«STATISTICS ESSENTIALS» МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының паспорты

Білім беру саласы: 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты : 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламалары тобы: B057 Ақпараттық технологиялар
Дайындық бағытына лицензия нөмірі : KZ67LAA00019559
Кредит көлемі: 9
Тіркеу нөмірі: MCCE-2022/0002
Тіркеу күні : 10.07.2022 ж.
Оқыту тілдері: орыс, ағылшын
Серіктес ұйым: «Қазақтелеком» АҚ филиалы — «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясы

Микроквалификацияның білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы

БББ негізгі бағыты:
Бағдарлама Математика және есептеу технологияларына негізделген қолданбалы әдістер туралы берік іргелі білімі бар математикалық статистика мен деректерді талдау негізінде өндірістік процестерді модельдеу бойынша мамандарды даярлауға бағытталған.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ мақсаты:
Білім алушылардың әртүрлі қолданбалы есептерге математикалық статистика әдістерін дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ білім алушыларға статистикалық талдаудың қуатты құралын табысты қолдану үшін қажетті статистика бойынша білімнің толыққанды кешенін ұсыну.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ міндеттері:
– білім алушыларда математикалық статистика және талдау принциптері туралы тұтас түсінік қалыптастыру;
– нақты міндеттерді шешу үшін кәсіби қызметте заманауи аспаптық бағдарламалық құралдарды саналы және ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

ОҚЫТУДЫҢ ҚАЛЫПТАСҚАН НӘТИЖЕЛЕРІ

РО 1. нақты мәселелерді шешуде әдістер кешенін қолдану арқылы деректерді талдау, жүйелеу, ұсыну және жалпылау әдістерін білу;
РО 2. нақты есептерді шешу үшін статистикалық әдістерді қолдану;
РО 3. статистикалық талдау үшін деректерді сауатты және дұрыс дайындай білу;
РО 4. статистикалық өңдеу әдістерін таңдау және пайдалану дағдыларын меңгеру
және деректерді талдау;
РО 5. MS Excel және Wolfram Mathematica қолданбалы бағдарламалық пакеттерін пайдалана отырып, деректерді талдау және статистикалық өңдеу технологияларын меңгеру.

ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредиттер саны Акад.сағ саны Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)
1. Математикалық статистика Пән кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтарын және олардың қасиеттерін зерттеуге және оларды деректерді талдау үшін пайдалануға үйретуге бағытталған. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың қасиеттерін біледі, сонымен қатар есептерді шешуде ықтималдық модельдерін қолдана алады, кездейсоқ шамалармен жұмыс істейді, таңдамалы сипаттамаларды есептейді, статистикалық мәліметтердің сенімділігін бағалайды. 4 120 ПК1, ПК2, ПК5
2. Деректер талдау үшін статистика Пән микро, макро және жаһандық деңгейлердегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды сандық бағалау үшін деректерді талдау әдістерін зерттеуге; статистикалық талдау жүргізуге бағытталған. 4 120 ПК3, ПК4, ПК5
3. Қорытынды аттестациялау Білім алушыны қорытынды аттестаттаудың мақсаты микроквалификацияның білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген Оқыту нәтижелері мен кәсіби құзыреттіліктерді бағалау болып табылады 1 30