«PYTHON DEVELOPER» МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының паспорты

Білім беру саласы: 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты : 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламалары тобы: B057 Ақпараттық технологиялар
Дайындық бағытына лицензия нөмірі : KZ67LAA00019559
Кредит көлемі: 9
Тіркеу нөмірі: MCCE-2022/0001
Тіркеу күні : 10.07.2022 ж.
Оқыту тілдері: орыс, ағылшын
Серіктес ұйым: «Қазақтелеком» АҚ филиалы — «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясы

Микроквалификацияның білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы

БББ негізгі бағыты:
Python тілінде бағдарламалау дағдыларын игеру — деректерді талдауда кеңінен қолданылатын ең танымал заманауи бағдарламалау тілдерінің бірі. Кітапханалары бар Python әмбебап құрал болып табылады және автоматтандырылған ақпарат жинау мен құжаттарды толтырудан бастап деректерді талдауға дейінгі көптеген қолданбалы тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ мақсаты:
Python бағдарламалау дағдыларын дамыту, Jupyter интерактивті ортасында деректерді жинау, өңдеу және талдау идеялары, деректермен жұмыс істеудің автоматтандырылған әдістеріне кіріспе – машиналық оқыту және нейрондық желілер.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ міндеттері:
– Python-ды мультипарадигмалық тілдік құрал ретінде зерттеу, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің заманауи тұжырымдамаларын толық көрсету;
– Python тілінде қосымшаларды құру дағдыларын қалыптастыру;
– объектіге бағытталған және функционалды бағдарламалау дағдыларын жетілдіру және тереңдету;
– мәліметтер базасымен өзара әрекеттесу үшін қосымшаларды құру негіздерімен танысу.

ОҚЫТУДЫҢ ҚАЛЫПТАСҚАН НӘТИЖЕЛЕРІ

РО 1. Python тілінде жасалған жеке модульдер мен кітапханаларды жасау дағдыларын меңгеру.
РО 2. біреудің кодын түсіну және оны өз міндеттеріне бейімдеу.
РО 3. жұмыс тапсырмаларында нақты Jupiter Notebook бағдарламалау ортасын пайдалану.
РО 4. функциялар арқылы деректермен жұмыс істеудің қайталанатын тапсырмаларын автоматтандыру.
РО 5. деректерді бастапқы зерттеу үшін pandas кітапханасын пайдалану.
РО 6. Python-да орындайтын тапсырмаларды ескере отырып графиктер құру.
РО 7. АБ-тест деректерін талдау және оларды қорытындылау; деректердің үлкен массивтерін өңдеу.
РО 8. болжалды модельдер құру.

ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредиттер саны Акад.сағ саны Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)
1. Python-да бағдарламалаудың негіздері Курс Python тілінде объектіге бағытталған бағдарламалауды үйренуге арналған. Білім алушылар объектіге бағытталған бағдарламалау принциптерін, Python тілінің қосымша элементтерін (сыныптар, объектілер, шаблондар және т.б.) зерттейді, объектіге бағытталған бағдарламалаудың тұжырымдамалық аппаратын алады (полиморфизм, инкапсуляция, мұрагерлік, конструктор және т. б.), кодты қайта пайдалану принципін түсінуді қалыптастырады. бағдарламалау. 4 120 ПК1, ПК2, ПК3, ПК6
2. Python-да деректерді өңдеу және талдау Пән білім алушыларды деректерді тазартуға, оларды жинауға және Python-ның заманауи графикалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, тиімді байланыс үшін нәтижелер беруге үйретуге бағытталған. Бұл пән Python тілінің синтаксисінің негіздері, стандартты кітапхана және деректерді басқару мен визуализацияның кең таралған құралдары сияқты тақырыптарды зерттейді. Бұл құралдар нақты деректері бар мысалдарда қолданылады. 4 120 ПК2, ПК4, ПК5, ПК6
3. Қорытынды аттестациялау Білім алушыны қорытынды аттестаттаудың мақсаты микроквалификацияның білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген Оқыту нәтижелері мен кәсіби құзыреттіліктерді бағалау болып табылады 1 30