Киберқауіпсіздік

Cybersecurity (Киберқауіпсіздік)

6B06301

Киберқауіпсіздік білім беру бағдарламасы студенттерге бағдарламалық жасақтама жасау және әртүрлі масштабта қызмет ету саласында өзін көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама негіздері пәндерін қамтиды. Оқыту нәтижелері бойынша студенттер бірнеше бағдарламалау тілдерін жетік меңгереді, банктер, сақтандыру компаниялары, мемлекеттік және ұлттық ұйымдар және басқалары сияқты ірі компанияларға арналған бағдарламалық жасақтама жасай алады. Бағдарлама мобильді құрылғыларға, мәліметтер базаларына және веб-қосымшаларға қосымшалар жасау дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бағдарламалық жасақтаманы жобалау бағдарламасының мақсаты студенттерге бағдарламалық жасақтаманы дамытудың теориялық және практикалық аспектілерін интенсивті түрде үйрету, сонымен қатар математика, жобалық менеджмент және кәсіпкерлік сияқты байланысты салалардағы дағдыларын жетілдіру болып табылады. Студенттер ғылыми дәреже алғаннан кейін олар экономиканың көптеген салаларында, соның ішінде коммуникация, қаржы, денсаулық сақтау, өндіріс, менеджмент және басқаларында кіші / орта жасаушы ретінде жұмыс істей алады.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Желілердің өзара әрекеттесуінің стандарттары мен хаттамаларын қолдана отырып ақпарат пен ақпараттандыру объектілерін қорғауды қамтамасыз ету.
 • Операциялық жүйелер мен желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарының тиімділігін бақылау, талдау және салыстыру.
 • Жүйені басқарудың және бағдарламалық және аппараттық қорғаудың дұрыстығын жүргізу.
 • Интернеттің қауіпсіздігі саласындағы қауіптерді, осалдықтарды, тәуекелдерді анықтай отырып, ақпараттық қауіпсіздікке тұрақты мониторинг пен бақылау жүргізу.
 • Ұйымның желілік қауіпсіздік құралдарын жасау, жобалау және сүйемелдеу.
 • Ұйымның компьютерлік жүйелері мен желілерінің қауіпсіздік деңгейін бағалау және растайтын құжаттарды дайындау.

6В06-Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Білім коды және жіктелуі

058 – Ақпараттық қауіпсіздік

Оқу бағдарламалары

061 - Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Даярлау бағыттарыныңкоды және жіктеу

Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Студент бүкіл оқу бағдарламасын меңгергеннен кейін келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдай және шеше білуі керек. Мәселені тұжырымдау үшін математикалық аппараттарды да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады;
 • Белгілі бір істің міндеттеріне байланысты проблемаларды талдауда қажетті тәсілдер мен әдістерді таңдап, бұрыннан барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз;
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану;
 • Студенттерге ғылыми зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін жетік білетін;
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау;
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинаудың сандық және сапалық әдістері мен әдістерін қолдану, сонымен қатар проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу;
 • Мәліметтерді талдауға арналған бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеуге, деректерді тиімді талдауға және мәліметтерден білім алуға қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау;
 • Бағдарламалық жасақтама жүйесін, сонымен қатар деректерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасау барысында әзірлеушілер тобын басқаруға;
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесін әрі қарай жүргізу бойынша жұмыстарды орындау үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау;
 • Әртүрлі салалардағы, соның ішінде пәнаралық салаларда қолданбалы мәселелердің кең тобын шешу үшін бағдарламалық жүйелерді жобалау және жасау әдістерін қолдану;
 • Әртүрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және сынақтан өткізу, жүйені дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу.
 • Әр түрлі ірі ұйымдарда, мемлекеттік органдарда және басқа компанияларда деректерді тиімді сақтау және басқару үшін реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасын құру.
 • Құрылымдық, жартылай құрылымдық және ішінара құрылымданбаған мәліметтерге талдау модельдерін құру.
 • Есептеулердің күрделілігін және жасалған алгоритмдер мен бағдарламаларды параллелдеу (оңтайландыру) мүмкіндігін талдау.
 • Алынған параллель бағдарламалардың негізгі параметрлерін, мысалы қажетті есептеу ресурстарының сандық көрсеткіштері, үдеу, тиімділік және масштабталу қабілеттерін бағалаңыз.

Білім беру бағдарламасының құзіреттері мен оқу нәтижелері

Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі

OK1. Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи процестегі орнын және философияны адам іс-әрекетінің әдіснамасы ретінде түсіну, өзін-өзі тануға дайын болу, бастамашылық, мәдени байлықты дамыту жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестірудің факторы ретінде.
OK2. Ұйымдастыру, жоспарлау және өндірісті басқару саласындағы дағдылар мен құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту, алған білімдерін қоршаған экологиялық шындықты түсіну үшін қолдана білу, кәсіби салада мақсат қою кезінде қорытындылау, талдау, болжау және ғылыми зерттеу әдістемесін қолдана отырып, оларға қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті
OK3. Мемлекеттік тілде және ұлтаралық қатынас тілінде, сондай-ақ шетел (ағылшын) тілінде жазбаша және ауызша сөйлесу мүмкіндігі. Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану, қарым-қатынас жасау дағдылары, көпшілік алдында сөйлеу, пікірталас, пікірталастар жүргізу және шет тіліндегі полемика.
OK4. Нақты инженерлік мәселелерді шешуге арналған АКТ және математикалық модельдеу әдістерін таңдауда құзіретті болу, кәсіби қызмет процесінде туындайтын мәселелердің табиғи ғылым мәнін анықтауға дайын болу және оны шешу үшін тиісті математикалық аппараттарды тарту қабілеті
ПК1. Заманауи стандарттарды, нормативтік-құқықтық базаны, экономикалық білім негіздерін, жобалық менеджмент және технологиялық кәсіпкерлік туралы ғылыми идеяларды түсіне білу.
ПК2. Заманауи компьютерлік техниканы, желілік компоненттерді, компьютерлік бағдарламаларды және күрделі есептеу жүйелерін (бағдарламаның мақсаттарына сәйкес) кәсіби түрде пайдалану, сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау стандарттарын қолдану мүмкіндігі.
ПК3. Алгоритмдерді, мәліметтер құрылымын және әртүрлі бағдарламалық жүйелерді құру (дамыту) және әрі қарай қолдаудың заманауи әдістерін қолдану және қолдану дағдылары.
ПК4. Басқару мәселелерін шешудің негізгі принциптері мен әдістерін, әр түрлі жобаларға арналған компьютерлік графиканы қолдана отырып, бағдарламалық құжаттамада бағдарламалық құжаттаманы орындай білу.
ПК5. Нақты қолданбалы бағдарламалық есептерді шешудің математикалық модельдеу әдістерін таңдауда, оның ішінде кәсіби қызмет процесінде туындайтын мәселелердің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға дайындығы және оны шешу үшін тиісті математикалық аппараттарды тарту қабілеттілігі.
ПК6. Ақпараттық жүйелер компоненттерінің, соның ішінде аппараттық және бағдарламалық жүйелердің адам-машиналық интерфейстерін жобалау және операциялық жүйелер мен ақпаратты қорғау әдістерін таңдау мүмкіндігі.
ПК7. Заманауи даму әдістері мен құралдарына негізделген ақпараттық және ақпараттық жүйенің бағдарламалық жасақтамасын жасау мүмкіндігі.
ПК8. Ұйымның әдіснамалық және технологиялық инфрақұрылымын қолдана отырып деректерді жинау, өңдеу және талдау мүмкіндігі.
ПК9: бағдарламалық жасақтаманы, деректерді талдау, әр түрлі ұйымдардағы IT-инфрақұрылымды жобалаудың технологиялық және технологиялық инфрақұрылымының өмірлік кезеңдерін басқару мүмкіндігі.
ПК10: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар үшін бағдарламалық шешімдер мен мәліметтер базасын жобалау және енгізу үшін заманауи бағдарламалау орталарын қолдану мүмкіндігі.
ПК11: Деректер ғылымының модельдері мен әдістерінің негізін құрайтын ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін қолдана білу, практикалық есептерді шешу үшін деректерді талдаудың, машинаны оқытудың және жасанды интеллекттің дұрыс әдістерін таңдау мүмкіндігі.
ПК12: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу кезінде қолданылатын жаңа ақпараттық қауіпсіздік технологиялары негізінде қауіпсіз және тексерілетін шешімдерді әзірлеу және енгізу мүмкіндігі.

Оқыту нәтижесі

OН1. Нормативтік-құқықтық базаны, оның ішінде құжаттарды, стандарттау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуда сертификаттау рәсімдерін түсіндіріңіз және түсініңіз.
OН2. Ұйымдарда бағдарламалық жасақтаманы жасаудың отандық және шетелдік стандарттарын қолдану.
OН3. Практикалық бағдарламалау дағдыларын қолданыңыз және бағдарламаны құрудың жалпы әдіснамалық негіздерін түсіндіріңіз, әртүрлі деңгейдегі компьютерлік жүйелер мен бағдарламалық архитектураларға, соның ішінде төмен деңгейлі бағдарламалау мен микроконтроллерлерді бағдарламалауға арналған жүйелік бағдарламалар құрыңыз.
OН4. Компьютерлік жүйелер архитектурасы туралы білімдерін көрсету, операциялық жүйелерді басқару.
OН5. Құрылғылар арасында негізгі желілік байланысты жүзеге асырыңыз, адрестік сызбаларды есептеңіз және қолданыңыз, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет желілік құрылғыларды күйге келтіріңіз және күйге келтіріңіз.
ОН6. Жобаны басқару құралдарын жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде қолданыңыз, жобалық тәуекелдерге сапалы және сандық баға беріңіз, жобаның тиімділігін анықтаңыз.
ОН7. Статистикалық және ықтималды модельдерге негізделген бағдарламалық жүйелер мен мәліметтерді талдау үшін математикалық құралдарды қолданыңыз.
ОН8. Бағдарламалық жасақтама жүйесін құру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру қызметтерін қолданыңыз.
ОН9. Қазіргі заманғы дереккөздерді өз бетінше талдаңыз, қорытынды жасаңыз, пікір таластырыңыз және ақпаратқа негізделген шешім қабылдаңыз.
ОН10. Серверлік қауіпсіз веб-клиенттік қосымшалар мен мобильді қосымшаларды жасау.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихандар түрі Ұсынылған фракциясы, %
1 Компьютерлік тестілеу 20
2 Жазбаша емтихан 10
3 Ауызша емтихан 5
4 Жоба  30
5 Тәжірибелік емтихан 30
6 Кешенді емтихан 5

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06301 «Cybersecurity» (Киберқауіпсіздік)

«ASTANA IT UNIVERSITY»

ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ҮЛГІСІ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06301 «Cybersecurity» (Киберқауіпсіздік)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06301 «Cybersecurity» (Киберқауіпсіздік)

ДАМУ ЖОСПАРЫ

БАКАЛАВРИАТ мамандығы 6B06301 «Cybersecurity» (Киберқауіпсіздік)

Модульдер / пәндер туралы ақпарат

Жалпы білім беретін пәндер циклы

Міндетті компонент

OK1Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Курс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қарастырады. адамзат тарихының, Еуразия және Орта Азия тарихының бір бөлігі. Қазақстанның қазіргі тарихы – бұл тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді жан-жақты зерттеу, Ұлы дала аумағында ХХ ғасырда және бүгінгі күнге дейін болған тарихи заңдылықтарды анықтау кезеңі.

OK1Философия

Курс философия пәнін оның мәдени және тарихи дамуы мен қазіргі заманғы дамуындағы рухани зерттеудің ерекше нысаны ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және ұлттық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттеледі. Философия – адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық негізгі бағыттарына қатынасының негізгі белгілері бойынша адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін тану жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

OK3Шетел тілі (ағылшын)

Бұл курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін қарқынды оқыту бағдарламасын қамтиды. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

OK3Қазақ (орыс) тілі

Курс инженерлік білімі бар бакалаврларды даярлау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық университеттің студенттері үшін кәсіби қазақ / орыс тілдерін оқу – бұл мектепте алған дағдыларды жетілдіру ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандықты игерудің құралы.

ОК4, ПК1, ПК2Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Курс қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, кәдімгі және кәсіби қызметтегі адамдардың қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты технологиялар зерттелуде.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Саясаттану

Курс ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтарға арналған жалпы саяси білімге арналған. Бұл курста саяси өзін-өзі тану, саяси көзқарас пен коммуникативтік құзіреттілікті жетілдіру кіреді. Саяси білімді оқыту коммуникативті, интерактивті, оқушыға бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Әлуметтану

Курс әлеуметтанулық пәндерді, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курста негізгі әлеуметтанулық теориялар мен қазіргі қоғамның түрлі аспектілері туралы терең білім алудың тиімді тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылады. Студенттер үшін бұл курстың айрықша маңыздылығы – әлеуметтік қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретінде негізгі ұғымдарын түсіну мүмкіндігі.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Психология

Курс психология мәселелерін кең білім беру және әлеуметтік тұрғыдан ұсынады. Курстың мазмұнын игеру нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім мен дағдылар студенттерге оларды өмірдің әр түрлі салаларында: жеке, отбасылық, кәсіптік, іскерлік, әлеуметтік, әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас топтарындағы адамдармен жұмыс жасауда қолдануға мүмкіндік береді.

OK1Әлеуметтік – саяси білім беру модулі: Мәдениеттану

Курсы әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге негіз болады, сонымен қатар тарих пен философиядағы жалпы курстарға қосымша болады. Курс морфология, семиотика, мәдениеттің анатомиясы сияқты тақырыптарды қамтиды; көшпелілердің мәдениеті, прот-түркілердің мәдени мұрасы, Орта Азияның ортағасырлық мәдениеті, қазақ мәдениетін қалыптастыру, жаһандану жағдайындағы қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т.б.

OK1Дене шынықтыру

Курсы адамның дене мәдениетін қалыптастыруға және әр түрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты түрде сақтай білуге арналған. денсаулықты нығайту.

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Университеттің құрамдас бөлігі

ОK2, ПК1, ПК9Технологиялық кәсіпкерлік

Курс ұйымдастыруды, кәсіпорында жоспарлау мен бақылауды, өндіріс процесін экономикалық талдауды және оның нәтижелерін бағалауды, өндірістік процесті ұйымдастыруды және басқарудың принциптері мен әдістерін зерттеуге арналған. Курс IT-кәсіпкер болу үшін қажетті кәсіпкерлік дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерді зерттейді.

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Университеттің құрамдас бөлігі

ПК1Жобаны басқару

Жобаны басқару құралдарын жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде қолдана білу, жобалық тәуекелдерге сапалы және сандық баға беру, жобаның тиімділігін анықтау

ПК3, ПК6Киберқауіпсіздікке кіріспе

Құрылыс принциптерін, операциялық жүйелердің түрлері мен функцияларын және оларды қорғау жүйесімен танысу

ПК4Қосымша Java 1/C# 1

Курс Java бағдарламалау тілімен бұрыннан таныс және білімдерін тереңдетуді және осы бағдарламалау тілінің жетілдірілген тақырыптарын зерттеуді қалайтын адамдарға бағытталған. Курс Java және жалпы бағдарламалаудың осы салада жұмыс істеуге қажетті маңызды тақырыптарын егжей-тегжейлі түсіндіреді.

ПК4Хакерлік жарыс Жоба

Курс хакерлер мен ақпараттық қауіпсіздік саласындағы тәжірибелі сарапшылардың конкурстарына қатысуды ұсынады. Мұнда олар браузерлерден бастап макаптарға дейін әртүрлі заттарды сындырады және олжалар ретінде үйге тек ақшалай сыйлықтар ғана емес, сонымен бірге олар жарып жіберген құрылғыларды да алады.

ПК4Оқу тәжірибесі

Курс тәжірибеде ақпараттық қауіпсіздік негіздерін үйренуге арналған.

ПК9Этикалық бұзушылықтар мен ену тестілері

Курс ықтимал осалдықтар жүйесін талдау әдістерін зерттеуге және осалдықтарды жою бойынша ұсыныстар жасауға арналған

ПК7Криптография

Курста қазіргі криптографияның негізгі тәсілдері, әдістері мен алгоритмдері баяндалған, сонымен қатар қазіргі криптографияның негізгі ұғымдары тұжырымдалған. Компьютер пайдаланушылары мен компьютерлік желілер арасындағы өзара әрекеттестіктің құпиялығын қамтамасыз етуге байланысты криптографияның жаңа бағыттарына көп көңіл бөлінеді.

ПК8Өндірістік практика (2,3 курс)

Курс ақпараттық қауіпсіздік технологияларын зерттеуге арналған.

Мамандықтар құрамдас бөлігі

Құрамдас қалауы

ПК5Операциялық жүйелер қауіпсіздігі

Курс құрылыс принциптерін, операциялық жүйелердің түрлері мен функцияларын және оларды қорғау жүйелерін зерттеуге арналған.

ПК5Компьютерлік желілер қауіпсіздігі

Бұл курста студент негізгі және қосалқы желілік құралдар мен желінің қауіпсіздігі қызметтерін оқиды.

ПК5Енуді бақылаудың биометрикалық жүйесі

Бұл курстың мақсаты құжаттарды, карточкаларды, парольдерді ұрлау, ұрлау арқылы зиянкестердің қорғалатын аумақтарға және үй-жайларға енуінің алдын-алу әдістерін оқып үйрену болып табылады. Студент ақпаратқа қол жетімділікті шектеуді және оның қауіпсіздігі үшін жеке жауапкершілікті қамтамасыз етуді үйренеді, сонымен қатар жауапты объектілерге тек сертификатталған мамандармен қатынауды қамтамасыз етеді.

ПК9Жүйелерді бұзу және қорғау

Курста бағдарламалық қамтамасыздандырудың осалдығын қалай табуға болатындығы туралы нақты мәліметтер келтірілген. Тақырып әсіресе өзекті, өйткені қазіргі уақытта компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету саласына көбірек көңіл бөлінуде.

ПК9Желіаралық экран жыне желі қорғанасы

Бұл курстың мақсаты – корпоративті желілерді қорғау үшін желіаралық экрандарды қолдануды тереңдетіп зерттеу.

ПК7Электив 4

Курс из каталога элективных дисциплин

ПК7Кодтау теороиямы және криптография

Төртінші курс студенттеріне оқытылатын арнайы курстың келесі міндеттері болуы керек. 1. Оқырмандарды арифметиканың классикалық және ең заманауи, сан теориясының, әсіресе криптографияның қолданылуының назарында болатын салаларымен таныстыру. Жоғары алгебра мен сан теориясын білу олардың негіздерімен қарапайым танысумен ғана шектелген деп болжанады; осы себепті математиканың осы салаларынан қажетті ақпарат ұсынылған. Авторлар алгоритмдік тәсілді таңдап, теория ұсынған әдістердің тиімділігін бағалауға ерекше назар аударды. 2. Студенттерді қателерді түзету кодтау теориясының негізгі жетістіктерімен таныстыру: қолданыстағы шектеулер және негізгі сызықтық кодтар: Хэмминг, BCH, Рид-Мюллер, Рид-Соломон. 3. Кеңінен қолданылатын симметриялық және асимметриялық шифрлаудың криптографиялық алгоритмдерін, сонымен қатар криптографиялық хэш функцияларын зерттеуге көп көңіл бөлінеді.

ПК8Электив 2

Элективті пәндер каталогындағы курс

ПК8Корпоративтік киберқауіпсіздік

Бұл курс корпоративтік киберқауіпсіздіктің арнайы әдістерін, әдістері мен құралдарын қолдануға үйретеді

Базалық пәндер циклі

Университет компоненті

ОК4, ПК5Алгебра және Геометрия

Курс университет деңгейінде негіздері алгебра мен геометрияны оқыту көздейді, және матрицалық теориясы, сызықтық теңдеулер жүйесін, бір айнымалытеориясы векторлары аналитикалық геометрия, шегі және саралау функцияларды қамтиды

ОК4, ПК5Математикалық талдау

Курс студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның информатикадағы қолданылуымен таныстырады. Оқу процесінде студенттер әртүрлі қолданбалы есептерді шешудің математикалық әдістері мен құралдарымен танысып, қолдана білуі керек. Сонымен қатар, олар дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясының негізі болып табылатын шексіз айнымалыларды зерттеудің іргелі әдістерін зерттейді.

ПК3, ПК5Операциялық жүйелер

Курс ақпараттың шектелуіне байланысты шуылға қарсы кодтарды зерттеуге бағытталған. Сонымен қатар, іріктеу және кванттау қателіктерін бағалауды қарастырады.

ОК4, ПК5Дискреттік математика

Курс дискретті нысандарды зерттеуге арналған математиканың бөлігі болып табылады (мұнда бөлек немесе байланыссыз элементтерден тұратын дискретті құралдар). Жалпы мағынада, дискретті математика объектілерді санағанда, ақырлы (немесе есептелетін) жиындар арасындағы қатынастарды зерттегенде және шексіз санды қадамдардан тұратын процестерді талдағанда қолданылады. Дискреттік математиканың өсіп келе жатқан маңыздылығының негізгі себебі – ақпаратты дискретті түрде компьютерлерде сақтау және өңдеу.

ПК3Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы

Курс әр түрлі қолданбалы есептерді шешуге арналған алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын зерттеуге арналған. Ол үшін бағдарламаның құрылымы, алгоритмдер мен бағдарламаларды құру принциптері, шешу әдістері, алгоритмдер және программалау қарастырылады.

ПК3 ОК4Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Курс кез-келген оқиғаның ықтималдығы мен статистикасына, сонымен қатар математика мен бағдарламалаудың, операциялық жүйелердің математикалық талдауға, заманауи статистикалық әдістер мен экономикалық теорияны қамтитын пәнаралық оқу бағдарламасының бөлігі арасындағы байланысына арналған.

OK3Кәсіби ағылшын тілі

Бұл курста академиялық және қолданбалы (ақпараттық технологиялар) ағылшын тілін үйренуге арналған, кәсіби сөйлеу және жалпы терминологияны түсіну бойынша кәсіби дағдыларға бағытталған қарқынды, жетілдірілген бағдарлама бар. Курста ақпараттық технологияның соңғы жетістіктерін көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

ПК8Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару және сәйкестік

Курстың мақсаты студенттерді ақпараттық қауіпсіздікке (АҚ) қатерді басқарудың заманауи көзқарастарымен және тәсілдерімен таныстыру, кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігін сәтті қамтамасыз ету үшін қауіп-қатердің маңыздылығын ашып көрсету, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару жүйесін дамыту мен енгізудің негізгі кезеңдерін түсіндіру, жетекші әлемдік ISO 27005 стандартының негізгі ережелерімен танысуға бағытталған.

ПК8Зерттеу әдістері мен құралдары

Студенттердің өзіндік зерттеу жүргізудің негізгі тәсілдері мен әдістері туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Зерттеуге дайындықтың негізгі кезеңдері мәселені бөлектеу, ғылыми гипотезаны тұжырымдау, гипотезаны тексеру және тексеру әдістерін таңдау сияқты кезеңдерге бөлінеді.

ПК8Web-технологиялар

Курс PHP (және басқа тілдер) бағдарламалау тілін қолдануға, MySQL (және басқалар) мәліметтер базасының негіздерін игеруге және клиенттің қауіпсіз веб-қосымшаларын жасауға үйретеді.

Базалық пәндер циклы

Таңдау компоненті

ПК5C++ бағдарламалауға кіріспе

Курс бағдарламалауды, есептерді шешуді және тапсырмаларды орындауды үйренуге арналған.
Желілік технологиялардың жұмыс принциптері, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарға қол жетімділік, C ++ тілін қолданатын бағдарламалар талданады.

РО11Объектілі бағдарламалау

Курс студенттерге объектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қосымшалар жазуды үйретуге арналған.

ПК2Объектілі бағдарламалау (Java)

Курс бағдарламалық жасақтама негіздерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды күйге келтіруді және енгізуді үйренуге арналған. Сонымен қатар, курста Java бағдарламалау тілін қолданатын желілік технологиялар мен бағдарламалар принциптері талданады.
Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: Класстар мен объектілер, абстракция, инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм және объектіге бағытталған бағдарламалаудың басқа принциптері
Оқыту нәтижелері: Курстың мақсаты мен мазмұнына сәйкес жоғары білікті маман қалыптастыру үшін қажетті дағдылар мен құзыреттерді игеру.

ПК2Компьютерлік ұйымдастыру және Архитектура

Курс әмбебап және мамандандырылған компьютерлердің негізінде заманауи микропроцессорлық технологиялардың жұмыс істеу принциптерін және ендірілген жүйелерді, микропроцессордың жадпен және сыртқы құрылғылармен әрекеттесуін ұйымдастырудың әдістерін оқып үйренуге бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер заманауи микропроцессордың ішкі құрылысының ерекшеліктері туралы түсінік алуы керек.

ПК2Бағдарламалық жасақтама архитектурасы

Курста бағдарламалық архитектураны құру және құжаттаудың инновациялық тәсілдерін әзірлеу қарастырылған. Курстың мақсаты архитектуралық дизайнды құжаттаманың қазіргі тәсілдеріне, сәулет бірлігі ретінде пайдаланылатын функционалдық нысандар арасындағы қатынасты құруға, олардың компания қызметінің соңғы нәтижесіне қалай әсер ететінін көрсетуге, бағдарламалық қамтамасыздандыруға әсер ететін және кейде анықтайтын «сыртқы» оқиғаларды анықтауға бағытталған. кәсіпорындарды қамтамасыз ету және бұрыннан бар сәулеттерді дамыту бағыттарын ұсыну.

ПК5Компьютерлік желі 1

Курс өз шеберліктерін жетілдіруге және күрделі желілік шешімдермен өз бетінше жұмыс істеуге дайын желілік инженерлерге арналған. Курс сізге маршруттаудың әртүрлі протоколдарын қолдана отырып, корпоративті LAN және WAN желілерін жоспарлауды, конфигурациялауды және тексеруді үйретеді.

ПК5Желілік қосымшаларды тестілеу

Курс желілік қосымшаларды тестілеу негіздерін, соның ішінде оңтайлы нәтижеге жету үшін ақпарат беру арналарының толып кетуін тестілеуді үйренуге арналған.

ПК7Деректер юазасын басқару жүйесі

Курс тұжырымдамалық кезеңнен бастап физикалық іске асырудан бастап мәліметтер базасын құру бойынша білім мен дағдыларды ұсынады

ПК7Деректер юазасын басқару жүйесі Oracle

Курс тұжырымдамалық кезеңнен бастап SQL – ORACLE қолдана отырып физикалық іске асырумен аяқталғанға дейін мәліметтер базасын құру бойынша білім мен дағдыларды ұсынады.

ПК4Web негіздері

Бұл курс HTML, JavaScript кестелерін қолданып веб-сайттарды құру негіздерін үйретеді. Сонымен қатар курс Boostrap 4 шеңберін қамтиды.

ПК4Мобильдік қосымшалар

Бұл курс Android/IOS операциялық жүйесіне арналған ортасын қолдана отырып, мобильді даму негіздерін білуге
арналған. Курс нәтижесінде алынған мобильді қосымшаларды университет репозиторийлеріне жүктеп алуға болады, сонымен қатар Play Store/Apple store дүкенінде де көрсетуге болады.

ПК4Ruby бағдарламалау тілі

Курс Ruby бағдарламалау тілін қолдана отырып, әртүрлі веб-қосымшаларды құру үшін қажетті білім, дағдылар мен дағдыларды алуға арналған.

ПК8Электив 1

Элективті пәндер каталогындағы курс

ПК8Электив 3

Элективті пәндер каталогындағы курс

ПК8Басқару коммуникациясын игеру

Курс жобадағы коммуникацияларды басқаруға жүйелі көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Студенттер коммуникацияны басқару процестерімен танысады, ақпаратпен жұмыс істеудің заманауи әдістері мен тәсілдерін игереді. Процесс барысында жоба қатысушыларымен оңтайлы ақпарат алмасу жүйесін құру бойынша практикалық қадамдар қарастырылады.

ПК8Дизайн ойлау

Курс дизайнерлік ойлауды қолдана отырып, бизнес-идеяларды құруды қамтиды. Студенттер тапсырыс берушінің проблемасын көреді, бірнеше шешімді тауып, олардың ең жақсысын бүкіл нарыққа тарата алады. Курс клиенттердің, тіпті олар білмейтін қажеттіліктерін түсінуге көмектеседі; осы қажеттіліктерді қанағаттандыру туралы бірнеше идеялар ойластырыңыз; прототип және сынақ идеялары ақысыз; шешім таңдаңыз, оған қаражат салыңыз және клиенттерге қажет екенін біліңіз.

ПК8Желілік қауіпсіздік (Cisco CCNA Cyber Ops)

Киберқауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлерге бақылау және анықтау. Келесі тақырыптар қарастырылады: криптография, хост қауіпсіздігін талдау, қауіпсіздікті бақылау, компьютерлік-техникалық сараптама, шабуыл әдістері, ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне жауап және олар туралы хабарлау.

ПК8Желілік қосымшалар архитектурасы

Курс студенттерді кәсіби сертификаттау емтиханына дайындайды және желілік қосымшалардың администраторларын әртүрлі желілік қызметтерді жобалауға дайындауды қарастырады.

ПК8Диплом алды тәжірибе

Курста дипломдық жобаны жазу үшін материалдар жинау және талдау ұсынылған.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура