Ғылыми-зерттеу қызметі

Университеттің даму стратегиясы

Гранттық қаржыландыру бағдарламалары, мақсатты қаржыландыру бағдарламалары, шетелдік қорлар мен Еуропалық Одақ қорлары бойынша зерттеулер жүргізу басымдықтардың бірі болып табылады.

Бұл басымдылықтың көрсеткіштері:

 • Іске асыруға енгізілген ғылыми жобалардың саны, олардың ішінде іске асырылатын ғылыми жобалар саны
 • Импакт-факторы жоғары журналдардағы жарияланымдар саны
 • Scopus, Web of Science базасында бір жылдағы жарияланымдары
 • Wef of Science, Scopus деректері бойынша соңғы 5 жылдағы, соның ішінде есепті жылдағы, жарияланған жұмыстарға сілтемелер
 • Есептік жылға ғылымды (НИР, НИОКР) қаржыландырудың жалпы көлемі
 • Патенттер алу
 • Авторлық куәліктерді алу
 • Халықаралық ғылыми ұйымдармен және ТМД және Қазақстанның және т.б. ұйымдарымен қол қойылған келісімдер, меморандумдар саны.

Басымдықты іске асыру үшін келесі іс-шаралар жоспарланған:

 • Жарияланымдар бойынша индикаторлар жинағы
 • Ғылымды қаржыландыруға арналған халықаралық және республикалық конкурстар туралы жариялау және хабарлау
 • Elsevier, Web of Science сайтында семинарлар өткізу
 • Ғылыми байланыстар орнату, тәжірибе алмасу, шетелдік ғылыми-зерттеу институттарына, университеттерге саяхаттау
 • Дүниежүзілік банктің, Азия Даму Банкінің, БҰҰ-ның, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым қорының «Өндірістік инновацияларды ынталандыру» жобаларына қатысу.
 • Ғылыми ұйымдармен, Қазақстан, Қытай және Еуропа университеттерімен ынтымақтастық туралы келісімге қол қою
 • Альянс университеттерімен және шетелдік университеттермен және ғылыми орталықтармен бірлескен зерттеулер жүргізу

Жарияланымдар

Жарияланымдық қызмет университет ғалымдарының тиімділігін бағалаудың маңызды өлшемі болып табылады және университетте ғылымының даму деңгейін көрсетеді. Университет импакт-факторы бар халықаралық рейтингтік журналдарда Thomson Reuters, Scopus, ИФ РИНЦ және басқа да мәліметтер базасында оқытушылардың жариялылық белсенділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізуде.Есеп беру кезеңінде университеттің ПОҚ 34 мақала жариялады (1 кесте).

Деректер базасы бойынша мақалалар саны

Scopus/Web of Science

БҒСҚК

Басқалары

Барлығы

18

8

8

34

 

Қазақстанның, сонымен қатар жақын және алыс шетелдердің рейтингтік журналдарында мақалалардың жариялануы университеттің ғылыми жұмысын бағалаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Біріншіден, бұл Web of Science, Scopus, ИФ РИНЦ және т.б. халықаралық ақпараттық мәліметтер қорына енетін журналдардағы мақалаларға қатысты.

Ғылыми көрсеткіштері

Университет ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет конкурстарына белсенді қатысады, нәтижесінде жалпы сомасы 500 млн.теңгеден асатын ҚР БҒМ Ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыру жобалары іске асырылады. 2021-2023 жж.

Қаржыландырылатын жобалар

1) Жобаның атауы: ЖОО, ҒЗИ және олардың бөлімшелерінің ғылыми қызметін бағалаудың ақпараттық технологиясы

Ғылыми жетекшісі: Белощицкий А. А.

Конкурстың атауы: ҚР БҒМ, 2020-2022 жылдар (27 ай)

Қаржыландыру сомасы: 60.141 млн. теңге

Жоба аннотациясы:

Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық және инновациялық дамуын жаңғырту мақсатында Ғалымдардың, жоғары оқу орындары мен ҒЗИ-дың ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін бағалаудың тиімді құралдары құрылуы тиіс. Бұл ғылыми зерттеулер процесінің оларды жоспарлау кезеңінде көрсетілген мақсаттарға сәйкестігін тексеруге және қажет болған жағдайда осы зерттеулердің барысын түзетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, алынған бағалар осы зерттеулерді қаржыландыруды жоспарлаудың тиімді құралы болып табылады.

Бірлескен зерттеулер жүргізу үшін командалар құрамын қалыптастыру үшін тиісті біліктілігі мен ұқсас жобаларды іске асыру тәжірибесі бар ғалымдар арасынан серіктестерді таңдау әдеттегі тәсіл болып табылады. Ғылыми қоғамдастықтар шеңберінде тиімді ынтымақтастықты жолға қою және жобаларды, әсіресе, жобалау-бағдарланған ұйымдар, ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу орындары үшін маңызды жобаларды табысты іске асыруға қабілетті командаларды ғылыми негізделген түрде құру.

2) Жобаның атауы: Коммутативті емес симметриялық кеңістіктер және олармен байланысты мәселелер

Ғылыми жетекшісі: Райхан М.

Конкурстың атауы: ҚР БҒМ, 2021-2023 жылдар (36 ай)

Қаржыландыру сомасы: 62.39 млн. теңге

Жобаның аннотациясы: Жобаны зерттеу нәтижесінде өлшенетін оператор матрицасының жалпыланған сингулярлық сандары мен оның элементтері мен қосымшаларының жалпыланған сингулярлық сандары арасында байланыс алынады, фон Нейманның жартылай терминалды алгебрасымен байланысты өлшенетін операторлардың жалпыланған сингулярлық саны үшін Юнг типіндегі теңсіздіктер дәлелденеді. Орличтің коммутативті және коммутативті емес әлсіз кеңістіктерінің қасиеттері, мемлекеттер мен таразыларға байланысты орличтің әлсіз кеңістіктерінің коммутативті емес нұсқалары алынады. Коммутативті емес мартингалды симметриялық кеңістіктер мен оны қолдану үшін атомдық ыдырау алынады. Жобаның күтілетін нәтижелері Орличтің коммутативті емес кеңістігінің сапалы теориясы мен мартингал теориясын едәуір жетілдіреді.

3) Жобаның атауы: Жоғары кеңістіктік, уақытша және техникалық ҚР ЖЭК жол картасын жасау үшін энергия жүйесін гибридті модельдеу

Ғылыми жетекшісі: Жакиев Н.К.

Конкурстың атауы: ҚР БҒМ, 2021-2023 жылдар (36 ай)

Қаржыландыру сомасы: 46.36 млн. теңге

Жобаның аннотациясы: Жоба нәтижесінде жаңартылатын энергия көздерінің ауысымдылығын есепке алу үшін жоғары кеңістіктік, техникалық және уақытша дезагрегациямен модельдеу жөніндегі әлемдік озық әзірлемелерді пайдалана отырып, Қазақстанның жаңартылатын энергетикасын дамытудың Жол картасын әзірлеу үшін энергетикалық жүйені модельдеудің интеграцияланған құралы жасалатын болады.

4) Жобаның атауы: Павлодар 1-ЖЭО генерациялайтын жабдықтың құрамын оңтайлы жоспарлау үшін машиналық оқыту әдістерін қолдану

Ғылыми жетекшісі: Жакиев Н.К.

Конкурстың атауы: ҚР БҒМ, 2021-2022 жылдар (12 ай)

Қаржыландыру сомасы: 8 млн. теңге

Жобаның аннотациясы: Қазақстан, Павлодар қ.ЖЭО энергия тиімділігін арттыру әлеуетін зерттеу, парниктік газдар шығарындыларын азайту және ЖЭО генерациялайтын жабдықтарының құрамын оңтайлы жоспарлау үшін машиналық оқыту әдістерін қолдану. Бұл зерттеу электр, жылу және өнеркәсіптік бу өндіретін өнеркәсіптік қондырғыдан келетін Машиналық оқыту әдістерімен үлкен деректерді өңдеу әдістерін қолдану үшін маңызды. Павлодар ЖЭО алюминий зауытының және халықтың екі түрлі тұтынушысы бар. Тұтыну бейінінің өзгергіштігіндегі күрделілік генерациялайтын жабдықтың құрамын тәулігіне, аптаға болжамды жоспарлаудың заманауи әдістерін қолдануды талап етеді. Агрегаттардың, жинақталған сағаттардың ұзақ қызмет ету мерзімі бір жыл бұрын жөндеу жұмыстарының жоспарын үнемі түзетуді қажет етеді. Ауа-райына байланысты болжау әдістерімен жылу мен электр энергиясына динамикалық сұраныс қисығын, тұтыну профилінің тарихи деректері негізінде ықтималдық заңдарымен өзгеретін жылу мен электр энергиясын тұтынудың өзгергіштігін ескеру қажет.

5) Жобаның атауы:  Қалалық инфрақұрылым үшін зияткерлік ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерді әзірлеу: көлік, экология, энергетика және Smart City концептінде деректерді талдау

Ғылыми жетекшісі: Ахмед-Заки Д. Ж..

Конкурстың атауы: ҚР БҒМ, 2021-2023 жылдар (36 ай)

Қаржыландыру сомасы: 390 млн. теңге

Жобаның аннотациясы: Жобаның негізгі идеясы қалалық инфрақұрылымды дамыту үшін зияткерлік ақпараттық-коммуникациялық жүйелер кешенін әзірлеу болып табылады, ол көлік инфрақұрылымын жетілдіру, экологиялық жағдайды дамыту, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану және Smart City концептінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін деректердің болжамды талдамасы қағидаттарын енгізу есебінен қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуды көздейді.

Жас ғалымдарды ынталандыру үшін университет жыл сайын ғылыми жобаларды іске асыруға университетішілік гранттар бөледі.

 

1) Сәрсенова Ж. «Data-driven тәсілін қолдана отырып, Нұр-сұлтан қаласы ауасының ластануын мониторингтеу және талдау жүйесін әзірлеу».

2) Қасымханов С. «Нұр-сұлтан қаласының аймақтары бойынша жылу энергиясын тұтынуды талдау үшін машиналық оқыту және модельдеу әдістерін қолдану».

3) Хармысов Ч. «Глаукоманы зерттеу үшін емделушіге тән көз моделін құру»

4) Әлімжанов Е. С. «Виртуалды университетті құру үшін NVIDIA Omniverse платформасын қолдану».

Жергілікті және шетелдік серіктестермен бірлеске ҒЗЖ жүргізу

Серіктестік 

Astana IT University бірлескен инновациялық жобаларды жүзеге асыру, индустриалды-инновациялық қызмет саласындағы өзара серіктестік пен индустриалды-инновациялық қызмет пен инновациялық қызметті ақпараттық-аналитикалық қолдау саласында ынтымақтастық тетіктерін қолдау және дамыту бойынша бірқатар шетелдік және жергілікті компаниялармен ынтымақтастық туралы Меморандумдарға қол қойды. Сондай-ақ, бұл меморандумдардың мақсаты – ақпараттық технологиялар саласындағы білім беруді дамыту және инновациялық экожүйені дамыту.

 • CyberLabs
 • Cisco
 • EPAM
 • Qaztech
 • Kolesa
 • Huawei
 • Lenovo
 • Asbis
 • HP
 • EnterpriseDB Corporation
 • Senim
 • Qazaq Cybersport Federation
 • Academy Esports
 • 1C
 • Chocofamily
 • KPMG

Еуропалық Одақ гранттарына жобаларды тапсыру

Бағыт: Key Action 2 (KA2)
Жоба түрі: CBHE – Capacity building in Higher education.
Бағдарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Қыркүйек 2019 – Ақпан 2020
Бюджет: Жобаға – 600 000 – 900 000 (Еуро) , университетке – 70 000 – 100 000 (Еуро)

Бағыт: : Key Action 1 (KA1)
Жоба түрі: Students & teachers exchange
Бағадарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Қаңтар 2020 – Сәуір 2020
Бюджет: Жобаға – 30 000 – 100 000 (Еуро), университетке – 20 000 – 50 000 (Еуро)

Бағыт:: Horizon 2020
Жоба түрі: Common scientific research
Бағадарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Желтоқсан 2019 ж. – Қыркүйек 2020 ж.
Бюджет: Жобаға – 2 000 000 – 5 000 000 (Еуро), университетке – 200 000 – 1 000 000 (Еуро)

Авторлық құжаттарды алу

AITU университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметін, олардың нормативтік, әдістемелік, ақпараттық қамтамасыз етілуін үйлестіреді, университеттің ғылыми, білім беру және инновациялық қызметін дамытуға бағытталған зияткерлік меншік саясатын жүзеге асырады. Университеттің өнертапқыштық және патенттік-лицензиялық қызметі зияткерлік меншікті қорғау саласындағы заңнамалық база негізінде жүзеге асырылады.

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы қабылдаған қорғаныс құжаттарының тізімін жинау және жүргізу тұрақты негізде жүргізілуде. Қазіргі уақытта тізім авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2 куәлікпен ұсынылған (3-кесте).

3-кесте – қорғаныс құжаттарының саны

Жыл

2019

Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды тіркеу туралы куәлік

2