«ML SPECIALIST» МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының паспорты

Білім беру саласы: 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты : 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламалары тобы: B057 Ақпараттық технологиялар
Дайындық бағытына лицензия нөмірі : KZ67LAA00019559
Кредит көлемі: 16
Тіркеу нөмірі: MCCE-2022/0003
Тіркеу күні : 10.07.2022 ж.
Оқыту тілдері: орыс, ағылшын
Серіктес ұйым: «Қазақтелеком» АҚ филиалы — «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясы

Микроквалификацияның білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы

БББ негізгі бағыты:
Бағдарлама Машиналық оқыту және үлкен деректерді талдау саласындағы мамандарды даярлауға, кәсіби қызметтің жаңа түрін – үлкен деректерді жинау, визуализациялау, талдау (Big data) үшін SQL және Python бағдарламалау тілдерін қолдана білуге және машиналық оқыту модельдерін құруға, нақты аналитикалық және өнімдік тәсілдерді қолдана білуге бағытталған.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ мақсаты:
Білім алушыларда Машиналық оқыту міндеттерін талдау және үлкен деректермен жұмыс істеу бойынша қандай да бір шешімді салмақты таңдау дағдыларын қалыптастыру.

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ БББ міндеттері:
– ақпараттық, техникалық және зерттеу мәдениетін тәрбиелеу;
-ғылыми-техникалық шығармашылыққа, техникаға, жоғары технологияларға қызығушылықты дамыту;
– алгоритмдік және логикалық ойлауды дамыту;
– формальды математикалық модельдерді құру және модельдеу нәтижелерін түсіндіру үшін машиналық оқыту негіздері бойынша теориялық білім қалыптастыру;
– әртүрлі салалардағы қолданбалы есептерді шешуде Машиналық оқыту әдістерін практикалық қолдану бойынша дағдыларды дамыту;
– Машиналық оқыту жүйелерін әзірлеу үшін Python тіл кітапханаларын пайдалану дағдылары мен дағдыларын дамыту.

ОҚЫТУДЫҢ ҚАЛЫПТАСҚАН НӘТИЖЕЛЕРІ

РО 1. деректерді дұрыс таңдап оны машинада түсінікті форматқа аудару;
РО 2. нейрондық желілерді және машиналық оқытудың басқа модельдерін жобалау және оқыту;
РО 3. нейрондық желілердің өз міндеттерін қаншалықты жақсы орындайтынын бағалау;
РО 4. PyTorch шеңберін, TensorFlow кітапханасын және keras API пайдалану;
РО 5. терең оқытудың практикалық мәселелерін шешу үшін қолда бар білімді пайдалану;
РО 6. үлкен деректер әлемі, Машиналық оқыту және Заттар интернеті ұғымдарын басшылыққа алу;
РО 7. Hadoop, Spark, NoSQL немесе Kafka дистрибутивтерінің әртүрлі нұсқаларының айырмашылықтарын білу;
РО 8. бұлтты шешімдердің нюанстарын анықтау;
РО 9. GMP стандартының не екенін білу;
РО 10. заттардың индустриялық интернетінің ерекшеліктерін анықтау.

ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредиттер саны Акад.сағ саны Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)
1. Компанияның цифрлық трансформациясы Пән жаңа ақпараттық технологиялардың әсерінен болатын компаниялардағы өзгерістерді талқылауға арналған. Бизнес ортасының өзгеруі, қазіргі ортада жаңа модельдер мен сценарийлердің пайда болуы қарастырылады. Бизнес-модельдердің трансформациясына, цифрлық технологиялар эволюциясының компания персоналына әсеріне, бәсекелестік сипатының өзгеруіне ерекше назар аударылады. Курс барысында Қазақстандағы бизнес эволюциясының әлемдік трендтері мен ерекшеліктері қарастырылады. 5 150 ПК1, ПК2, ПК5
2. Цифрлық бизнестегі жобаларды басқару Пәннің мақсаты тыңдаушыларда заманауи цифрлық технологиялар мен аспаптық құралдарды қолдана отырып, мемлекеттік және коммерциялық Интернет-жобаларды басқару үшін қажетті кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. CMS жүйесінде жұмыс істеуге оқыту жүргізіледі: сайтты басқару, мазмұнды құру және редакциялау, беттерді, құрылымды және сайттың жеке блоктарын теңшеу. Бағдарлама Цифрлық бизнес пен цифрлық экономикаға жүйелі көзқарас болып табылады және практикалық бағытқа ие. 5 150 ПК1, ПК3, ПК4
3. Сандық өнімдерді құру және дамыту Пән тыңдаушыларға нарықтың жаңа және сұранысқа ие клиенттік оқиғаларын қалай анықтауға, экономикалық әсерді бағалауға, идеяны нақты шешімге айналдыруға және оны жүзеге асырудың ең оңтайлы тәсілін анықтауға мүмкіндік береді. Өнім аналитикасы мен пайдаланушыларды зерттеудің негізгі тәсілдерімен танысу өнімді одан әрі дамыту кезінде бәсекелестік артықшылықты сақтауға мүмкіндік береді. 5 150 ПК1. ПК2, ПК3, ПК4
4. Қорытынды аттестациялау Білім алушыны қорытынды аттестаттаудың мақсаты микроквалификацияның білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген Оқыту нәтижелері мен кәсіби құзыреттіліктерді бағалау болып табылады 1 30