Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер

Digital Public Administration and Services

7M04102 «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер»

«Digital Public Administration and Services» (цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер) бағдарламасы түлектерінің одан әрі кәсіби қызмет саласына жоғары оқу орындарында оқытушы ретінде мамандану, ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми қызметкер/зерттеуші болып жұмыс істеу, сондай-ақ цифрландыру бойынша офицер ретінде мемлекеттік органдарда жұмыс істеу, түрлі мақсаттарға арналған мемлекеттік қызметтерді цифрландыруда бизнес-барлау. Негізгі қызмет өнеркәсіптік кәсіпорындарда, жобалау ұйымдарында, мемлекеттік және жеке кәсіпорындарда бизнес-процестерді, функцияларды, заң шығару құжаттамасын талдаудың модельдерін, әдістері мен алгоритмдерін құруды және басқаруды қамтиды. Қызмет саласы Ақпараттық технологиялар саласымен ғана шектелмейді, сондай-ақ кең ауқымды бағдарламалық құралдар әзірленетін, енгізілетін және пайдаланылатын пәнаралық салаларда мемлекеттік басқару жөніндегі жобаларға қатысуды көздейді. Басқаша айтқанда, «Digital Public Administration and Services» (цифрлық Мемлекеттік басқару және көрсетілетін қызметтер) білім беру бағдарламасының түлектері экономика мен мемлекеттік басқарудың, сондай-ақ адам қызметін басқарудың барлық салаларында іс жүзінде сұранысқа ие болады.

Бағыттары

Ғылыми-педагогикалық бағыт - 2 жыл

Бағыттар жіктеуіші

 • Білім беру бағдарламаларының тобы: 7M04 - Бизнес, басқару және құқық
 • "Business and Management" білім беру бағдарламасы (Бизнес және басқару)
 • Оқыту тілі: ағылшын

Контакты

Приемная комиссия

64-57-10
admission@astanait.edu.kz

Пн-Пт 9:00 – 18:00

Бағдарламаның сипаттамасы
Аяқталғаннан кейінгі даму векторы
ББ мақсаттары
ББ міндеттері
Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар
Course Curriculum

«Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер» бағдарламасы (Digital Public Administration and Services) түлектерінің одан әрі кәсіби қызметінің саласына жоғары оқу орындарында оқытушы ретінде мамандану, ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми қызметкер/ғылыми қызметкер ретіндегі жұмыс, сондай-ақ мемлекеттік органдар цифрландыру жөніндегі маман, түрлі мақсаттағы мемлекеттік қызметтерді цифрландыру бойынша бизнес-сарапшы ретінде. Негізгі қызметі өнеркәсіптік кәсіпорындарда, жобалау ұйымдарында, мемлекеттік және жеке кәсіпорындарда бизнес-процестерді, функцияларды, нормативті-құқықтық құжаттамаларды талдаудың үлгілерін, әдістерін және алгоритмдерін құруды және басқаруды қамтиды. Қызмет саласы ақпараттық технологиялар саласымен ғана шектелмейді, сонымен қатар бағдарламалық құралдардың кең ауқымы әзірленетін, енгізілетін және қолданылатын салааралық салалардағы мемлекеттік басқару жобаларына қатысуды қамтиды. Басқаша айтқанда, «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер» (Digital Public Administration and Services) білім беру бағдарламасының түлектері экономика мен мемлекеттік басқарудың барлық дерлік салаларында, сондай-ақ адам қызметін басқаруда сұранысқа ие болады.

«Цифрлық мемлекеттік басқару және көрсетілетін Қызметтер» білім беру бағдарламасының түлегі кәсіптік қызметтің мынадай түрлерін жүргізе алады:

Жобалау-бағдарланған;

Ғылыми-зерттеу;

Педагогикалық;

Мемлекеттік басқару саласындағы басқару.

Білім беру бағдарламасының мақсаты – экономиканы цифрлық трансформациялау және ақпараттық қоғамды дамыту жағдайында тиімді қызмет ету үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді, бизнес-процестерді цифрландыруды жүзеге асыруға, цифрлық мемлекет жүйелерін басқаруға қабілетті цифрлық түрлендірулер көшбасшыларын және жаңа буындағы мемлекеттік басқарушыларды даярлау.

 1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру бағыты, мемлекеттік аппаратты цифрландырудың сервистік моделі және алынған білімді экономиканың түрлі салаларында қолдану бойынша жоғары білікті ғылыми және қолданбалы мамандарды даярлау;
 2. Білім алушыларды цифрландырудың іргелі тұжырымдамаларымен, теорияларымен және тәсілдерімен қаруландыру;
 3. Алынған теориялық және практикалық білімдерін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы және пәнаралық салалардағы практикалық мәселелерді шешуде қолдана білу, сондай-ақ басқарушылық және зерттеу қызметін сәтті жүзеге асыру;
 4. Кәсіби қызмет объектілеріне байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу және мемлекеттік аппаратты цифрландырудың қолданыстағы алгоритмдерін, модельдері мен әдістерін, сондай-ақ цифрландырудың жалпы тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін талдай білу;
 5. Зерттеу әдістерін білу және күрделі техникалық мәселелерді шешу үшін зерттеу және жүйелік талдау жүргізу және мемлекеттік басқару процестерін барынша оңтайландыру үшін талдау нәтижелерін қолдану дағдыларына ие болу;
 6. Мемлекеттік басқару мен қоғамдық өмірді цифрландыру саласындағы қазіргі тенденциялар туралы түсінікке ие болу;
 7. Жоғары мектептің кәсіби педагогикалық қызметінде талап етілетін педагогика мен психология білімдерін білу және қолдану, сондай-ақ презентациялар мен материалдардың қолжетімділігін жақсарту үшін оқытудың интерактивті әдістерін пайдалануға мүмкіндік беру;
 8. Ақпаратпен жұмыс істеу кезінде итерациялардың және қажетті есептеу ресурстарының ең аз санынан қажетті нәтиже алу үшін мемлекеттік басқару процестерін оңтайландыруда құзыретті болу;
 9. Ғылыми-техникалық конференцияларда диссертация, ғылыми мақалалар және баяндамалар түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жинақтай білу, сондай-ақ академиялық есептерді, аналитикалық жазбаларды және басқаларды жазуға көмек көрсету

Емтихан түрі

Ұсынылатын үлесі, %

1

Компьютерлік тестілеу

20%

2

Жазбаша

10%

3

Ауызша

5%

4

Жоба

30%

5

Практикалық

30%

6

Кешендік

5%

 

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Сағат саны

Қалыптасушы құзырет(код)

Пререквизит

Базалық пән циклы

Оқу орын компоненті

1.     

 

1

Шет тілі (кәсіби)

Кәсіби бағытталған ағылшын тілінің мақсаты – маман кәсіби құзыреттілігін дамыту; магистранттың халықаралық кәсіби ортаға шоғырлануы және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби бағдарланған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

4

120

ОК3  ОК5

Академиялық ағылшын тілі, іскери ағылшын тілі IELTS 5.0-5.5

2

Басқару психологиясы

Курстың мазмұны студенттерге жалпы психологияның негізгі категория, негізгі ұғымы, бағыты, мәселе және оларды практикалық шешу мүмкіндігін зерттеуге бағытталған. «Менеджмент психологиясы» курсы практикалық сипатқа ие және зерттелетін мәселе басымдылығын анықтауға бағытталған: жеке тұлға психологиясы және көшбасшы іс-әрекеті, көшбасшылық әрі басқарушылық қарым-қатынас, уәж тетігі және тобыр, топ әрекеті, өзара әрекеттесу үрдісі және т.б. зерттеу. Пәнді оқу теориялық және әдістемелік бөлімнен басқа айқын практикалық бағытқа ие, ұйымдастыру психологиясы мен әлеуметтік психология курсын айтарлықтай толықтырады.

4

120

ОК2

ОК4

 

Психология

(бакалавриат бағдары)

3

Ғылым тарихы мен философиясы

 

 

 

Курс ғылымның таным түрі ретінде және оның тарихи дамуындағы әлеуметтік-мәдени құбылыс ретіндегі қасиеті туралы білімді меңгеруге бағытталған. Курсты меңгеру барысында магистрант жалпы ғылымды философиялық түсіну мәселесін де, ғылыми білімнің биологиялық саласы мәселесінің ерекшелігін де зерттейді. Курстың маңыздылығы магистратура шеңберінде өз бетінше ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қабілетті кадрды даярлау ғылым құбылысының жалпы мәні туралы идеялар негізінде биологиялық білім философиясын терең әрі көп қырлы түсінуді талап ететіндігімен түсіндіріледі. Курс магистранттың қоршаған табиғи ортамен әрекеттесуі туралы жүйелі жаратылыстану-ғылыми түсінігін қалыптастыру, үйлестіру үшін теориялық білімін қолдана білу дағдысын қалыптастыруға бағытталған.

4

120

ОК1

 

Тарих (бакалавриат бағдары)

4

Жоғары мектеп педагогикасы

 

 

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнін меңгеру міндеті магистранттарға педагогикалық теорияның теориялық негізі мен педагогикалық шеберлік туралы білім беру, жоғары оқу орнында оқытудың оқу-тәрбие процесін басқару, негізгі категория туралы түсінік беру. Педагогика ғылымы, гуманитарлық ғылым жүйесіндегі және оқытушы практикалық іс-әрекетіндегі жоғары білім беру педагогикасының орны, рөлі мен маңызы, қазіргі педагогиканың негізгі қағидаты және жоғары оқу орны педагогикалық міндетін шешудің әдістемелік тәсілі туралы түсінік қалыптастыру.

4

120

ОК6

Педагогика және/не психология (бакалавриат бағдары)

5

Педагогикалық тәжірибе

Педагогикалық тәжірибенің негізгі мақсаты – магистранттың педагогикалық әрі әдістемелік жұмыс дағдысын меңгеруі, оқытушы кәсіби шеберлігін қалыптастыру және дамыту.

4

120

ОК2

ОК6

Психология (бакалавриат бағдары)

 

6

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Курс бакалавриат студенті бойында зерттеу әдістемесі туралы кең түсінікті дамыту, ғылыми әдебиетті сыни тұрғыдан оқуға және зерттеу құралдарын дамытуға бағытталған.

4

120

ОК5

ОК3

 

 

Базалық пәндер циклі

Таңдау компоненті

 

Жоба бағдары мен портфелін басқару

Бұл курс бағдарлама әрі портфолиоға енгізілген жоба параметрін өзгерту арқылы жоба әрі жалпы портфельдің басқарылуы мен тартымдылығын жақсартады, ол үшін жобаны өзгерту бойынша басқарушылық ұсынысты әзірлеу қажет.

4

120

БК1

БК2

БК4

ПК4

Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

Жобалау менеджменті

Пәннің мазмұны қазіргі заманғы тұжырымдама, әдіс, құрал, жобаны басқаруды, жоба жоспарлау әрі жүзеге асыру мәселесін шешу үшін одан әрі практикалық қызметте қолдану мақсатында оқуға бағытталған.

4

120

БК1

БК2

БК4

Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

Конфликт-менеджмент

Бұл курс дау мен шиеленісті жағдайдың мәні мен сипатын зерттеуге бағытталған. Курс барысында жанжал жағдайындағы мінез-құлықтың әртүрлі стратегиясы, сонымен қатар қақтығыстың алдын алу жолы қарастырылады: әртүрлі адаммен қарым-қатынас,

қақтығыстың түрі, қақтығысты шешу әрі басқару.

3

90

ОК4

ОК6

БК3

ПК3

Психология (бакалавриат бағдары)

 

 

Адами ресурстарды басқару

Пәннің мазмұны еңбек нарығы мен адам қоры жағдайы мен тенденциясын оқуға бағытталған; персоналмен жұмыс істеу тұжырымдамалық тәсілі мен аспектісі, корпоративтік басқарудағы адам қорының орны мен рөлі және оның компания стратегиялық мақсатымен байланысы, нақты іскерлік тәжірибе контекстіндегі заманауи технология зерттеледі;.

3

90

ОК4

ОК6

БК3

ПК2

ПК3

ПК4

 

Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

Цифрландыру жобасының экономикалық бағасы

Курс әртүрлі саладағы жобаның экономикалық тиімділігін талдау үшін бағдарламалық өнім туралы негізгі түсінікті зерттеуге арналған. Курстың мазмұны бағдарлама негізгі функционалдық мүмкіндігіне бағытталған: негізгі құжаттармен тиімді жұмыс істеу, бар бастапқы деректі өңдеу және алынған экономикалық нәтижені талдау.

4

120

 

БК1

БК2

ПК3

ПК4

 

Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

Цифрландыру жобасының қаржылай талдауы

Бұл пән «кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық (қаржылық-экономикалық) қызметін талдау» және «жобаны басқару» бірнеше дағдысын қамтиды және әртүрлі саладағы мемлекеттік және әкімшілік басқару органындағы жобаны басқарудағы қаржылық талдаудың ерекшелігін, экономиканың сала (құрылыс, өнеркәсіп және т.б.) терең зерттеу болмақ. Оқыту курсы «кәсіпорын қаржы-шаруашылық қызметін талдау» және «жобаларды басқару» пәндерінің байланысының жалпы теориялық мәселесін, сондай-ақ экономиканың әртүрлі сектор сипаттамасын, АКТ және әсерін қарастыруды, жобаның қаржылық талдауын қамтиды. Бұл пәнді оқу қолданбалы білім алу және жоба жетекшісінің ғылыми не практикалық жұмысы үрдісінде пайдалануға мүмкіндік береді.

4

120

БК1

БК4

ПК3

ПК4

 

Экономикалық теория мен менеджмент(бакалавриат бағдары)

 

Бейіндік пәндер циклі

Оқу орын компоненті

 

Деректер негізінде шешім қабылдау және өзгерісті басқару

Бұл курс ұйымдық өзгеріс контекстінде білімді басқару және стратегиялық жоспарлау концепциясын жүзеге асыру жолын үйретеді және көшбасшылық әртүрлі функциядағы дерекке негізделген шешім қабылдауды терең зерттеу, соның ішінде стратегиялық жоспарлау және ұйымдар мен мекемелер арасында ресурстарды бөлуге арналған. Курс кейс зерттеуімен басқару шешімінің сапасын жақсарта алатын модель, құрал, әдіс және дерекке негізделген шешім теориясын зерттейді. Курс шешім мен стратегия қалай әзірленетінін және тиімді пайдалану үшін жасырын не анық білімді қалай анықтау, алу, құрылымдау, бағалау әрі таратуға болатынын зерттейді. Осылайша, бұл курс дерекке негізделген шешім қабылдау әрі ұйымдағы өзгеріс агентін жоспарлаудың теориялық әрі практикалық қолдануына кіріспе болады.

3

90

 

ОК4

БК2

ПК1

ПК3

 

Менеджмент (бакалавриат бағдары

 

Мемлекеттік саясат пен электрондық үкімет

Курс мемлекеттік саясат пен мемлекеттік қызметтің заманауи тұжырымдамасын қамтиды. Курс электрондық үкімет, АКТ технологиясы, қауымдастық құндылығы және әлеуметтік белсенділікке баса назар аудара отырып, мемлекеттік әрі жеке сектор өзара әрекеттесуін зерттейді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметті бірлесіп басқару және бірлесіп құруға бағытталған белсенді парадигманы қарастырады; электрондық үкімет дәуіріндегі мемлекеттік қызметші міндеті, рөлі мен құзыреті; бірлескен өндіруші әрі тұтынушы ретінде азамат (дауыс, таңдау әрі адалдық); бірлескен басқару мүмкіндігі (өкілеттілігі) мен қаупі (цифрлық бөліну, жариялық таралуы). Тейлор жасаған мемлекеттік қызмет көрсету технологиялары электрондық үкімет технологиясындағы әлеуметтік оқыту және кері байланыс механизмдері көрсетіледі.

4

120

ОК1

ОК2

БК1

БК4

ПК1

ПК3

Әлеуметтану/Саясаттану/ Философия/Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

 

 

Бейімделуші пән циклі

Таңдау компоненті

 

Бағдарлама жүйесін бірлесіп жобалау

Курс тиімді, инклюзивті, тұрақты әрі жауапты әлеуметтік-техникалық жүйені құру әдісі ретінде бірлескен стратегияны саналы түрде қабылдаудың негізін құрайды. Қазіргі заманғы менеджмент мәселесін шешетін әлеуметтік-техникалық жүйелердің өмірлік циклі туралы эмпирикалық түсінік қалыптастырады.

3

90

БК3

ПК4

 

 

Ақпарат теориясы мен әдіснамасы және деректер туралы ғылым

Курс мазмұны ақпарат пен деректану теориясы, тәсілі мен үлгісі, қазіргі тенденция мен зерттеу бағыты туралы білімді зерделеуге бағытталған. Ақпараттық әрі деректануды зерттеу контекстіндегі теориялық тәсіл, зерттеу стратегиясы мен әдісін талдау. Ақпарат және деректер ғылымының табиғаты және оның тұжырымдамалық құрылымы мен әдістемесі зерттеледі. Ақпарат пен деректер ғылымының теориясы, метатеориясы және моделі. Ақпарат және деректану саласындағы зерттеудің қазіргі заманғы тенденциясы мен бағыты. Ақпараттық және деректану зерттеудегі негізгі парадигма, теория мен модель. Қолданбалы зерттеу әдісі, зерттеу стратегиясы, зерттеушілер. Зерттеу бағыты мен тақырыбы.

3

90

ПК4

БК2

 

 

 

 

Цифрландырудың құқықтық аспектісі

Бұл курстың мақсаты – құқықтық әрі құқықтық саясат тұрғысынан электрондық басқару негізгі қағидатына шолу және түсінік беру; құқықтық реттеу саласы және электрондық үкіметтің заңнамалық актілері (олар электрондық үкіметке қатысты); электрондық басқару үшін қандай реттеу қажет, оны қандай орган, қандай құрал көмегімен жүзеге асырады (заңдар, нормативтік актілер, лицензия, шешім); электрондық басқаруды енгізу және/не дамыту үшін заңнама әрі құқықтық саясатқа қандай өзгеріс қажет.

3

90

ОК1

БК1

БК2

 

Әлеуметтану/Саясаттану/ Философия/Құқық негізі (бакалавриат бағдары)

 

Әлеуметтік жаңашылдық және қоғамның цифрлық өзгерісі

Пән бірлесіп әрекеттесу әрі тірі зертхана әлеуметтік инновациясы туралы қолдау платформасы ретінде түсінік береді. Студенттер әлеуметтік қызмет пен әлеуметтік кәсіпорынды инновациялық дамытуда құзыретін дамыта алады. Әлеуметтік инновацияны бірлесіп құрудың заманауи әдісі зерттелуде, әсіресе қолдау платформасы ретінде тірі зертханаға назар аударылады. Әлеуметтік инновация – әлеуметтік мәселе шешімі бар шешімге қарағанда тиімді әрі тұрақты; бизнес үшін емес, қоғам үшін құндылық; азаматтың тобын өзара байланысты үрдіске тарту.

3

90

ОК1

БК1

БК2

 

Әлеуметтану /ИКТ (бакалавриат бағдары)

 

Жобаны басқарудың IT құралдары

Аталмыш курс жобаны басқарудағы жоғары нәтижелі мақсатқа қол жеткізуге арналған бағдарлама (қолданбаға) шолу жасайды; арнайы құрал мен бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен жоғары сапалы жобаға қол жеткізу.

3

90

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Контент және жоба құнын басқару

Пән магистранттарда экономика түрлі секторының бизнес құрылымындағы жобаны басқару әрі техникалық мәселе, бағдарын шешу дағдысын қалыптастыру болмақ.

3

90

БК3

БК2

АКТ/ Экономикалық теория (бакалавриат бағдары)

 

R тіліндегі деректер талдамасы

Пән статистикалық бағдарламалау тілін және R есептеу ортасын зерттеуге бағытталған. R тілінде деректі басқару, сипаттау, визуализациялау әрі модельдеу бойынша практикалық дағдыны дамыту. Әртүрлі зерттеу мәселесін шешу үшін R тілін және бағдарламалау қызметін пайдалану үшін алғышарт жасау .

3

90

БК3

АКТ/Статистика (бакалавриат бағдары)

 

Деректер жинау, сақтау әрі өңдеу

Бұл курс ақпараттық үрдіс деп аталатын ақпаратты іздеу, сақтау, беру, өңдеу әрі пайдаланумен байланысты үрдіспен таныстырады. Ақпаратты іздеу, ақпаратты жинау, байланыс арнасы, кодтау әрі декодтау құрылғысы, криптология, ақпаратты өңдеу, ақпаратты пайдалану, ақпаратты қорғау сияқты ұғым зерттелетін болады.

2

60

БК3

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Дерек сақтау жүйесі мен үлгісі

Аталмыш курс бизнес талабын білдіру әрі жеткізу үшін тұжырымдамалық негізді қамтамасыз етеді. Ол деректің табиғаты, деректі реттейтін бизнес ереже, дерекқор түрі, сақтау шарты, деректің дерекқорда ұйымдастырылуын анық көрсетеді:

2

60

БК3

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Ойлау дизайны

Курс мақсаты – шешу жолын әзірлегісі келетін мәселені тереңірек түсінуге көмектесу. Студент әлемге сыни көзқараспен қарау, шешім мен инновация мүмкіндігін анықтау үшін қажетті құралды үйренеді. Адам іс-әрекеті, ойы әрі сезімін зерттеу, жазу әрі түсіну арқылы студент прототиптеу үшін кіріс ретінде пайдалануға болатын нақты проблемалық мәлімдеме жасайды.

2

60

БК3

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Қауіпсіздік пен құпиялылық

Курс мақсаты – қауіпсіздік, құпия әрі сенімге әлеуметтік-техникалық көзқарасты зерттеуге арналған құралмен қамтамасыз ету. Студенттер техникалық қажеттілік тұжырымдамасын, сондай-ақ қауіпсіздік, құпия әрі сенім саласындағы ағымдағы әлеуметтік қажеттілікті зерттейді. Курста қауіпсіздік, құпия әрі сенім мәселесін шешудің маңыздылығын көрсету үшін сенімге әсер ететін әртүрлі факторды түсіну үшін сенімнің әлеуметтік-техникалық үлгісі, теориялық және эмпирикалық мысалы пайдаланылады.

3

90

БК3

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Жобаны басқару үлгісі мен әдісі

Аталмыш курс мақсаты – экономикалық қызметтің әртүрлі саладағы жобаны басқару кезінде туындайтын мәселені шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағды жүйесін қалыптастыру; заманауи стандарт негізінде жобаны басқару дағдысы мен әдісін қалыптастыру.

3

90

БК4

ПК1

ПК4

 

 

Мемлекеттік е-қызметін әзірлеу

Аталмыш курс электрондық үкімет, АКТ технологиясы, қоғам құндылығы, әлеуметтік белсенділікке баса назар аудара отырып, мемлекеттік саясат пен қызмет, мемлекеттік әрі жеке сектор әрекеттесуінің заманауи тұжырымдасымен таныстырады. Мемлекеттік қызметті бірлесіп басқару әрі бірлесіп құруға бағытталған белсендіру парадигмасы. Электрондық үкімет дәуіріндегі мемлекеттік қызметші міндеті, рөлі мен құзыреті. Азаматтар бірлескен басшы әрі тұтынушы ретінде (дауыс, таңдау әрі адалдық); бірлескен басқару мүмкіндігі (өкілеттілігі) мен қаупі (цифрлық бөліну, жариялылық таралуы). Мемлекеттік қызметті дамыту технологиясы мен электрондық үкімет технологиясындағы кері байланыс тетіктері.

4

120

БК1

БК2

АКТ (бакалавриат бағдары)

 

Кеңейтілген деректерді белгілеу тілдері

Курс құрылымдық деректеі сипаттау, бағдарлама арасында ақпарат алмасу және арнайы белгілеу тілін (XML сөздігі) жасауға арналған W3C ұсынатын әмбебап белгілеу тілін таныстырады. XML негізіндегі сөздіктің (мысалы, RDF, RSS, MathML, XHTML, SVG) сол XML-де ресми түрде сипатталған, семантикасын білмей-ақ, яғни семантикалық мағынасын білмей-ақ сөздіктің негізінде құжатты бағдарламалық түрде өзгерту әрі тексеруге мүмкіндік береді.

4

120

БК3

АКТ

(бакалавриат)

 

Зерттеу практикасы

Ғылыми-зерттеу практикасының міндеті магистранттардың кәсіби іс-әрекет дағдысын меңгеруінің сабақтастығы мен жүйелілігін бітіруші дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес қамтамасыз ету, «Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер» мамандығы оқыту бағыты бойынша оқитын кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Жобаны басқару жəне бітіру біліктілік жұмысы құрылымының соңғы нұсқасын дайындау – магистрлік диссертация.

16

480

 

 

 

Магистрант ғылыми-зерттеу жұмысы, магистрлік жоба мен (МҒЗЖ) стажировкамен бірге

MҒЗЖ мақсаты – магистр-менеджер мен магистр-маркетингтің ғылыми әрі кәсіби қызметінде қажет кәсіби мәселені шешуге байланысты ғылыми-зерттеу жұмысын өздігінен орындау қабілетін дамыту. MҒЗЖ теориялық білімдерді жүйелеу, бекіту әрі кеңейту, жоба басқарудағы статистикалық әдісті дамыту, өздігінен зерттеу жұмысының элементін меңгеруге көмектеседі.

24

720

 

 

 

Магистерлік жоба ресімдеу және қорғау

Магистрдің нақты жеке техникалық мәліметі ғана емес, сонымен қатар кеңірек әсерін қоса алғанда, нақты пәндік саладан алынған күрделі мәселені шешу үшін ғылыми әрі практикалық әдісті дербес қолдана алатынын құжаттауы керек жазбаша ғылыми жұмыс. Диссертация зерттеу нәтижесінде алынған құзыретті біріктіреді, кейс-стади мен жоба ретінде бір компанияда таңдаулы диссертация тақырыбына қолданады. Білім беру бағдарламасының барлық спектрін және сәйкес ғылыми мәселені қамтитын ғылыми сараптау әрі талдауды қамтамасыз етеді

12

360

 

 

 

Түсу жолы

Жұмысқа орналастыру

Инфрақұрылым

Ғылым

Байланыс мәліметтерін қалдырыңыз және магистратура бағдарламасына түсу бойынша кеңес алыңыз