Сапаны қамтамасыз ету департаменті

Департамент міндеттері

 • Серіктестіктің ішкі сапа және сапаны қамтамасыз ету жүйесін құру;
 • Серіктестіктің білім беру қызметін лицензиялауды қамтамасыз ету;
 • Серіктестіктің білім беру қызметін аккредиттеуді қамтамасыз ету;

Департамент функциялары

 • Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы әлемдік тәжірибені талдау және енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
 • Білім беру саласындағы сыртқы нормативтік құжаттардың Нормативтік құжаттар тізіліміне сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Сапаны қамтамасыз ету мақсатында университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;
 • ESG стандарттарының талаптарына сәйкес ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесін құру;
 • Ішкі сапаны қамтамасыз ету саясаты мен стандарттарын әзірлеу;
 • Ішкі сапаны қамтамасыз ету стандарттарының орындалуын бақылау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 • Рейтингтік және аккредиттеу агенттіктерінің талаптарын талдау;
 • Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша университеттің стратегиясын әзірлеу;
 • Институционалды және мамандандырылған аккредиттеу рәсімдерін өту үшін әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту;
 • Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу процесін үйлестіру;
 • Институционалдық және бағдарламалық аккредиттеу бойынша есептерді жасақтау;
 • Аккредиттеу және рейтинг қызметттері бойынша техникалық шарттарын әзірлеу және бекіту;
 • Аккредиттеу және рейтинг қызметтерді бойынша бюджеттік өтінімді дайындау;
 • Аккредиттеу және әр түрлі рейтингтерге қатысу мақсатында аккредиттеу және рейтингтік ұйымдармен келісім шарттар жасасу;
 • Аккредиттеу агенттiк сарапшыларының сапарларын ұйымдастыру;
 • Университеттің және білім беру бағдарламаларын рейтингтік бағалау нәтижелерін талдау және жақсарту бойынша шаралар әзірлеу;
 • Сыртқы бағалау мәселелері бойынша университет, аккредиттеу және рейтингтік агенттіктердің өзара қарым – қатынасты қамтамасыз ету;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерін стратегиялық құжаттарды әзірлеу және білім сапасына сыртқы бағалау туралы ақпараттандыру;
 • Аккредиттеу және академиялық рейтинг мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік көмек көрсету;
 • Халықаралық стандарттар негізінде сапаны қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру тұжырымдамасын айқындау;
 • Процестік тәсілін енгізу, сапаны қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру құралдарын әзірлеу, процестер желісін жобалау, процестерді талдау мен бағалау өлшемдерін анықтау;
 • Университеттің нормативтік құжаттар тізілімін жүргізу;
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметін жүзеге асыруға лицензия мен лицензияға қосымшалар толтыру жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеудің негізгі принциптерін айқындау;
 • Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу және түзету қажеттілігін айқындау;
 • Ішкі нормативтік құжаттамалардың құжат айналым процесінің талаптарына сәйкестігін қадағалау;
 • Департамент ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтардың құжат айналым процесінің талаптарына сәйкестігін тексеру;
 • Құрылымдық бөлімшелерге ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі, процестерді құжаттау, нормативтік құжаттарды іске асыру мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсету;
 • Мүдделі тараптардың білім беру қызметінің сапасын бағалау тәртібі мен принциптерін айқындау;
 • Білім беру қызметтерінің сапасын жақсарту жөніндегі шараларды әзірлеу;
 • Бұйрықтарды, нұсқаулықтарды дайындау және ішкі нормативтік құжаттардың аудармасын тексеру;
 • Аккредиттеу және рейтинг есептерін қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аудару процесін бақылау;
 • Департамент міндеттері мен функцияларын жүзеге асыруда университеттің құрылымдық бөлімшелерінің өзара қарым – қатынасты қамтамасыз ету;
 • Департамент жұмысы туралы жылдық/ жартыжылдық есеп беру;
 • Уәкілетті органдар мен университет басшылығының шешімдерінің жобаларын, сондай-ақ департамент қызметіне қатысты басқа құжаттарды әзірлеуге қатысу;
 • Департамент тапсырмасына сәйкес, сондай-ақ Университет басқару және ішкі нормативтік құжаттарымен анықталған басқа функцияларды орындау.

Департамент құрылымы

КАСЕНОВ ХАНАТ НУРБИКОВИЧ
Директор

Tel: +7 (7172) 645 728 (2086)

Email: khanat.kassenov@astanait.edu.kz

Room: С1.2.325

Бурбекова Сәуле
Бас менеджер

Tel: +7 (7172) 645 727

Email: saule.burbekova@astanait.edu.kz

Room: С2.1.11

Есмагулова Нургуль Дюсеновна
Бас академиялық комплаенс-офицер

Tel: +7 (7172) 645 727
Email: n.yesmagulova@astanait.edu.kz
Room: С2.1.11

Жүсіпқалиева Шынар Серікқызы
Әлеуметтанушы

Tel: +7 (7172) 645 727
Email: shynar.zhussipkalyeva@astanait.edu.kz