экономиканың көптеген салаларында кіші / орта деректерді талдаушы ретінде жұмыс істей алады.

Байланыс

Қабылдау комиссиясы

(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz

Дс-Жм 9:00 – 18:00

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Жеке және мемлекеттік компанияларда деректерді үлкен талдау саласында жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету.
 • Cтуденттерге әр түрлі компанияларда, соның ішінде 10 адамға дейін шағын кәсіпорындарда және ірі ұлттық және жеке ұйымдармен аяқталғаннан кейін кішігірім деректерді талдаушы ретінде жұмыс істеуді бастау үшін қажет білім беру бағдарламасының нәтижелері бойынша үлкен деректерді талдау саласындағы студенттерге кең ауқымды құзыреттіліктер беру; онда 1000-нан астам адам жұмыс істейді.
 • Cтуденттерде олардың өз салаларында табысты және мақсатқа бағытталған көшбасшы ретінде қалыптасуы үшін қажетті көшбасшылық және патриоттық жақтарын дамыту үшін қажетті икемді (жұмсақ) қасиеттерді дамыту.

6В06-Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Білім коды және жіктелуі

057 – Ақпараттық технологиялар

Оқу бағдарламалары

061 - Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Даярлау бағыттарыныңкоды және жіктеу

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Студент бүкіл оқу бағдарламасын меңгергеннен кейін келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі керек. Мәселені тұжырымдау үшін математикалық аппараттарды да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады;
 • Белгілі бір істің міндеттеріне байланысты проблемаларды талдауда қажетті тәсілдер мен әдістерді таңдап, бұрыннан барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз;
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану;
 • Студенттерге ғылыми зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін жетік білетін;
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау;
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері мен әдістерін қолдану, сонымен қатар проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу;
 • Мәліметтерді талдауға арналған бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеуге, деректерді тиімді талдауға және мәліметтерден білім алуға қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау;
 • Бағдарламалық жасақтама жүйесін, сонымен қатар деректерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасау барысында әзірлеушілер тобын басқаруға;
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін әрі қарай жүргізу бойынша жұмыстарды орындау үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау;
 • Әртүрлі салалардағы, соның ішінде пәнаралық салаларда қолданбалы мәселелердің кең тобын шешу үшін бағдарламалық жүйелерді жобалау және жасау әдістерін қолдану;
 • Әртүрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және сынақтан өткізу, жүйені дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу.
 • Әр түрлі ірі ұйымдарда, мемлекеттік органдарда және басқа компанияларда деректерді тиімді сақтау және басқару үшін реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасын құру.
 • Құрылымдық, жартылай құрылымдық және ішінара құрылымданбаған мәліметтерге талдау модельдерін құру.
 • Есептеулердің күрделілігін және жасалған алгоритмдер мен бағдарламаларды параллелдеу (оңтайландыру) мүмкіндігін талдау.
 • Алынған параллель бағдарламалардың негізгі параметрлерін, мысалы қажетті есептеу ресурстарының сандық көрсеткіштері, үдеу, тиімділік және масштабталу қабілеттерін бағалаңыз.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқу нәтижелері

Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі

OK1. Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи процестегі орнын және философияны адам іс-әрекетінің әдіснамасы ретінде түсіну, өзін-өзі тануға дайын болу, бастамашылық, мәдени байлықты дамыту жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестірудің факторы ретінде.
OK2. Ұйымдастыру, жоспарлау және өндірісті басқару саласындағы дағдылар мен құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту, алған білімдерін қоршаған экологиялық шындықты түсіну үшін қолдана білу, кәсіби салада мақсат қою кезінде қорытындылау, талдау, болжау және ғылыми зерттеу әдістемесін қолдана отырып, оларға қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті
OK3. Мемлекеттік тілде және ұлтаралық қатынас тілінде, сондай-ақ шетел (ағылшын) тілінде жазбаша және ауызша сөйлесу мүмкіндігі. Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану, қарым-қатынас жасау дағдылары, көпшілік алдында сөйлеу, пікірталас, пікірталастар жүргізу және шет тіліндегі полемика.
OK4. Нақты инженерлік мәселелерді шешуге арналған АКТ және математикалық модельдеу әдістерін таңдауда құзіретті болу, кәсіби қызмет процесінде туындайтын мәселелердің табиғи ғылым мәнін анықтауға дайын болу және оны шешу үшін тиісті математикалық аппараттарды тарту қабілеті
ПК1. Заманауи стандарттарды, нормативтік-құқықтық базаны, экономикалық білім негіздерін, жобалық менеджмент және технологиялық кәсіпкерлік туралы ғылыми идеяларды түсіне білу.
ПК2. Заманауи компьютерлік техниканы, желілік компоненттерді, компьютерлік бағдарламаларды және күрделі есептеу жүйелерін (бағдарламаның мақсаттарына сәйкес) кәсіби түрде пайдалану, сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау стандарттарын қолдану мүмкіндігі.
ПК3. Алгоритмдерді, мәліметтер құрылымын және әртүрлі бағдарламалық жүйелерді құру (дамыту) және әрі қарай қолдаудың заманауи әдістерін қолдану және қолдану дағдылары.
ПК4. Басқару мәселелерін шешудің негізгі принциптері мен әдістерін, әр түрлі жобаларға арналған компьютерлік графиканы қолдана отырып, бағдарламалық құжаттамада бағдарламалық құжаттаманы орындай білу.
ПК5. Нақты қолданбалы бағдарламалық есептерді шешудің математикалық модельдеу әдістерін таңдауда, оның ішінде кәсіби қызмет процесінде туындайтын мәселелердің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға дайындығы және оны шешу үшін тиісті математикалық аппараттарды тарту қабілеттілігі.
ПК6. Ақпараттық жүйелер компоненттерінің, соның ішінде аппараттық және бағдарламалық жүйелердің адам-машиналық интерфейстерін жобалау және операциялық жүйелер мен ақпаратты қорғау әдістерін таңдау мүмкіндігі.
ПК7. Заманауи даму әдістері мен құралдарына негізделген ақпараттық және ақпараттық жүйенің бағдарламалық жасақтамасын жасау мүмкіндігі.
ПК8. Ұйымның әдіснамалық және технологиялық инфрақұрылымын қолдана отырып деректерді жинау, өңдеу және талдау мүмкіндігі.
ПК9: бағдарламалық жасақтаманы, деректерді талдау, әр түрлі ұйымдардағы IT-инфрақұрылымды жобалаудың технологиялық және технологиялық инфрақұрылымының өмірлік кезеңдерін басқару мүмкіндігі.
ПК10: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар үшін бағдарламалық шешімдер мен мәліметтер базасын жобалау және енгізу үшін заманауи бағдарламалау орталарын қолдану мүмкіндігі.
ПК11: Деректер ғылымының модельдері мен әдістерінің негізін құрайтын ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін қолдана білу, практикалық есептерді шешу үшін деректерді талдаудың, машинаны оқытудың және жасанды интеллекттің дұрыс әдістерін таңдау мүмкіндігі.
ПК12: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу кезінде қолданылатын жаңа ақпараттық қауіпсіздік технологиялары негізінде қауіпсіз және тексерілетін шешімдерді әзірлеу және енгізу мүмкіндігі.

Оқыту нәтижесі

OН1. Нормативтік-құқықтық базаны, оның ішінде құжаттарды, стандарттау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуда сертификаттау рәсімдерін түсіндіріңіз және түсініңіз.
OН2. Ұйымдарда бағдарламалық жасақтаманы жасаудың отандық және шетелдік стандарттарын қолдану.
OН3. Практикалық бағдарламалау дағдыларын қолданыңыз және бағдарламаны құрудың жалпы әдіснамалық негіздерін түсіндіріңіз, әртүрлі деңгейдегі компьютерлік жүйелер мен бағдарламалық архитектураларға, соның ішінде төмен деңгейлі бағдарламалау мен микроконтроллерлерді бағдарламалауға арналған жүйелік бағдарламалар құрыңыз.
OН4. Компьютерлік жүйелер архитектурасы туралы білімдерін көрсету, операциялық жүйелерді басқару.
OН5. Құрылғылар арасында негізгі желілік байланысты жүзеге асырыңыз, адрестік сызбаларды есептеңіз және қолданыңыз, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет желілік құрылғыларды күйге келтіріңіз және күйге келтіріңіз.
ОН6. Жобаны басқару құралдарын жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде қолданыңыз, жобалық тәуекелдерге сапалы және сандық баға беріңіз, жобаның тиімділігін анықтаңыз.
ОН7. Статистикалық және ықтималды модельдерге негізделген бағдарламалық жүйелер мен мәліметтерді талдау үшін математикалық құралдарды қолданыңыз.
ОН8. Бағдарламалық жасақтама жүйесін құру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру қызметтерін қолданыңыз.
ОН9. Қазіргі заманғы дереккөздерді өз бетінше талдаңыз, қорытынды жасаңыз, пікір таластырыңыз және ақпаратқа негізделген шешім қабылдаңыз.
ОН10. Серверлік қауіпсіз веб-клиенттік қосымшалар мен мобильді қосымшаларды жасау.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба ретінде емтихан 30
5 Астыңғы емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

Module Handbook

«Big Data Analysis»

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06103 «Big Data Analysis» (Үлкен деректерді талдау)

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06103 «Big Data Analysis» (Үлкен деректерді талдау)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06103 «Big Data Analysis» (Үлкен деректерді талдау)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06103 «Big Data Analysis» (Үлкен деректерді талдау)

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура