«Жобаларды басқару» магистратура бағдарламасы

Project Management

7M04102 «Жобаларды басқару»

Бағдарлама халықаралық жобаларды қоса алғанда, әлеуметтік-экономикалық өмірдің түрлі салаларындағы ірі ұлттық, өңірлік және салалық жобаларды басқару жөніндегі менеджерлерді даярлауға арналған. Бағдарлама тыңдаушыларда жобалардың тәуекелдерін ескере отырып, кешенді көп аспектілі тәсіл негізінде нақты инвестицияларды басқарудың жобалық тәсілін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ, менеджменттің өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері, оның ішінде Деректер базасын, білім банктерін пайдалана отырып процестер мен жобаларды талдау үшін ақпараттық технологияларды пайдалану зерттеледі.

Байланыс

Қабылдау комиссиясы

(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz

Дс-Жм 9:00 – 18:00

Бағыт классификаторы

  • Білім бағдарламаларын беру тобы: M072 – Менеджмент және басқару
  • «Жобаларды басқару» (Project Management) білім беру бағдарламасы
  • Оқыту тілі: ағылшын тілі
  • Берілетін академиялық дәреже: «Бизнес және басқару» білім беру бағдарламасы бойынша ғылым магистрі

Ғылыми-педагогикалық бағыт — 2 жыл

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жобалық басқару және инновациялық қызмет саласында халықаралық және отандық компанияларда, қоғамдық және ғылыми-зерттеу ұйымдарында өзінің кәсіби білімін, дағдылары мен қабілеттерін іске асыруға қабілетті жоғары білікті кадрларды даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері

Студенттерді өзгеретін орта жағдайында ұйымдардың бизнес-операцияларының өнімділігін арттыру үшін қажетті жобаларды басқарудың іргелі ұғымдарымен, теориясымен, қағидаларымен және үздік практикаларымен қаруландыру

  • Жобалық басқару және жобаларды басқару ерекшеліктерін қалыптастыру, бизнес – үдерістерді, ғылыми-педагогикалық қызметті, дербес ғылыми-зерттеу жұмысын, сараптама және консалтинг дағдыларын меңгеру;
  • Экономиканың қазіргі жағдайы мен даму үрдістері туралы, пәндік саладағы және шектес салалардағы ғылыми және педагогикалық қызметтің негіздері туралы; жобаларды басқарудың заманауи ғылыми және инновациялық жетістіктері туралы түсінікке ие болу;
  • Инновациялық міндеттерді тұжырымдау және оларды іске асыру үшін жобаларды басқару әдістерін қолдану, жобаларды басқару жүйесінің сапасын бағалау, бизнес-процестердің тиімділігін талдауды жүзеге асыру, Жобаларды басқару міндеттерін орындау үшін бағдарламалық өнімдерді пайдалану, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін практикалық қолдануға жеткізу, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру; жобаларды басқарудың тиімділігі мен экономикалық бағасын арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу;
  • Жобаны жоспарлаудағы күрделі кәсіби міндеттерді және жобалаудың негізгі кезеңдерін шешуде, жоба бойынша жұмыстарды, ресурстарды, команданы, коммуникацияларды басқаруды ұйымдастыруда, ғылыми және педагогикалық қызмет саласын қоса алғанда, әртүрлі салаларда инновациялық жобаларды әзірлеу және енгізу әдіснамасында құзыретті болу;
  • Білу: пәндік саладағы ғылыми зерттеу әдіснамасын, жобаларды басқарудың негізгі типтері мен сыныптамасын, басқару әдістерін: жобаларды, бағдарламаларды, тәуекелдерді, өзгерістерді, коммуникацияларды; кәсіби маңызды ақпаратты өңдеу және ұсыну әдістерін, педагогикалық қызметтің нысандары мен әдістерін; жобаларды басқаруда ақпараттық технологияларды қолдану саласындағы заманауи жетістіктерді.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқыту нәтижелері

Құзыреттері

ЖҚ1. этикалық, рухани және экологиялық құндылықтарды сақтай отырып, дүниетанымдық және азаматтық ұстанымды қалыптастыру..

ЖҚ2. өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті, басқалардың көшбасшылығы мен мотивациясы, басқаларды басқару.

ЖҚ3. тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау қабілеті

ЖҚ4. әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды, келіссөздер, пікірталастар және басқа да коммуникация түрлерін толерантты қабылдай отырып, командада жұмыс істеу қабілеті.

ЖҚ5. ғылыми зерттеу нәтижесін конференцияда немесе баспа басылымында, оның ішінде шет тілінде ұсыну (жариялау) қабілеті

ЖҚ6. ұжымды әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында басқаруға дайындығы.

БҚ1. жобалық тәуекелдер мен белгісіздіктерді ескере отырып, тиімді және икемді экономикалық талдау үшін құралдарды білу және пайдалана білу, жобаның жай – күйін бақылай білу (яғни жобаны іске асыру барысы, проблемалық аймақтар, әлеуетті тәуекелдер мен мүмкіндіктер туралы, сондай-ақ жобаның негізгі параметрлері-мерзімі, құны және мазмұнын орындау туралы өзекті, толық ақпаратқа ие болу), сондай-ақ жобаға қатысатын адамдармен қарым-қатынас жасау дағдылары.

БҚ2. түпкілікті мақсатқа жетуге бағытталған толассыз, дәйекті процесті құру үшін жобаларды басқаруда әдіснаманы әзірлеу қабілеті.

БҚ3. жобаларды басқару стандарттарына негізделген АТ және басқару сияқты ұйымның әртүрлі бөлімшелерін бірлесіп ұйымдастыру және оңтайландыру мүмкіндігі. Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуді және жобаны қолдауды қамтамасыз ететін АТ-инфрақұрылымының компоненттерін тұжырымдай және енгізе білу. Жоба командасын басқару және дамыту дағдыларын меңгеру, жобаларды басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалана білу

БҚ4. жобаны құру және іске қосу бюджетін құру, оның орындалуын бақылау және оны түзету мүмкіндігі. Жобаларды, бағдарламаларды, жобалар портфелін басқара білу, сондай-ақ халықаралық тәжірибені талдай білу.

КҚ1. жобаның өзі жүзеге асырылған қажеттіліктерді қанағаттандыратындығына кепілдік беру үшін қажетті процестерді басқара білу.

КҚ2. тәуекелдерді болжай және бағалай білу, тәуекелдер дәрежесін төмендету үшін өзгерістерге ден қою жоспарын әзірлеу.

КҚ3. мүдделі тараптардың әрқайсысымен өзара іс-қимыл жасай білу, бизнес-талдаушылар, әзірлеушілер командасымен және тестілеу тобымен қарым – қатынас орната білу, Жобалық сатып алуларды басқару және келісімшарттар жасасу

КҚ4. Жобаны басқарудың заманауи әдістері туралы білу (Agile / SCRUM), жобаны іске асырудың оңтайлы әдісін таба білу, жобаның негізгі факторын анықтау, жоба командасымен келіссөздер жүргізу, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ақпаратты визуалдаудың және құрылымдаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалана отырып, тәуекелдер картасы негізінде шешімдер қабылдау.

Оқыту нәтижесі

ОН1: қазіргі қоғамдағы тарихи, философиялық және рухани процестердің рөлін, зерттеу қызметі барысында туындайтын мәселелерді шешу жолдарын біледі.

ОН2: арнайы экономикалық мақсаттарға, іскери кездесулер мен келіссөздерге, ұлттық және халықаралық деңгейде жобаларды басқаруға арналған жалпы, іскерлік және кәсіби лексиканы қолдана отырып, адамдар арасындағы қатынас үшін кәсіби ақпарат пен жеткілікті коммуникативтік дағдыларды алу үшін қажетті академиялық деңгейде шет тілін біледі.

ОН3: негізгі ережелерді, әдістеме мен дидактиканы қолданады, пәнаралық және проблемалық оқытуға негізделген заманауи білім беру-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып университеттегі педагогикалық процесті жобалайды және ұйымдастырады.

ОН4: басқару іс-әрекетінің психологиялық заңдарының негізгі ережелерін, әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшеліктерін және тиімді басқарудың негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды қолданады.

ОН5: инновациялық жобалар мен іскери операцияларды заманауи басқару әдістері, принциптері мен мәдениетін; жобаларды басқарудағы бизнес-модельдердің икемді тәсілдері мен құралдары; жобалық басқару процесіндегі ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабылеттеріне иеленеді.

ОН6: жобаны басқару құралдары мен әдістерін, жобаны құрылымдау процедураларын, жобаның бюджетін әзірлеуді, уақыт пен жобаның құнын басқаруды, жобаның барысын бақылауды, жобаның кестесін есептеу тәсілдерін қолданады.

ОН7: бағдарламалық және жобалық портфель басқару негіздеріне ие.

ОН8: инновациялық жобаларды басқаруды ұтымды ету мақсатында бизнесті талдау, бизнес модельдері мен өнімдерін зерттеу және талдау құралдарын қолданады.

ОН9: жобаларды талдауды және бағалауды жүзеге асырады.

ОН10: жоба басқаруда интеграцияланған ақпараттық технологиялар жүйесін қолданудың заманауи тәсілдерін қолдана отырып, жобаларды басқару міндеттерін орындау мақсатында бағдарламалық өнімдерді қолданады.

ОН11: жоба тобын басқару және дамыту дағдыларына ие.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

Module Handbook

Project Management

Білім беру бағдарламасының құжаттары

«Astana IT University»

Оқуға түсу

Жұмыспен қамту

Инфрақұрылым

Ғылым